BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 13/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 czerwca 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 12-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży na czas wojny.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7. Podjęcie 2 uchwał w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
9. Podjęcie 3 uchwał w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
14. Zapoznanie z porządkiem obrad XII Sesji Rady Powiatu.
15. Sprawy różne:
1) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w gminie Łomża,
3) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Łomża,
4) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulacji wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego.
5) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 12-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 12-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu księgowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Marianna Ciszewska – zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży dotyczą drobnych kwestii aktualizacyjnych zamieszczonych w paragrafie 19 i 20, które szczegółowo zostały wymienione w przekazanym Państwu załączniku.

Starosta – pragnę przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi do każdego projektu uchwały należy dołączyć uzasadnienie, natomiast przedłożony przez Powiatowy Urząd Pracy dokument nie posiada takiego uzasadnienia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/33/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 i Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży stwierdził, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wynika z propozycji Rady Społecznej ZPOZ. Zmiany stanowią ujednolicenie regulaminów, które funkcjonują z ZPOZ. Konkretnie nastąpiła zmiana:
1) w § 5 ust. 1 pkt 8 w miejsce wyrazów: ,,Wojska Polskiego 161” wpisuje się wyrazy: ,,Studenckiej 11”,
2) w § 5 ust.1 pkt 11 skreśla się,
3) w § 5 ust. 3 pkt 8 skreśla się,
4) w § 9 ust. 1 pkt 4 wyrazy ,,Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku”, zastępuje się wyrazami ,,z właściwymi podmiotami i instytucjami”,
5) w § 9 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ,,prowadzenie księgowości, likwidatury, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątkowych, gospodarki materiałowo – księgowej, magazynu, inwentaryzacji, sprzedaży usług, sporządzanie dokumentacji księgowych z Urzędem Skarbowym”,
6) w § 9 ust. 2 dotychczasowe pkt 5 i 6 otrzymują odpowiednio oznaczenie pkt 6 i 7,
7) w § 9 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ,,prowadzenie, naliczanie i analizowanie wynagrodzeń pracowników oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS – em”,
8) w § 10 dodaje się ust. 5 – 7 w brzmieniu:
5. Jednostkami organizacyjnymi Zakładu kieruje Zastępca Dyrektora przy pomocy pielęgniarek koordynujących, bądź inne osoby wyznaczone przez Dyrektora.
6. W razie nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje jego Zastępca.
7. Pracę średniego personelu medycznego organizuje i nadzoruje pielęgniarka koordynująca.

Z kolei Stanisław Studencki odnosząc się do kolejnego punktu poinformował, że Regulamin Organizacyjny Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży na czas wojny został zmieniony w tym zakresie co podstawowy Regulamin Organizacyjny Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/34/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

W następnym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży na czas wojny została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/35/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Renata Wierzba – główny specjalista ds. zdrowia poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wynika wyłącznie ze zmiany Wójta w Gminie Przytuły, który jest członkiem Rady Społecznej ZPOZ.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Z kolei została zarządzona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Starosta Łomżyński.

Ad.7 Lech Marek Szabłowski odczytał pisma Starosty Białostockiego w sprawie zamiaru pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego (ww. pisma stanowią załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając zaznaczył, że pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii, tj. w drodze uchwał rady w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów, prezydentów i zarządów powiatów. Natomiast wspomniane odcinki dróg nie graniczą z drogami administrowanymi przez Powiat Łomżyński. Konkretnie sprawa dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 1545B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1543B do skrzyżowania z drogą gminną 106687B ( ul. Łąkowa w Niewodnicy Kościelnej) oraz drogi dotychczas
powiatowej nr 1445B droga 686 – stacja kolejowa Żednia i nr 1633B Hoźna – Potoka celem zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
Ponadto dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży pozytywnie zaopiniował przekwalifikowanie przedmiotowych odcinków dróg (ww. opinie stanowią załącznik nr 9 i nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/36/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

W następnym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/37/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Starosta poinformował, że projekt uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przewiduje rozwiązanie z dniem 31 lipca 2011 r., na mocy porozumienia stron, stosunek pracy z Janem Olszewskim – Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (umowa o pracę zawarta w dniu 12 czerwca 2007 r.) uwzględniając wniosek pracownika w tej sprawie złożony w dniu 24 czerwca 2011r.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/38/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stwierdził, że w ramach przedłożonych projektów proponowane jest:
 przekazanie nieodpłatnie nowe wyposażenie zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Miastu i Gminie Jedwabne z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Jedwabnem utworzonego w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedwabnem;
 przekazanie nieodpłatnie nowe wyposażenie zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Gminie Przytuły z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Przytułach utworzonego w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach;
 przekazanie nieodpłatnie nowego wyposażenia zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Gminie Wizna z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Wiźnie utworzonego w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiźnie.
Reasumując zaznaczył, że przekazanie tego sprzętu jest możliwe dzięki finansowaniu projektów realizowanych w ramach środków pomocowych, które wdraża Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonych głosowaniach:
1) uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/39/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) – dotyczy Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Jedwabnem;
2) uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/40/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu) – dotyczy Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Przytułach;
3) uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/41/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu) – dotyczy Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Wiźnie.

Ad.10 Starosta poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego wynika z faktu, iż na poprzedniej sesji Rady Powiatu został wygaszony mandat radnego Romana Wiktorzaka. Wobec tego mandat radnego Powiatu Łomżyńskiego objął Pan Henryk Stanisław Krajewski, który nie stracił prawa wybieralności i uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym Nr 2, z listy Nr 2 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w miejsce wygasłego mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego Pana Romana Franciszka Wiktorzaka wybranego w okręgu wyborczym Nr 2 z tej samej listy Nr 2.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Starosta poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu jest wynikiem ustalania nowych władz ww. Stowarzyszenia. W związku z tym zaproponował, aby nadal Powiat łomżyński reprezentował pan Krzysztof Kozicki – obecnie Wicestarosta Łomżyński, który w ramach Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” działa już od kilku lat.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury poinformowała, że podstawą do przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury jest § 5 uchwały Nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniona uchwałą Nr XXXIII/188/06. Następnie przedstawiła charakterystyki poszczególnych kandydatów do wspomnianych nagród (materiały dotyczące osiągnięć kandydatów stanowią załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Z kolei członkowie Zarządu postanowili przyznać nagrody wg następującego układu:
1. Pani Donacie Teresie Godlewskiej – nagroda za całokształt w wysokości 2.500,00 zł;
2. Zespołowi Piesni i Tańca „ŁOMŻA” – nagroda za całokształt w wysokości 2.500,00 zł;
3. Pani Beacie Sejnowskiej Runo – nagroda indywidualna w wysokości 1.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/42/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu odnosząc się do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. poinformowała, że zmiany dotyczą pozyskanych środków w kwocie ponad 80.000 zł na realizację projektu pt. Spółdzielnia socjalna, moja własna szansa na pracę.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Starosta poinformował, że porządek obrad 12-tej sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
a) ślubowanie radnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.15 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych stwierdził, że do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody- budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”, niezbędne jest dostarczenie uchwały Rady Powiatu Łomżynskiego, która wyodrębnia limit środków na wymienione zadanie w rozbiciu na rok 2011 i rok 2012. W związku z tym do uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie, która była podjęta na ostatniej sesji dodaje się następujące zmiany: §3 otrzymuje brzmienie - Ustala się limit wydatków na wymienione w §1 zadanie w wysokości 491.183,57 PLN, zakładając że na ich realizację zaangażuje się finalnie:
- w roku 2011 kwotę 13 340, 00 PLN, w tym: 1 725,00 PLN- dotacji z budżetu Powiatu jako tzw. „wkład własny”; 1.840,00PLN – w formie rozrachunku z tytułu z podatku VAT; 9.775,00 PLN- ze środków EFRR
- w roku 2012 kwotę 477 843,57 PLN, w tym: 58.273,61 PLN- dotacji z budżetu Powiatu jako tzw. „wkład własny”; 89.352,87 PLN – w formie rozrachunku z tytułu z podatku VAT; 330.217,09 PLN- ze środków EFRR.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011-2012 zadania pn. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

Ad.15. 2) Starosta kontynuując obrady udzielił głosu pracownikowi Urzędu Gminy Łomża.

Krystyna Lipińska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w gminie Łomża wynika ze spraw porządkowych i aktualizacyjnych w zakresie faktycznego przebiegu sieci dróg gminnych w gminie Łomża. Natomiast procedura jest taka sama jak przy zmianie kategorii dróg, czyli wymagana jest opinia Zarządu Powiatu.
Z kolei Krystyna Lipińska omówiła poszczególne przebiegi dróg gminnych i proponowane zmiany w nazewnictwie (ww. dane stanowią załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).

Elżbieta Parzych – zapytała czy zostało sprawdzone kto jest właścicielem gruntów, pod którymi są położone poszczególne odcinki dróg.

Krystyna Lipińska – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych w gminie Łomża została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/43/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).

Ad.15. 3) Starosta ponownie udzielił głosu pracownikowi Urzędu Gminy Łomża.

Krystyna Lipińska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Łomża dotyczy sześciu odcinków dróg, które zostały wymienione w załączniku (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Łomża została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/44/2011 z dnia 24 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).

Ad.15. 4) Wicestarosta poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie regulacji wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego przewiduje wzrost wynagrodzenia o 7 % - wskaźnik, który obowiązywał przy podwyżkach dla pracowników Starostwa Powiatowego i podległych jednostek. W związku z powyższym proponowane jest wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5700,00; dodatek funkcyjny w wysokości 1900,00; dodatek specjalny w wysokości 1520,00 oraz za wysługę lat 1140,00.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie regulacji wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu).

Ad.15. 5) Starosta odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, po czym poinformował, że ostatecznie rozpatrzenie wspomnianej skargi nastąpi na sesji w dniu 1 lipca br. po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 13-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 2 sie 2011 10:15
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2011 10:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2337 razy