BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2010/11 z dnia 11.07.2011r. Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łomży

REGULAMIN PRACY KOMISJI W SPRAWIE NABORU
1. Do zadań Komisji w sprawie naboru należy:
a) decydowanie o dopuszczeniu kandydatów na podstawie
kryteriów naboru określonych w ogłoszeniu Dyrektora o naborze,
b) przeprowadzenie postępowania w sprawie naboru.
2. Decyzje Komisji są ważne, jeżeli jej posiedzenie odbywa się w obecności
wszystkich jej członków.
3. Komisja w pierwszej kolejności przystępuje do rozpatrzenia złożonych ofert,
odrzucając te, które nie spełniają warunków formalnych podanych
w ogłoszeniu o naborze oraz oferty złożone po terminie wskazanym
w ogłoszeniu. Komisja zamieszcza w protokole listę ofert odrzuconych
(nieważnych) wraz z uzasadnieniem.
4. Konkurs przeprowadza się, gdy wpłynęła co najmniej jedna ważna
(spełniająca wymagania zawarte w ogłoszeniu) oferta.
5. Dokumenty, zebrane informacje i opinie o każdym kandydacie nie mogą
być udostępnione osobom spoza Komisji przed rozstrzygnięciem konkursu.
6. Wybór jest poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
7. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poprzez bezpośredni kontakt
z kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz poznanie
i ocena:
a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe
wykonywanie powierzonych obowiązków;
b) posiadanej wiedzy na temat jednostki organizacyjnej, w której kandydat
ubiega się o stanowisko;
c) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych
poprzednio przez kandydata;
d) celów zawodowych kandydata.
8.Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową w skali od 1 do 6, po
zakończonych rozmowach kwalifikacyjnych. Z przebiegu rozmowy
sporządza się notatkę służbową, którą podpisują członkowie Komisji.
15.Po przeprowadzeniu konkursu Komisja rekrutacyjna ustala jego wynik,
wskazując kandydata, który uzyskał największą sumę punktów.
16.Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego
naboru kandydatów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
17.Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów;
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
c) uzasadnienie danego wyboru;
d)podpisy komisji.

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2011 15:55
Data opublikowania: wtorek, 19 lip 2011 17:39
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 1710 razy