BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na przeprowadzenie szkolenia kurs prawo jazdy

Łomża: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawo jazdy kategorii B, kategorii C, kategorii C + E, kategorii C + E z przewozem materiałów niebezpiecznych, operator wózka jezdniowego.
Numer ogłoszenia: 203087 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawo jazdy kategorii B, kategorii C, kategorii C + E, kategorii C + E z przewozem materiałów niebezpiecznych, operator wózka jezdniowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeszkolenie 86 osób. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników uprawnień do kierowania pojazdami - kategorii B, kategorii C, kategorii C + E, kategorii C + E z przewozem materiałów niebezpiecznych oraz uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. 1. Prawo jazdy kat. B dla 52 osób 2. Kurs składający się z 2 modułów: 1 prawo jazdy kat. C, 2 prawo jazdy kat. C+ E dla 22 osób 3. Kurs składający się z 2 modułów: 1 prawo jazdy kat. C + E, 2 przewóz materiałów niebezpiecznych ( kurs podstawowy + specjalistyczny cysterny) dla 1 osoby 4. Kurs Operator wózka jezdniowego ( w tym gaz+ egzamin UDT) dla 8 osób 5. Kurs składający się z 2 modułów: 1 prawo jazdy kat. B, 2 operator wózka jezdniowego ( w tym gaz+ egzamin UDT) dla 3 osób Zamawiający zastrzega, iż może ulec zmianie liczba uczestników poszczególnych kursów. W przypadku kursu 2 składającego się z dwóch modułów 1 prawo jazdy kat. C, 2 prawo jazdy kat. C+ E zamawiający zastrzega sobie prawo do niepłacenia za 2 moduł kursu w przypadku uczestników, którzy nie zdali egzaminu na prawo jazdy kat. C. Szkolenie musi być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834. Zamówienie obejmuje: 1. Przeszkolenie uczestników na kursie zgodnie z załącznikiem nr 3 do cytowanego wyżej rozporządzenia. 2. Przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć mających na celu przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego na prawo jazdy w tym zapewnienie wykładowców i instruktorów, sali wykładowej, placu manewrowego. 3. Przygotowanie i przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych oznaczonych logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. Razem ku samodzielności Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społeczny. 4. Dokumentowanie prowadzonych zajęć i działań poprzez sporządzanie list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, prowadzenie dziennika zajęć i ewaluację zajęć za pomocą ankiet na drukach oznaczonych logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. Razem ku samodzielności Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społeczny. 5. Przeprowadzenia badania lekarskiego w celu uzyskania przez uczestnika orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie danej kategorii. 6. Zgłoszenie uczestników do egzaminu państwowego i opłacenie kosztów egzaminu. 7. Sporządzenie końcowego raportu z realizacji zadania wraz z całością sporządzonej dokumentacji i kompletem materiałów szkoleniowych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne powinny być dostosowane do warunków czasowych poszczególnych uczestników kursu, w tym dla osób pracujących i uczących się w systemie weekendowym lub w tygodniu po godz. 16.00. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursów będących przedmiotem zamówienia do innych grup realizujących tożsame kursy prowadzone przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym oraz zastrzega sobie prawo kierowania pojedynczych osób do innych grup w późniejszych terminach ustalonych przez zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oświadczenie wykonawcy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie usługi polegające na, zrealizowaniu kursu prawo jazdy kategorii B dla co najmniej 100 osób.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oświadczenie wykonawcy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oświadczenie wykonawcy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 70
• 2 - Zdawalność - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia liczby osób objętych szkoleniem, wysokość wynagrodzenia określonego w punkcie 1 zostanie obniżona, podwyższona proporcjonalnie do zmniejszenia się lub zwiększenia zakresu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w sekretariacie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 lip 2011 13:28
Data opublikowania: środa, 27 lip 2011 13:29
Data przejścia do archiwum: środa, 20 cze 2012 09:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5418 razy