BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017r.

Nieodpłatna  pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanychprzez powiat łomżyński.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1)      w budynku  Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pokój 303 (III piętro) : w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.00, tel. 215 80 24 – pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.

2)       w budynku  Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój 215 :

w poniedziałki , wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.00, tel. 86 216 48 79 – punkt  jest prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży , zaś  pomocy prawnej w punkcie udzielają osoby, o których mowaw art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) tzn. które spełniają następujące warunki:

a)      ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)        posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)         korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,

d)        nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje :

1) osobom,  którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia  - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.;

2) osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)- osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

 3) osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)- osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

4) osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) -  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

5) osobom, które nie ukończyły 26 lat - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

 6) osobom. które ukończyły 65 lat- - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

7) osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty-  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przepisie.

Oświadczenia są udostępnione  przez osoby udzielające pomocy prawnej  w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej można także znaleźć pod adresem www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 10 sty 2017 08:53
Data opublikowania: wtorek, 10 sty 2017 09:01
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 8730 razy

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.

 Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) , Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku – w Łomży, w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

 

 

 1. RODZAJ ZADANIA

 

Prowadzenie w 2017 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA  

 

Na realizację zadania planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100)brutto, pod warunkiem otrzymania na realizację zadania dotacji z budżetu państwa.

 

 1.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) tzn. która spełnia następujące warunki:

a)      ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)        posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)        korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)        nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)  zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

 1.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, które określi umowa  . Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest m. in. do:

a)    prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)  przez  4 godziny dziennie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r, w  punkcie w budynku  Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27: w poniedziałki , wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.00- zgodnie z Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego  nr 40/2016 w sprawie określenia powiatowych lokali , w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim.

b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255)  ,

c)  złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 

 1. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2016 r. Decyduje data wpływu.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej lub maszynowo.

3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

4. Oferta winna być wydrukowana dwustronnie i  podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta. Do oferty należy dołączyć jej wersję elektroniczną (płyta CD). 

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty złożonej w stanie niekompletnym.

6. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro pok. 301), w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną lub faksem. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.

7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”  Na kopercie należy umieścić  nazwę oferenta oraz jego adres zwrotny.

8.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1)      Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2)      W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4)      Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej wraz z ich tabelarycznym zestawieniem (zał.  4 do oferty).

5)      Pisemne oświadczenia:

a)      zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem (zał. 1 do oferty),

b)      zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (zał. 2 do oferty).

c) o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (zał. 3 do oferty).

6)  Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferenta warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych wraz z tabelarycznym opisem doświadczenia oferenta (zał. 5 do oferty).

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

6.TERMINY, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY

1.Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

2 Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu.

3.Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży.

4.Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4) dotychczasowe doświadczenie organizacji.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne , złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

– złożone przez podmioty nieuprawnione,

- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone po terminie,

- niekompletne,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

6. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

7. O wyborze oferty, organizacja pozarządowa, której ofertę wybrano zostanie powiadomiona o tym fakcie pisemnie, e –mailem lub telefonicznie.

 

 1. Do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

7. REALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

 

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego informuje, że w 2016 r. Powiat Łomżyński realizuje zadanie publiczne polegające na powierzeniu wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 59 940,00 zł.

W 2015 r. nie było powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim organizacjom pozarządowym wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert.

 

                    Przewodniczący Zarządu:


                     Elżbieta Parzych

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 19 paź 2016 13:53
Data opublikowania: środa, 19 paź 2016 14:01
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 11769 razy

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku.

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i upowszechniania turystyki.

 

I. RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH KONKURSEM

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1) imprezy realizowane w formie koncertów, festiwali - o wysokim dorobku artystycznym,

2) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

3) inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury, kultury ludowej (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna poprzez upowszechnianie cennych elementów rodzimej kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych),

oraz upamiętnianiu wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej;

4) organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar powiatu łomżyńskiego.

5)publikacje i wydawnictwa służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu;

6) prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego,

7) tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu,

8) edukacja filmowa dedykowaną różnym grupom wiekowym,

2. Upowszechnianie kultury fizycznej

Propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym na poziomie powiatowym, w tym:

1) organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu łomżyńskiego,

2) organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla  dzieci
i młodzieży,

3) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie powiatu łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego,

4) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

3. Promocja i upowszechnianie turystyki

1) upowszechnianie turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

2) promocja walorów krajobrazowych i kulturowych powiatu łomżyńskiego,

3) organizacja i uczestnictwo w imprezach turystycznych o zasięgu lokalnym i wyższym,

4) wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno – krajoznawczej,

5) audiowizualna promocja regionu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 27.000 zł

2. Upowszechnianie kultury fizycznej – 35.000 zł

3. Promocja i upowszechnianie turystyki – 7.000 zł

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2077),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

4) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność pożytku publicznego,

5) spółdzielnie socjalne.

2. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300)

3. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej
i turystyki.

4. Warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 15% wkład własny (finansowy lub rzeczowy) lub
z innych źródeł finansowania.

5. Dotacje na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystywane w szczególności na:

1) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umowy zlecenia oraz honoraria,

2) wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,

3) koszty obsługi technicznej,

4) koszty wydawnicze,

5) nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,

6) zakup usług obcych: przejazdy i zakwaterowanie, transport.

6. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego oferenta.

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent:

1) obowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu,

2) może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,

3) może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia
o wysokości przyznanej dotacji.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
w ofercie oraz w umowie (m.in. być realizowane na terenie powiatu łomżyńskiego; upowszechniać cenne elementy kultury artystycznej, które, na co dzień nie są dostępne mieszkańcom powiatu; propagować i promować wielokulturowość charakterystyczną dla regionu podlaskiego).

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, której wzór określa Załącznik Nr 3
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300) pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego, a podmiotem uprawnionym.

4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio
z realizacją danego zadania.

5. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązany do:

1) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków powiatu łomżyńskiego. Informacja na ten temat powinna się znaleźć w wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach do mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego (treść informacji: „Projekt jest współfinansowany ze środków powiatu łomżyńskiego”).

2) umieszczenia logo Starostwa Powiatowego w Łomży na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania.

6. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300)

 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2017 r.

2. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro, pok. 304), w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu łomżyńskiego – w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji”
lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu łomżyńskiego –
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu łomżyńskiego – w zakresie promocji i upowszechniania turystyki”.
Na kopercie należy umieścić nazwę oferenta oraz jego adres zwrotny.

4. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300).

Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży(www.powiatlomzynski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej(www.powiatlomzynski.pl/bip

5. Sporządzona oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

6.   Do oferty należy załączyć następujące załączniki:

1) Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk

komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego*.

2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) Zawartą umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).

Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

7. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia, odpowiada oferent.

8. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.

VI. TERMINY, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY

1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

2. Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

3. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 22.01.2018 roku.

4. Wybór ofert stanowiący formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Merytoryczne: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność,

2) Finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania,

3) Organizacyjne: jakość wykonania zadania i posiadane zasoby kadrowe, kwalifikacje osób przy udziale których organizacja lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 będzie realizować zadania publiczne, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,

4) Ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty nieuprawnione,

2) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

3) złożone po terminie,

4) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

5) niekompletne,

6) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,

7) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

8) oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,

9) podpisane przez osoby nieupoważnione.

6. Z organizacjami wyłonionymi w konkursie zostaną podpisane umowy, w których zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadań oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

7. O wyborze oferty, organizacje pozarządowe, których ofertę wybrano zostanie powiadomiona o tym fakcie pisemnie, e-mailem lub telefonicznie.

8. Do uchwały Zarządu Powiatu łomżyńskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII. ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO UDZIELIŁ, W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO, DOTACJI W 2017 ROKU

 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2017”,w kwocie 5.600 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Piosenka jest dobra na wszystko – III cykl festiwali tematycznych”, w kwocie 5 100 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Publikacja książki ”Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia Kapelana, wychowawcy, polityka”, w kwocie 3.900 zł;

 1. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży z siedzibą w Marianowie w zakresie realizacji zadania:

Złoty wiek – ciekawy i radosny”, w kwocie 3 600 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Kobiety z Ziemi Łomżyńskiej”, w kwocie 2 200 zł;

 1. Fundacja Muzyczna OSTINATO w zakresie realizacji zadania:

Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica” , w kwocie 2 000 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Wydanie Publikacji na podstawie materiałów pokonferencyjnych ”III Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej” , w kwocie 1 600 zł;

II.W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

 

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:

Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów”, w kwocie 22.000 zł;

 1. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania:

Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS”, w kwocie 12 000 zł;

3. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia” w zakresie realizacji zadania:Cykl Biegów – Biegając po Powiecie Łomżyńskim 2017”, w kwocie 1000 zł.

 

 

III.W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

 

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (III edycja) w kwocie 4 500 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Dzień ziół narwiańskich w kwocie 1 500 zł.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

 

Elżbieta Parzych

 

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty (Zał. Nr 1 do ogłoszenia);

  2. Wzór umowy (Zał. Nr 2 do ogłoszenia)

  3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania (Zał. Nr 3 do ogłoszenia).

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 30 lis 2017 14:55
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2017 15:01
Data edycji: poniedziałek, 4 gru 2017 13:14
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 499 razy
Ilość edycji: 1

Nabór na stanowisko Pomoc administracyjna - Doradca Kariery

 Starostwo Powiatowe w Łomży ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy:

 1) pomoc administracyjna – Doradca Kariery na potrzeby projektu pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”,

 2) pomoc administracyjna – Doradca Kariery na potrzeby projektu pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”.

 Wymiar czasu pracy: 2 etaty, przy czym 1 osoba: ½ etatu w projekcie 3.2.1 RPO oraz ½ etatu w projekcie 3.2.2 RPO.

 Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 08.2017 – 30.06.2020.

 Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

 Planowany czas pracy: w poniedziałki 10.00 – 18.00, wtorki - piątki 7.30 – 15.30.

 Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do  zatrudnienia na danym stanowisku:

 1) wykształcenie minimum średnie,

 2) biegła znajomość obsługi komputera środowiska Windows i Internetu, korzystanie z poczty    elektronicznej i narzędzi internetowych do planowania zadań,

 3) znajomość Bazy Usług Rozwojowych,

 4) znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata  2014 – 2020,

  5) co najmniej rocznej doświadczenie zawodowe,

 6) doświadczenie w realizacji zadań, w tym zespołowych/projektów/współpracy przy projektach  współfinansowanych ze środków UE,

  7) skrupulatność i dokładność,

  8) dążenie do rozwiązywania problemów na drodze rozmów i konfrontacji,

  9) umiejętności interpersonalne.

 Kwalifikacje dodatkowe:

 - doświadczeniei kwalifikacje zawodowe przydatne do wykonywania pracy na stanowisku Doradcy Kariery  np.: kursy, szkolenia, studia podyplomowe z poradnictwa zawodowego, udział w realizacji projektów  związanych ze świadczeniem usług doradcy itp.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Wstępne rozpoznanie potrzeb  potencjonalnego Uczestnika Projektu wyrażającego chęć rozwoju kompetencyjno-kwalifikacyjnego ale nie posiadającego orientacji  w zakresie własnych predyspozycji, możliwości  w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy.
 2. Konfrontacja potrzeb Uczestnika Projektu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy.
 3. Rozmowa i wyszukiwanie  „zawężonej oferty” dostosowanej do usług oferowanych w projekcie.
 4. Przedstawienie Uczestnikowi Projektu katalogu instytucji edukacyjno-szkoleniowych oferujących wsparcie w zakresie szkoleń i kursów w zakresie TIK i języków obcych, kursów pozostałych kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, w formie wybranej przez Uczestnika Projektu oraz wybór jednostki przez Uczestnika Projektu świadczącej usługi szkoleniowe (weryfikacja: rejestracja w BUR - Baza Usług Rozwojowych w zakresie możliwości realizacji zadań dofinansowanych z UE).
 5. Podjęcie decyzji o uzyskaniu grantu w postaci „bonu szkoleniowego” i przekazanie informacji /dokumentacji Uczestnika Projektu do zarejestrowania i monitorowanie we właściwym SBO (Subregionalnym Biurze Obsługi).
 6. Wszelkie inne prace powierzone przełożonego.

Na potrzeby realizacji wsparcia przez Doradcę kariery będzie prowadzona karta doradcza z przeprowadzonego doradztwa kariery i będzie dokumentowała wymieniony powyżej zakres udzielonej   pomocy.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Miejsce i termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: pomoc administracyjna – Doradca Kariery” w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w pokoju nr 301 w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiatlomzynski.pl/bip w zakładce: Informacje o naborze.

Data powstania: piątek, 28 lip 2017 08:51
Data opublikowania: piątek, 28 lip 2017 09:07
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 4645 razy

Wystąpienie pokontrolne

Jednostka kontrolowana Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 31 mar 2017 13:23
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2017 13:34
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 6379 razy

Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) Starosta Łomżyński informuje o opracowaniu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego, prosząc jednocześnie o składanie opinii dotyczących tego projektu.

Miejsce wyłożenia planu:

Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża - pokój nr 322 (II piętro),

- tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27,
- http://powiatlomzynski.pl/bip/

- http://powiatlomzynski.pl/

- Urząd Gminy Jedwabne – ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, Urząd Gminy Nowogród – ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, Urząd Gminy Łomża – ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, Urząd Gminy Miastkowo – ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, Urząd Gminy Piątnica – ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, Urząd Gminy Przytuły – ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, Urząd Gminy Śniadowo – ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, Urząd Gminy Wizna – Pl. Raginisa 25, 18-430 Wizna, Urząd Gminy Zbójna – Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna
w godzinach: - od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Opinie można zgłaszać w terminie do 10.02.2017 r. pisemnie lub e-mailem na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl

Opinia powinna zostać wyrażona na formularzu. Formularz Dostępny jest na stronie internetowej: http://powiatlomzynski.pl/ oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 322 (II piętro).

Nieprzedstawienie uwag, opinii lub propozycji w przewidzianym na konsultacje terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania (opinie niepodpisane oraz przedstawione po wskazanym terminie nie będą uwzględnione, co oznacza, że formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć najpóźniej do ostatniego dnia konsultacji).
W myśl art. 10 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organem właściwym do rozpatrzenia opinii jest Organizator publicznego transportu zbiorowego. Wnioski uznane za zasadne zostaną ujęte w ostatecznej wersji dokumentu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego. Wersja dokumentu skorygowana w rezultacie konsultacji społecznych zostanie przedłożona na posiedzeniu Rady Powiatu w celu jej przyjęcia w formie uchwały.

 

Dodatkowych informacji na temat prowadzonych konsultacji oraz planu transportowego udzielają pracownicy:

Edyta Zawojska – (086) 215-69-13, edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl

Adam Deptuła- (086) 215-69-14, deptula88@gmail.com

Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 13:07
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 13:10
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 8458 razy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na kalendarz trójdzielny z kopertą na 2017 rok.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 24/2014 Starosty Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2014 r., dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na kalendarz trójdzielny z kopertą na 2017 rok.

Do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynęło 16 ofert:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  JANTER s.c. – Biskupiec
 2. LIBRA-PRINT – Łomża
 3. Drukarnia AGPRESS – Biała
 4. WYDAWNICTWO MAZURSKIE s.c. – Giżycko
 5. APRESS S.C. – Białystok
 6. Miranex sp. z o.o. – Poznań
 7. AnCz Andrzej Czarnecki POLIGRAFIA-REKLAMA-MARKETING – Warszawa
 8. GRAF-DRUK Bernadeta Popławska – Białystok
 9. Reklamona Bartosz Chmiela – Łódź
 10. DRUKARNIA – WYDAWNICTWO Druk-Ar s.c Monika Adamczyk i Rafał Sokołowski – Głogów
 11. ART – REKLAMA Jędrzej Trzciński – Maków Podhalański
 12. Zakład Poligraficzny DZIAMSKI-GRYSKA – Swarzędz
 13. GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut – Stalowa Wola
 14. PLUMI artykuły reklamowe Aleksandra Śliwa-Zielonka – Kielce
 15. P.P.H.U „LIR” Elżbieta Zajet Biuro Reklamy – Elbląg
 16. REMI-B s.j. - Bielsko-Biała

 Po analizie otrzymanych ofert dokonano wyboru oferenta: GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut – Stalowa Wola

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta spełnia warunki określone w rozeznaniu cenowym oraz jest najkorzystniejsza cenowo.


Pozostałym oferentom dziękujemy.

Data powstania: czwartek, 29 wrz 2016 13:57
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2016 14:08
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 12455 razy

Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020"

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu

„Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020”

                 

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr 34/111/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. przyjął projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku” a Uchwałą Nr 34/112/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Prognozy.      

Informacje o konsultacjach wraz z projektem Prognozy oraz formularzem konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży (www.powiatlomzynski.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.

Konsultacje przeprowadzono w terminie 18.01.2016 - 02.02.2016 r. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców powiatu na temat projektu „Prognozy odziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”.   

Konsultacje społeczne projektu Prognozy odbywały się w dwóch formach: bezpośredniej oraz pośredniej. Opinie, uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było składać na formularzu konsultacyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl lub www.powiatlomzynski.pl/bip,  w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych:

a)      pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatlomzynski.pl,

b)      pisemnie (poczta lub osobiście) na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323/326,

c)       oraz ustnie z wpisem do protokołu w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych p. 323 lub 326.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy powiatu łomżyńskiego.

W toku konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i opinie na temat projektu Prognozy.

 

Data powstania: czwartek, 4 lut 2016 12:25
Data opublikowania: czwartek, 4 lut 2016 12:28
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 17929 razy

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1)      w budynku  Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pokój 303 (III piętro) : w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.00, tel. 215-80-24, 

     – pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat;

2)       w budynku  Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , tel. 86 21648-79, pokój 215 ,w poniedziałki w godzinach 8.00–12.00; wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.00 , punkt  jest prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży , zaś  pomocy prawnej w punkcie udzielają osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  tzn. które spełniają następujące warunki:

a)      ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)        posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)         korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,

d)        nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje :

1) osobom,  którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia  - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.;

2) osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)- osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

 3) osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)- osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

4) osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) -  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

5) osobom, które nie ukończyły 26 lat - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

 6) osobom. które ukończyły 65 lat- - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

7) osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty-  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przepisie.

Oświadczenia są udostępnione  przez osoby udzielające pomocy prawnej  w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

    3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2016 11:31
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2016 11:38
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 19148 razy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

W związku z podjęciem Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/105/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego następujące podmioty uzyskały dotację w zakresie:

 

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich w kwocie 5.200 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Piosenka jest dobra na wszystko – III cykl festiwali tematycznych w kwocie 4.200 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2016 w kwocie 3.800 zł;

 1. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w zakresie realizacji zadania:

Złoty wiek – ciekawy i radosny w kwocie 2.900 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

III Spotkanie Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej – czyn niepodległościowy ziemian łomżyńskich podczas I wojny światowej w kwocie 2.600 zł;

 1. Fundacja Muzyczna OSTINATO w zakresie realizacji zadania:

Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica w kwocie 1.600 zł;

 1. Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie w zakresie realizacji zadania:

Wystawa ceramiki pn. „Jak powstają gliniane anioły” w kwocie 1.600 zł;

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w zakresie realizacji zadania:

10-lecie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu w kwocie 1.200 zł;

 1. Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy w zakresie realizacji zadania:

Edukacja filmowa dedykowana różnym grupom wiekowym w kwocie 1.100 zł;

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w zakresie realizacji zadania:

Nasza kultura kurpiowska w kwocie 800 zł.

 

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:

Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 22.000 zł;

 1. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania:

Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w kwocie 11.500 zł;

3.   Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla   Zdrowia” w zakresie realizacji zadania:

      Cykl Biegów – Biegając po Powiecie Łomżyńskim 2016 w kwocie 1.500 zł.

 

3. W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (II edycja) w kwocie 4.200 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Dzień ziół narwiańskich w kwocie 1.800 zł.

Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2015 09:11
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2015 09:13
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 19396 razy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego

w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na indywidualnego Doradcę Specjalistycznego w ramach projektu " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została przyznana następująca punktacja:
Część 1
Doradztwo z zakresu prawa – w tym prawa spółdzielczego i prawa pracy
1. Europejskie Centrum Szkoleniowo – Doradcze Monika Duchnowska, zam. Łomża – 92,9 pkt
2. Ewelina Wszeborowska, zam. Łomża – 95 pkt

Część 2
Doradztwo z zakresu rozliczania wsparcia finansowego na założenie/ przyłączenie do spółdzielni socjalnej, wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego oraz pomoc przy składaniu wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego
1. Monika Bryk, zam. Ostrołęka – 93,8 pkt
2. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża – 100 pkt

Część 3
Doradztwo z zakresu marketingu i/lub zarządzania spółdzielnią socjalną
1. Monika Bryk, zam. Ostrołęka – 93,8 pkt
2. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża – 100 pkt

W związku z powyższym w wyniku naboru oraz przyznanej punktacji wyłonione zostały następujące osoby:
Część 1. Ewelina Wszeborowska
Część 2. Katarzyna Jankowska
Część 3. Katarzyna Jankowska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w kandydatki spełniają wszystkie kryteria dostępu, posiadają udokumentowane doświadczenie i wykształcenie wyższe na kierunku preferowanym w ogłoszeniu o naborze, wykazały doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń/ doradztwa w wymaganym zakresie wyrażone udziałem w konkretnych przedsięwzięciach. Dodatkowo posiadają doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wyrażone udziałem w powyżej 5 projektach. Kandydatki posiadają predyspozycje do podjęcia pracy na danym stanowisku.
Data powstania: piątek, 11 kwi 2014 11:36
Data opublikowania: piątek, 11 kwi 2014 11:38
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 34608 razy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego

w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na indywidualnego doradcę specjalistycznego w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
1. Projekt Support, Adam Choiński, zam. Olszyny
2. Monika Bryk, zam. Ostrołęka
3. Katarzyna Jankowska, zam. Łomża
4. Europejskie Centrum Szkoleniowo – Doradcze Monika Duchnowska, zam. Łomża
5. Ewelina Wszeborowska, zam. Łomża


Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych
1. Maciej Lewandowski, zam. Łomża

Data powstania: piątek, 11 kwi 2014 11:34
Data opublikowania: piątek, 11 kwi 2014 11:36
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 34554 razy