Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

Slajd

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2022/2023

DATA PUBLIKACJI: 2022-06-29 09:20 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Trwa nabór wniosków na Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2022/2023
Zdjęcie

1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

I.  Postanowienia ogólne

§ 1.

Stypendium Starosty Łomżyńskiego jest formą realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

§ 2.

 1. Stypendium dla uzdolnionych uczniów przyznaje się w następujących obszarach edukacji:
 • naukowej,
 • sportowej,
 • artystecznej.
 1. W każdym z obszarów wymienionych w ust. 1 przyznaje się maksymalnie 3 stypendia.

 

II.  Wysokość i warunki przyznawania stypendium

§ 3.

1. Stypendia, o których mowa w § 2, mają formę pieniężną i są finansowanie są ze środków budżetowych Powiatu Łomżyńskiego.

2. Wysokość stypendium wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

3. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.

§ 4.

Stypendium, o którym mowa w § 2 pkt 1 może otrzymać uczeń spełniający w danym roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty, dotyczącym organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;

2) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5 i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3) zajął miejsce od I do III bądź uzyskał tytuł laureata lub finalisty w zawodach wiedzy o zasięgu ogólnopolskim zorganizowanych przez kuratora oświaty, na zasadach innych niż w punkcie 1, lub zorganizowanych przez inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

§5.

Stypendium, o którym mowa w § 2 pkt 2 może otrzymać uczeń spełniający w danym roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

1) zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym mistrzowskich zawodów sportowych w konkurencjach indywidulanych zorganizowanych poprzez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w  eliminacjach wojewódzkich tych zawodów;

2) zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym zawodów sportowych w konkurencjach zespołowych zorganizowanych przez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów;

3) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 6.

Stypendium, o którym mowa w § 2 pkt 3 może otrzymać uczeń spełniający w danym roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

1) zajął miejsce od I do VI w konkursie, festiwalu, przeglądzie o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) zajął miejsce od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

3) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

III.  Tryb przyznawania stypendium

§ 7.

 1. Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej pobierającym naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
 2. Stypendium nie przyznaje się uczniom szkoły podstawowej klas I – IV.
 3. Z wnioskiem o stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny.
 4. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez ucznia warunków koniecznych do uzyskania stypendium.
 6. Wnioski o stypendium należy składać w Starostwie Powiatowym w Łomży w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca danego roku.

§ 8.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają wstępnej ocenie przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
 2. Komisja Stypendialna weryfikuje wnioski pod względem formalnym i przedstawia Zarządowi Powiatu kandydatów do przyznania stypendium.
 3. Ostateczną listę stypendystów ustala Zarząd Powiatu. Stypendia wręczane są uczniom w sposób uroczysty, wskazany przez Starostę Łomżyńskiego.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 9.

Zmiana Regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

 

190916031417.jpg

Akcja "Dokumentujemy STAN WOJENNY!"

maj 24, 2022
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2022/2023

cze 29, 2022
Czytaj więcej

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Łomży

cze 15, 2022
Czytaj więcej

Ogłaszamy II edycję konkursu - „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”

maj 26, 2022
Czytaj więcej