Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
21°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

DATA PUBLIKACJI: 2023-10-27 13:33 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
na powierzenie prowadzenia jednego punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2024 r., jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat
Zdjęcie

2

Na podstawie art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 1. RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie w 2024 r. jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej ustawą.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej (npp)  określa art. 3 ustawy.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (npo) określa art. 3a ustawy.

Zakres czasowy przeznaczony na npp i npo zostanie określony w umowie.

W ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustawodawca nakłada równocześnie dodatkowo zadania z zakresu edukacji prawnej.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy są finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Na realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 64 023,96 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 96/100) brutto.

Ustawodawca nakłada równocześnie na organizację pozarządową w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dodatkowo zadania z zakresu edukacji prawnej. Na zadania te przewidziana jest dodatkowa kwota 4 221,36, zł (cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotycch 36/100) brutto.

Warunkiem przyznania dotacji w ramach konkursu jest otrzymanie na realizację zadania dotacji z budżetu państwa.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

3.1 O powierzenie prowadzenia w 2024 r. punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

3.2 Dotacja zostanie przyznana organizacji wyłonionej w konkursie i przekazana na warunkach określonych w umowie z nią zawartej.

3.3 Nie przewiduje się wkładu własnego rzeczowego i finansowego.

3.4 Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego określają przepisy:

 1. a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945),
 2. b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
 3. c) projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 paździenrika 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 2135),
 4. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872).

       

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

4.1 Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania, które określi umowa. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego podjęta po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

4.2 Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do realizacji zadania na zasadach określonych w ustawie oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, między innymi  do:

 1. a) prowadzenia od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z zastrzeżeniem pkt c, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1920), w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27: od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30 – 16.30 (z zastrzeżeniem pkt d i e),
 2. b) realizacji w ramach umowy zadania lub zadań z zakresu edukacji prawnej, realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy,
 3. c) uwzględnienia przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punkcie, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie (wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty Łomżyńskiego i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku),
 4. d) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Dojazdy do osób uprawnionych organizowane są przez wykonawców we własnym zakresie w czasie trwania dyżurów,
 5. e) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

4.3 W ramach dyżurów nie określa się z góry przedziału czasu na prowadzenie nieodpłatnej mediacji. W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Sposób organizowania mediacji zostanie określony w umowie na realizację zadania.

4.4 Wszystkie lub wybrane dyżury w punkcie mogą posiadać określoną specjalizację. Organziacja może wskazać w ofercie dziedzinę prawa lub probelmatykę nieodpłatnej pomocy prawnej udzielaną podczas dyżuru lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego podczas dyżuru, albo poprzez wskazanie grupy osób uprawnionych, do którtej w szczególności adresuje się nieodpłatną pomoc prawną udzielaną podczas dyżuru lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone podczas dyżuru.

4.5 Wykonawcy realizujący zadanie z ramienia organizacji pozarządowej pracują, tj. wypełniają karty pomocy (część A), w systemie informatycznym udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, po nadaniu im dostępu przez koordynatora powiatowego (KRD-P).

4.6  Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 1. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

5.1 Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2023 r. Decyduje data wpływu.

5.2 Oferta powinna być sporządzona na druku określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).

5.3 Wszystkie pola oferty powinny być czytelnie wypełnione, zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania, załączonym do wzoru oferty. Oferta winna być wydrukowana dwustronnie i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

5.4 Oferty należy składać na adres Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (kancelaria II piętro pok. 301) 18-400 Łomża. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

5.5 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert NPP/NPO/2024”  Na kopercie należy umieścić nazwę oferenta oraz jego adres zwrotny.

5.6.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. a) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. b) dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy (kopia decyzji o wpisie na listę prowadzoną przez Wojewodę Podlaskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego),
 3. c) dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, opisaną w cz. IV pkt 1 oferty (nie więcej niż 10 stron),
 4. d) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta nieuzupełniona kompletnie, złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Nie przewiduje się uzupełniania braków formalnych ofert.

 1. TERMINY, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY
 2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 3. Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu.
 4. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie i wymogami ustawy w tym zakresie,

2) jakość przygotowanej oferty, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

3) dotychczasowe doświadczenie organizacji.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone po terminie,

- niekompletne,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty, jednak najpóźniej do 30.11.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży i w BIP Powiatu.
 2. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki realizacji zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
 3. O wyborze oferty, organizacja pozarządowa, której ofertę wybrano zostanie powiadomiona pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
 4. Do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 5. REALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

W 2022 r. Powiat Łomżyński realizował zadanie publiczne tego samego rodzaju – kwota dotacji przyznana wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej wyniosła 64.020,00 zł.

W 2023 r. Powiat Łomżyński realizuje w/w zadanie - kwota dotacji przyznana wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji wynosi 64.020,00 zł.

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

8.1 W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz inne właściwe przepisy prawa.

8.2 Klauzula informacyjna.

1) Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łomżyńskiego w 2024 r. jest Starosta Łomżyński z siedzibą w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@powiatlomzynski.pl.

3) Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

6) Osoby, których dane będą zawarte w składanych ofertach  posiadają:

 1. a) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
 2. b) prawo do sprostowania przetwarzanych danych osobowych;
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Obiorcami danych osób zawartych w składanych ofertach będzie Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu ofert, organy Powiatu Łomżyńskiego oraz Starostwo Powiatowe w Łomży.

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

10) Administrator danych osobowych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

                                                                                                                  Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                  Lech Marek Szabłowski

Załącznik do ogłoszenia: wzór oferty  

                                                                              

Załączniki do pobrania:

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej