BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych na turnusach wypoczynkowych w ramach realizacji projektu (...)
„Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
.
Liczba otrzymanych ofert – 12

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Część 1. Pierwszy wyjazd zorganizowany dla ok. 44 osób niepełnosprawnych oraz ok. 3 opiekunów - powinien się odbyć nie wcześniej niż od dnia 11.08.2011r. a zakończyć nie później niż 04.09.2011r. Pobyt uczestników zaplanowano na 7 dni.

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Dom Wczasowy „Dariusz”
Ul. Droga Rybacka 16
84-104 Jastrzębia Góra

Cena oferty: 38 211zł netto, 38 211zł brutto (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych 00/100).
Koszt brutto na 1 uczestnika: 813 zł.
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryterium cena podanego w SIWZ.

ZESTAWIENIE OFERT-WYJAZD I:

Lp. Wykonawca Wartość przedmiotu zamówienia netto Wartość przedmiotu zamówienia brutto Koszt brutto na 1 uczestnika Termin

1 Sanatorium
„Panorama Morska”
Biuro rezerwacji,
ul. Legnicka 144/3,
54-206 Wrocław 64 390
64 390 1 370 19,08-26,08
2 Dom Wczasowy „Dariusz”
Ul. Droga Rybacka 16
84-104 Jastrzębia Góra 38 211
38 211 813 13,08-20,08
3 A1 Polska Jacek Łukowski
ul. Stefana Żeromskiego 60/73
50-312 Wrocław 39 903
39 903 849 21,08-27,08

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Część 2. Drugi wyjazd obejmuje ok. 25 osób niepełnosprawnych oraz ok. 8 opiekunów i powinien się odbyć nie wcześniej niż od dnia 05.09.2011 r. a zakończyć nie później niż 02.10.2011r. Pobyt uczestników zaplanowano na 14 dni (głównie osoby z upośledzeniem umysłowym i chorobami psychicznymi)


Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Bursztyn”
Brzeski Wiesław Tadeusz
Ul. Gdańska 4, 82-103 Jantar
Cena oferty: 34 584 netto, 34 584 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).
Koszt brutto na 1 uczestnika: 1 048 zł.
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryterium cena podanego w SIWZ.

ZESTAWIENIE OFERT-WYJAZD II:

Lp. Wykonawca Wartość przedmiotu zamówienia netto Wartość przedmiotu zamówienia brutto Koszt brutto za 1 uczestnika Termin
1 Sanatorium „Panorama Morska”
Biuro rezerwacji,
ul. Legnicka 144/3,
54-206 Wrocław 54 400
54 400 1 700 17,09-30,09
2 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Bursztyn”
Brzeski Wiesław Tadeusz
Ul. Gdańska 4, 82-103 Jantar 34 584
34 584 1 048 19,09-02,10
3 Sophia Bryza
Zofia Starybrat, Andrzej Wędzicha
ul Główna 9,
58-309 Wałbrzych 49 055
49 055 1 485 17,09-30,09
4 Dom Wczasowy „Dariusz”
Ul. Droga Rybacka 16
84-104 Jastrzębia Góra 45 870
45 870 1 390 18,09-01,10Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Część 3. Trzeci wyjazd zorganizowany dla ok. 32 osoby niepełnosprawne (w tym 2 osób poruszających się na wózku inwalidzkim) oraz ok. 3 opiekunów i powinien się odbyć nie wcześniej niż od dnia 12.09.2011r. a zakończyć nie później niż 02.10.2011 Pobyt uczestników zaplanowano na 14 dni

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
A1 Polska Jacek Łukowski
Ul. Stefana Żeromskiego 60/73
50-312 Wrocław
Cena oferty: 29 715 zł netto 29 715 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 00/100).
Koszt brutto na 1 uczestnika: 849 zł.
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryterium cena podanego w SIWZ.

ZESTAWIENIE OFERT-WYJAZD III:

Lp. Wykonawca Wartość przedmiotu zamówienia netto Wartość przedmiotu zamówienia brutto Koszt brutto za 1 uczestnika Termin
1 Sanatorium „Panorama Morska”
Biuro rezerwacji, ul. Legnicka 144/3,
54-206 Wrocław 59 500
59 500 1 700 17,09-30,09
2 Ośrodek Rehabilitacyjny „Bałtyk”
Ul. Tkaczy 11, 82-120 Krynica Morska 38 080
38 080 1 080 16,09-29,09
3 Sophia Bryza
Zofia Starybrat, Andrzej Wędzicha
ul Główna 9, 58-309 Wałbrzych 52 150
52 150 1 490 17,09-30,09
4 Patrona,
D. Mielnik, G. Idziak
ul. Siostrzana 17-17a, 53-031 Wrocław 46 445
46 445 1 327 17,09-30,09
5 A1 Polska Jacek Łukowski
Ul. Stefana Żeromskiego 60/73
50-312 Wrocław 29 715

29 715 849 19,09-02,10

Uzasadnienie wyboru ofert w poszczególnych częściach.
W każdej z w/w części są to ważne oferty. Łączna wartość wybranych ofert w poszczególnych częściach nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna dokonanego wyboru.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia dokonano zgodnie z kryterium oceny ofert na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono złożonych ofert w poszczególnych częściach zamówienia.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTOREGO MOŻE ZOSTAĆ
ZAWARTA UMOWA.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi wykonawcami w poszczególnych częściach zamówienia w terminie po 11 sierpnia 2011 roku. Informacja o terminie zawarcia umowy zostanie przekazana każdemu wybranemu wykonawcy.

Proszę o potwierdzenie otrzymania faksu.

Do wiadomości:
1. Wszyscy wykonawcy
a) Sanatorium „Panorama Morska” Biuro rezerwacji, ul. Legnicka 144/3, 54-206 Wrocław
b) Ośrodek Rehabilitacyjny „Bałtyk” Ul. Tkaczy 11, 82-120 Krynica Morska
a) Sophia Bryza, Zofia Starybrat, Andrzej Wędzich, ul Główna 9, 58-309 Wałbrzych
b) Patrona, D. Mielnik, G. Idziak, ul. Siostrzana 17-17a, 53-031 Wrocław
c) A1 Polska Jacek Łukowski Ul. Stefana Żeromskiego 60/73, 50-312 Wrocław
d) Dom Wczasowy „Dariusz” Ul. Droga Rybacka 16, 84-104 Jastrzębia Góra
a) Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy „Bursztyn”, Brzeski Wiesław Tadeusz, Ul. Gdańska 4, 82-103 Jantar
2. Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Data powstania: piątek, 5 sie 2011 09:37
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2011 09:38
Data przejścia do archiwum: sobota, 13 sie 2011 18:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1656 razy