Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
11°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 roku

DATA PUBLIKACJI: 2024-01-23 15:01 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, promocji i upowszechniania turystyki i promocji i ochrony zdrowia.

I. RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH KONKURSEM

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,  tradycji i dziedzictwa narodowego
 1) imprezy realizowane w formie koncertów, festiwali - o wysokim dorobku artystycznym,
 2) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 3) inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury, kultury ludowej (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna poprzez upowszechnianie cennych elementów rodzimej kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych), oraz  upamiętnianiu wydarzeń historycznych  związanych  z  tradycjami  walk o niepodległość i  suwerenność   Rzeczypospolitej  Polskiej;
 4) organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar Powiatu Łomżyńskiego,
 5) publikacje i wydawnictwa  służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa  kulturowego regionu,
 6) prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie  Powiatu Łomżyńskiego,
 7) tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu,
 8) edukacja filmowa dedykowana różnym grupom  wiekowym.

2. Wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej
Propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym na poziomie powiatowym, w tym: 
 1) organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego, 
 2) organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla  dzieci i młodzieży,
 3) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego,
 4) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych. 

3. Promocja i upowszechnianie turystyki
 1) upowszechnianie turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 2) promocja walorów krajobrazowych i kulturowych Powiatu Łomżyńskiego,
 3) organizacja i uczestnictwo w imprezach turystycznych o zasięgu lokalnym i wyższym,
 4) wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno – krajoznawczej,
 5) audiowizualna promocja regionu.

4. Promocja i ochrona zdrowia
 1) działania wspierające i promujące zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego,
 2) podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego poprzez działania informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne w szczególności w zakresie takich chorób jak: choroby nowotworowe, choroby cywilizacyjne, choroby społeczne,
 3) promocję zdrowia psychicznego, działań sprzyjających postawom akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4) promocja i edukacja krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 5) działania profilaktyczne i edukacyjne przeciwdziałające uzależnieniom dzieci i młodzieży od środków odurzających w szczególności dopalaczy, alkoholu, tytoniu, Internetu i innych uzależnień, połączonych z edukacją rodziców.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – 37.000 zł.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 49.500 zł.
3. Promocja i upowszechnianie turystyki – 8.000 zł.
4. Promocja i ochrona zdrowia – 10.000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

1. O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się: 
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872),
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa  do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów, związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność pożytku publicznego, 
4) spółdzielnie socjalne. 
2. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
3. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się ww. oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej, turystyki, promocji i ochrony zdrowia.
4. Warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 15% wkład własny (finansowy, rzeczowy  i osobowy) lub  z innych źródeł finansowania. 
5. Dotacje na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystywane w szczególności na: 
1) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umowy zlecenia oraz honoraria, 
2) wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania, 
3) koszty obsługi technicznej, 
4) koszty wydawnicze, 
5) nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały, 
6) zakup usług obcych: przejazdy i zakwaterowanie, transport. 
6. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego oferenta.
7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent: 
1) obowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu, 
2) może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji, 
3) może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: jednakże nie wcześniej niż od 20 lutego 2024 r. i  nie później niż do dnia 10 grudnia 2024 roku.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, której wzór określa Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego, a podmiotem uprawnionym. 
4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązany do:
1) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Łomżyńskiego. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach do mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego (treść informacji: „Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego”),
2) umieszczenia logo Powiatu Łomżyńskiego na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania.
6. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2024 r. 
2. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro, pok. 304), w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2024 roku” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w zakresie promocji i upowszechniania turystyki w 2024 roku” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łomżyńskiego – w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2024 roku”.
Na kopercie należy umieścić nazwę oferenta oraz jego adres zwrotny.
4. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) Formularz dokumentu w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży  (www.powiatlomzynski.pl)  i  w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.powiatlomzynski.pl/bip).
5. Sporządzona oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta - składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta. 
6. Zaleca się dokładnie przestrzegać zapisów  formularza oferty (punkt, po punkcie) oraz zachować właściwą numerację stron. Ponadto oferta winna być zaopatrzona we wszystkie niezbędne załączniki.
7. Do oferty należy załączyć następujące załączniki: 
1) Kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.
2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) Zawartą umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera 
8. Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 
9. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia, odpowiada oferent.
10. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.      

VI. TERMINY, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY

1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
2. Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
3. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 20 lutego 2024 roku.
4. Wybór ofert stanowiący formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Merytoryczne: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty  wymienione w art.3 ust.3, stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność.
2) Finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania.
3) Organizacyjne: jakość wykonania zadania i posiadane zasoby kadrowe, kwalifikacje osób przy udziale których organizacja lub podmioty  wymienione w art.3 ust.3 będzie realizować zadania publiczne, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.
4) Ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach. 
5.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
1) złożone przez podmioty nieuprawnione, 
2) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu, 
3) złożone po terminie, 
4) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu, 
5) niekompletne,
6) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym, 
7) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, 
8) oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem, 
9) podpisane przez osoby nieupoważnione.
6. Z organizacjami wyłonionymi w konkursie zostaną podpisane umowy, w których zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadań oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji. 
7. O wyborze oferty, organizacje pozarządowe, których ofertę wybrano zostanie powiadomiona o tym fakcie pisemnie, e-mailem lub telefonicznie.
8. Do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE:  
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach  jest Powiat Łomżyński, reprezentowany przez Starostę Łomżyńskiego  z siedzibą w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
3) promocji i upowszechniania turystyki,
4) promocji i ochrony zdrowia.

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej

Otwarcie Wydziału Komunikacji w nowej siedzibie

mar 29, 2024
Czytaj więcej