Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
26°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży

DATA PUBLIKACJI: 2023-11-17 14:15 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2028 zadania publicznego w zakresie:
Zdjęcie

1

Rodzaj zadania

Prowadzenie domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz Domu Pomocy Społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2024 r.   – 221.100 zł*

W  latach 2024-2028 wysokość środków publicznych będzie ustalana na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

*Wysokość kwot została wyliczona  na podstawie dotacji przypadającej na 5 mieszkańców przebywających aktualnie na zasadach dotyczących skierowania przed 31.12.2004 r.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), prowadzące działalność pożytku publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2018 r, poz.2057) (załącznik Nr 1 do ogłoszenia) oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych
  w niej informacji.
 5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne
  z przyznaniem dotacji.
 6. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu
  i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 7. Dofinansowanie nastąpi w trybie zlecenia realizacji zadania publicznego.
 8. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu powiatu może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 9. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym
  lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną,
  w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa
  i obowiązki każdego z oferentów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 10. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 12. Każdy z oferentów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 13. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również
  o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone
  w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży oraz na stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży.
 14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania
  w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust. 15.
 18. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych
  w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2018 r, poz.2057)  (załącznik Nr 2 do ogłoszenia).
 20. Do oferty należy załączyć:
 • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru;
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. W przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu;
 • zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane przez wojewodę właściwego ze względu na położenie domu;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom.

Termin i warunki realizacji zadań:

Prowadzenie domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz Domu Pomocy Społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży w okresie 01.01.2024 -31.12.2028 r.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o przepisy:

 • ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901);
 • rozporządzenia MPiPS z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. , poz.734);
 • ustawy z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.19).

Termin składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 6 grudnia 2023 roku o godz. 15.00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 I piętro pok. 209 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 • Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 • Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
 2. złożenia oferty po terminie,
 3. złożenia oferty bez wymaganych załączników,
 4. złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu,
  np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),
 5. złożenia oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
 6. złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony,
 7. złożenia oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności
  w dziedzinie objętej konkursem,
 8. złożenia oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
 9. złożenia oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym .
 • Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.
 • Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym,
 • Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
 • Dotacje udzielone z budżetu powiatu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz
  z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 • Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
 1. nie zostanie złożona żadna oferta;
 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Powiat Łomżyński przeznaczył w roku 2022 i 2023 następujące środki na realizację ww. zadania publicznego:

nazwa zadania publicznego

Wysokość dotacji w 2022 r.

Wysokość dotacji w 2023 r.

Prowadzenie domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

154.436 zł

165.168 zł

 

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza nabór do Komisji konkursowej

 1. W celu dokonania oceny ofert w otwartym konkursie ofert na lata 2024-2028 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert dla zadań publicznych.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 5 osób z prawem głosu:
 4. trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego;
 5. dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe
 6. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 7. Komisja konkursowa powoływana jest przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w drodze uchwały.
 8. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą
  w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs ofert.
 9. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 10. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
 11. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie;
 12. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775 z późn. zm.);
 13. zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
 14. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119 z 04.05.2016 r.), stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
 15. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata;
 16. dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej, stanowiących załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 17. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów.
 18. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 listopada 2023 roku
  o godz. 15.00
  . Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie
  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok.209.

Informacje dodatkowe:

 1. Uchwała Nr XXXIII/214/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”, zmienionego Uchwałą nr XXXIV/217/2022 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.,
 2. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, w Biuletynie Informacji Publicznej: powiatlomzynski.pl, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pokój nr 211 (tel. 86 215-69-45,) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.                                      

Sukces Powiatu Łomżyńskiego podczas Samorządowego Turnieju Strzeleckiego

maj 08, 2024
Czytaj więcej

Otwarcie Wydziału Komunikacji w nowej siedzibie

mar 29, 2024
Czytaj więcej

Stypendia Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2024/2025

cze 12, 2024
Czytaj więcej

Nowy samochód do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach

kwi 24, 2024
Czytaj więcej