BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 15/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 lipca 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 13 i 14-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Morgownik, Nowogrodu, Grzymał i Szablaka w gminie Nowogród.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Łyse w Powiecie Ostrołęckim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Łyse w Powiecie Ostrołęckim.
6. Przyjęcie porozumienia z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Pani Joannie Cecylii Dardzińskiej – Mądry.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.
9. Sprawy różne:
1) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu (…) pt. „Postaw na siebie” ,
2) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu (…) pt. „Uwierz w swoje możliwości”,
3) pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nowogród w sprawie spłaty zaległych zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Serwatki – Kupnina,
4) informacja nt. kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w zakresie inwestycji drogowej na odcinku Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kossaki, współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
5) Rozważenie podpisania deklaracji o partnerstwie publiczno-społecznym w projekcie na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy współfinansowanego ze środków EFS z Kapitału Ludzkiego,
6) Przyjęcie porozumienia z Wójtem Gminy Przytuły w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 13-go lub 14-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 13-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W kolejnym głosowaniu protokół z 14-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poinformował, że projekt uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Morgownik, Nowogrodu, Grzymał i Szablaka w gminie Nowogród wynika z wniosku Burmistrza w niniejszej sprawie. Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował przekwalifikowanie odcinków dróg wymienionych w załączniku do projektu uchwały. Konkretnie sprawa dotyczy 47 odcinków dróg wskazanych przez Gminę Nowogród.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Morgownik, Nowogrodu, Grzymał i Szablaka w gminie Nowogród została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/46/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta poinformował, że kolejny projekt uchwały podobnie jak poprzedni zasadniczo jest kwestią formalną i w tym wypadku wynika z wniosku Starosty Ostrołęckiego. Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował przekwalifikowanie odcinków dróg wymienionych w załączniku do projektu uchwały. Konkretnie sprawa dotyczy odcinków dróg na terenie gminy Łyse.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Łyse w Powiecie Ostrołęckim została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/47/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta poinformował, że projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Łyse w Powiecie Ostrołęckim
jest kwestią formalną i w tym wypadku wynika także z wniosku Starosty Ostrołęckiego. Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował przekwalifikowanie odcinków dróg wymienionych w załączniku do projektu uchwały. Konkretnie sprawa dotyczy odcinków dróg na terenie gminy Łyse.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Łyse w Powiecie Ostrołęckim została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/48/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta poinformował, że projekt porozumienia z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku przez miejscowość Zagroby o długości około 1,5 km. Przy tym Gmina zobowiązała się w porozumieniu do pokrycia kosztów tego zadania w kwocie niespełna 19.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty stwierdziła, że: projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Pani Joannie Cecylii Dardzińskiej – Mądry wynika z propozycji przedłużenia sprawowania funkcji Dyrektora Poradni przez Panią Dardzińską na kolejne 5 lat. Organ prowadzący placówkę może powierzyć te stanowisko na mocy stosownej uchwały. Pani Dardzińska pełni tę funkcję od 2001 roku, natomiast 31 sierpnia br. kończy się okres 5 lat, na które otrzymała powierzenie stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Zgodnie z wymogami zwróciliśmy się do Kuratora Oświaty i rady Pedagogicznej o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Oba wspomniane gremia wyraziły pozytywną opinię, nie widząc przeszkód co do powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Pani Joannie Cecylii Dardzińskiej – Mądry.

Irena Przybylak – do tej pory nie było żadnych skarg lub zastrzeżeń co do pracy Pani Joanny Dardzińskiej, osobiście jestem bardzo zadowolona z wyników jakie ma Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 1 w Łomży pod kuratelą i kierownictwem Pani Joanny Cecylii Dardzińskiej – Mądry.

Zebrani nie wnosząc żadnych uwag podzielili zdanie Pani Ireny Przybylak.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Pani Joannie Cecylii Dardzińskiej – Mądry została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/49/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu odnosząc się do projektu uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. stwierdziła: przedmiotowa informacja wynika z ustawy o finansach publicznych, przedłożona jest w niej realizacja dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową. Szczegółowe opisowe sprawozdanie jest dołączone do projektu uchwały. Wydatki są znacznie poniżej 50 %, bowiem wiele zadań realizowanych w trakcie roku będzie sfinansowanych w II półroczu. Reasumując nie było w I półroczu żadnych naruszeń, a sytuacja finansowa powiatu jest poprawna – jeżeli chodzi o realizację zaplanowanych dochodów i wydatków.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/50/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych stwierdził, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zwrócił się z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu (…) pt. „Postaw na siebie”. Program ten będzie realizowany przez nasz Urząd Pracy i sfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu (…) pt. „Postaw na siebie” została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/51/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 2.) Starosta poinformował, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zwrócił się także z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu (…) pt. „Uwierz w swoje możliwości”. Jest to inny program, który również będzie realizowany przez nasz Urząd Pracy i sfinansowany zostanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Staroście Łomżyńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu (…) pt. „Uwierz w swoje możliwości” została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 15/52/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.9 3.) Starosta odczytał pismo Burmistrza Miasta i Gminy Nowogród w sprawie spłaty zaległych zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Serwatki – Kupnina (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Z kolei zaznaczył, że Burmistrz zaproponował w problemowej sprawie trzy poniższe rozwiązania:
1. „Gmina Nowogród zobowiąże się do wybudowania wspólnie uzgodnionego odcinka drogi powiatowej; czekają na budowę, gdzie jest gotowa dokumentacja techniczna drogi Jankowo Młodzianowo – Sławiec – Grzymały i Grzymały – droga 645),
2. Gmina Nowogród weźmie na siebie obowiązek zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych (na czas wspólnie uzgodniony) oczywiście z wyliczonymi kosztami, ponieważ nie stać nas dalej dotować powiat w tym działaniu,
3. Prosimy o rozłożenie należności do spłaty na raty na lata 2011 – 2012”.
Reasumując Starosta dodał, że w jego ocenie pierwsza i trzecia propozycja jest do ewentualnego rozważenia.

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu zaproponowała przyjęcie trzeciej propozycji, która umożliwia odzyskanie środków do budżetu powiatu. Ponadto zaznaczyła, że Burmistrz proponując wybudowanie wspólnie uzgodnionego odcinka drogi powiatowej zdradza, że pieniądze w budżecie Gminy są, wobec czego zaległości na rzecz Powiatu powinny być wyegzekwowane.

Irena Przybylak podzieliła zdanie przedmówczyni.

Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – dodał, że Burmistrz i Rada Gminy w budżecie gminy przyjęła stosowną uchwałą środki na realizację problemowej inwestycji i po prostu nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Ponadto podkreślił, że w jednej inwestycji na terenie gminy Nowogród Gmina przekazała większe dofinansowanie, natomiast w innej inwestycji drogowej to Powiat przeznaczył większe środki. Z kolei poinformował, że Gmina nie posiada sprzętu do odśnieżania prócz lekkich pługów, które nie zdają egzaminu podczas opadów śniegu. W związku z tym w ocenie Wicestarosty Burmistrz chcąc uniknąć wywiązania się z postanowień zawartego porozumienia wskazuje nieprawdziwe argumenty.

Starosta poinformował, że Gmina Piątnica wywiązała się już z zaległych zobowiązań, co także skłania do tego, aby być konsekwentnym w przypadku egzekwowania zaległych środków od Gminy Nowogród.

Z kolei Adam Sowa opowiedział się za przycięciem trzeciego wariantu.

Ostatecznie członkowie Zarządu wstępnie zaakceptowali przyjęcie wariantu dotyczącego rozłożenia należności do spłaty przez Gminę Nowogród zobowiązań wynikających z porozumień zawartych w zakresie przebudowy drogi powiatowej Serwatki – Kupnina na raty na lata 2011 – 2012

Ad.9 4.) Starosta poinformował, że: wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w zakresie inwestycji drogowej na odcinku Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kossaki, współfinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego stwierdzono poważne zastrzeżenia. Inwestycja była realizowana w ubiegłym roku. Protokół pokontrolny jest bardzo niekorzystny dla nas. Są w nim zawarte zarzuty dotyczące tego, że zostały wprowadzone do specyfikacji przetargowej zapisy, które nie dopuściły możliwości zlecenia części robót podwykonawcom. Polskie prawo zamówień publicznych dopuszcza wprowadzenie takich zapisów przy szczególnych okolicznościach. ZDP uzasadnił wprowadzenie takiego zapisu do specyfikacji z racji tej, że dofinansowanie zostało pozyskane w procedurze odwoławczej oraz, że istniała możliwość zagrożenia wykonania inwestycji w terminie – przy zleceniu części robót podwykonawcom.
Kontrolerzy natomiast wskazują, że beneficjent nie wykazał dostatecznie, iż takie wyłączenie było uzasadnione. Przez to został naruszony zapis ustawowy ustawy prawo zamówień publicznych i zostały zawarte zapisy dyskryminujące wykonawców. Kontrolujący także wskazuje, że jego ocena jest zbieżna w tym przedmiocie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej.
Wobec powyższego kontrolujący domaga się nałożenia kary na nas w wysokości 5 % wartości inwestycji, co stanowi blisko 277.000 zł.
Służą nam uwagi i zażalenia do tego protokołu, co też uczyniliśmy. Jako uzasadnienie główne podaliśmy, że podczas kontroli tej inwestycji w 2011 roku kontroler NIK nie wniósł żadnych uwag i zastrzeżeń co do tej inwestycji.
Przewidywania nie są najlepsze w tej sprawie. Marszałkowie Województwie poinformowali nas, że podobna sytuacja spotkała większość samorządów realizujących inwestycje ze środków RPO. Wiąże się to z tym, że wzór specyfikacji w naszym regionie był podobny w większości podmiotów publicznych ogłaszających przetargi na realizację inwestycji drogowych.

Wicestarosta – w mojej ocenie zarzuty dotyczą tego, że zostały zawarte zapisy dyskryminujące wykonawców są nieprawdziwe. Zostało złożonych aż 6 ofert i kwota realizacji inwestycji spadła z 13 do 9 mln zł. Więc konkurencyjność była zachowana. Ponadto żadna firma podwykonawców nie wniosła odwołania do rozstrzygnięcia przetargowego.

Starosta – podstawowa sprawa to to, że polskie prawo dopuszcza takie rozwiązanie, więc nie powinniśmy ponosić ciężaru kar finansowych.
Będziemy podejmować intensywne działania w tej sprawie. O wszelkich dalszych ustaleniach będę Państwa informował.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.9 5.) Wicestarosta poinformował, że potrzebna jest akceptacja Zarządu Powiatu do podpisania deklaracji o partnerstwie publiczno-społecznym w projekcie na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy współfinansowanego ze środków EFS z Kapitału Ludzkiego. Będzie to dotyczyło promocji, organizowania konferencji i rozpowszechniania tej idei i zachęcania do tworzenia zielonych miejsc pracy.

Członkowie Zarządu, nie wnosząc uwag, zaakceptowali podpisanie deklaracji o partnerstwie publiczno-społecznym w projekcie na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy.

Ad.9 6.) Starosta poinformował, że projekt porozumienia z Wójtem Gminy Przytuły w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły dotyczy opracowania przez Gminę dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku przez m. Supy o długości około 0,64 km. W ramach tego porozumienia Powiat ma zobowiązać się do przedłożenia wytycznych do opracowania projektu budowlanego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Wójtem Gminy Przytuły w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).


Z kolei Starosta, nawiązując do punktu nr 7 porządku dziennego, uroczyście wręczył Pani Joannie Cecylii Dardzińskiej – Mądry akt powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 15-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 3 sie 2011 11:16
Data opublikowania: środa, 3 sie 2011 11:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2316 razy