Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
0°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

Akcja "Dokumentujemy STAN WOJENNY!"

DATA PUBLIKACJI: 2022-05-24 10:38 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zapraszamy do udziału w akcji obecnych i byłych MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO I MIASTA ŁOMŻA
Zdjęcie

4
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

 

REGULAMIN AKCJI

„DOKUMENTUJEMY STAN WOJENNY”

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Akcji

DOKUMENTUJEMY STAN WOJENNY

jest

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

Lech Marek Szabłowski

 

II. UCZESTNICY

Akcja jest skierowana do:

MIESZKAŃCÓW (obecnych i byłych)

POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO I MIASTA ŁOMŻA

 

III. CELE KONKURSU

 1. Zgromadzenie materiałów faktograficznych na temat wprowadzenia stanu wojennego na terenie obejmującym zasięgiem teren działania Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży.
 2. Budowanie tożsamości lokalnej i narodowej poprzez popularyzację wiedzy historycznej, kształtowanie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.

IV. ZASADY

 1. Przedmiotem akcji jest zgromadzenie różnorodnych materiałów pochodzących od osób indywidualnych dokumentujących wprowadzenie i przebieg stanu wojennego na terenie obejmującym zasięgiem teren działania Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży.
 2. Udostępniane materiały muszą być bezpośrednio związane ze stanem wojennym wprowadzonym 13 grudnia 1981 r., zniesionym 22 lipca 1983 r.
 3. Materiały ważne dla udokumentowania stanu wojennego w Polsce:
  • pamiątki - m.in. fotografie, listy, kartki z pamiętnika, dokumenty osobiste (np. decyzje), wycinki z gazet, talony, kartki, bilety komunikacyjne, rachunki, inne przedmioty;
  • ankieta „STAN WOJENNY W MOJEJ PAMIĘCI” – ankieta przeznaczona do wypełnienia dla uczniów klas VI – VII szkół podstawowych położonych na terenie działania Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomża wspólnie z Babcią lub Dziadkiem, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu; https://forms.gle/mv16A8reExRuTvSt5
  • wspomnienia osób, które przeżyły stan wojenny – oparte na ankiecie „STAN WOJENNY W MOJEJ PAMIĘCI” lub spisane w dowolnej formie.https://forms.gle/aYYNs2FjGGgFjADp8
 4. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę materiałów.
 5. Prosimy o przekazywanie materiałów do 15 czerwca 2022 r. przez uczestników akcji do Starostwa Powiatowego w Łomży – ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 314 lub 326.
 6. Uczestnik, przystępując do akcji, zobowiązany jest do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Przystąpienie do akcji oznacza nieodpłatne udzielenie Organizatorowi przez uczestnika zgody w stosunku do udostępnianych / przekazywanych materiałów będących jego własnością / w stosunku do których posiada autorskie prawa majątkowe na wykorzystanie przez Powiat Łomżyński lub jego partnerów, na wszystkich polach eksploatacji w dowolnie wybranym miejscu i czasie, w tym utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej.
 8. Przystąpienie do akcji oznacza udzielenie Organizatorowi przez uczestnika zgody w stosunku do udostępnianych / przekazywanych materiałów, w stosunku do których posiada autorskie prawa osobiste na modyfikacje treści i formy utworu m.in. w zakresie wprowadzania korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie całości utworu lub jego fragmentu.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść, charakter oraz kontekst przesłanych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw lub/i wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich wynikłych z rozpowszechniania tych materiałów.
 10. Przystąpienie do udziału w akcji jest tożsame z wyrażeniem zgody na kopiowanie, utrwalanie i opracowywanie oryginałów materiałów dostarczonych do Organizatora, który zapewnia w tym zakresie profesjonalną obsługę.
 11. Dostarczone materiały podlegają zwrotowi w przeciągu 14 dni roboczych od ich dostarczenia, w sposób uzgodniony z uczestnikiem akcji.
 12. Uczestnictwo w akcji nie pociąga za sobą ze strony Organizatora obowiązku upublicznienia przekazanych materiałów.
 13. Przekazane przez uczestników materiały podlegać będą kwalifikacji do akcji, w szczególności w przypadkach wzbudzających wątpliwości co do związku treści w nich zawartej z celami akcji.
 14. Zebrane materiały stanowić będą zasób dokumentacyjny, z którego Organizator będzie mógł czerpać dowolnie również w zakresie zestawiania ich z sobą, komentarza oraz przekazania jako materiału źródłowego do stworzenia

V. PODSUMOWANIE AKCJI I NAGRODY

 1. Kwalifikacja do akcji przekazanych materiałów zostanie przeprowadzona przez Zespół Koordynacyjny, w skład którego wejdą osoby powołane przez Organizatora, w tym historyk.
 2. Podsumowanie akcji nastąpi w ciągu 3 miesięcy od jej zakończenia.
 3. Informacja z podsumowania akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 4. Wśród uczestników, których materiały zostaną zakwalifikowane do akcji, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
 5. Nagrodzeni zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Przekazanie materiałów stanowi jednocześnie deklarację, że osoba zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym jest ich pełnoprawnym dysponentem.
 3. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży. Informacja na: https://powiatlomzynski.pl/bip/index.php?k=544 .

 

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska mówiła o akcji na antenie Radia Nadzieja:

https://radionadzieja.pl/powiat-lomzynski-powstaje-publikacja-dotyczaca-stanu-wojennego-w-regionie/

Udokumentujmy prawdziwą historię!

 

190916031417.jpg

Gala Finałowa Konkursu AgroLiga 2022 - etap wojewódzki III Edycja

sie 25, 2022
Czytaj więcej

Spotkanie autorskie prof. Jan Żaryn

wrz 26, 2022
Czytaj więcej

Konferencja pt. „Stwarzamy nadzieję poprzez działanie – Możesz być światłem”

wrz 05, 2022
Czytaj więcej

Nadanie stopnia awansu zawodowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

sie 16, 2022
Czytaj więcej