Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
22°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

Akcja "Dokumentujemy STAN WOJENNY!"

DATA PUBLIKACJI: 2022-05-24 10:38 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zapraszamy do udziału w akcji obecnych i byłych MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO I MIASTA ŁOMŻA
Zdjęcie

4
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

 

REGULAMIN AKCJI

„DOKUMENTUJEMY STAN WOJENNY”

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem Akcji

DOKUMENTUJEMY STAN WOJENNY

jest

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

Lech Marek Szabłowski

 

II. UCZESTNICY

Akcja jest skierowana do:

MIESZKAŃCÓW (obecnych i byłych)

POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO I MIASTA ŁOMŻA

 

III. CELE KONKURSU

 1. Zgromadzenie materiałów faktograficznych na temat wprowadzenia stanu wojennego na terenie obejmującym zasięgiem teren działania Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży.
 2. Budowanie tożsamości lokalnej i narodowej poprzez popularyzację wiedzy historycznej, kształtowanie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.

IV. ZASADY

 1. Przedmiotem akcji jest zgromadzenie różnorodnych materiałów pochodzących od osób indywidualnych dokumentujących wprowadzenie i przebieg stanu wojennego na terenie obejmującym zasięgiem teren działania Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży.
 2. Udostępniane materiały muszą być bezpośrednio związane ze stanem wojennym wprowadzonym 13 grudnia 1981 r., zniesionym 22 lipca 1983 r.
 3. Materiały ważne dla udokumentowania stanu wojennego w Polsce:
  • pamiątki - m.in. fotografie, listy, kartki z pamiętnika, dokumenty osobiste (np. decyzje), wycinki z gazet, talony, kartki, bilety komunikacyjne, rachunki, inne przedmioty;
  • ankieta „STAN WOJENNY W MOJEJ PAMIĘCI” – ankieta przeznaczona do wypełnienia dla uczniów klas VI – VII szkół podstawowych położonych na terenie działania Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomża wspólnie z Babcią lub Dziadkiem, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu; https://forms.gle/mv16A8reExRuTvSt5
  • wspomnienia osób, które przeżyły stan wojenny – oparte na ankiecie „STAN WOJENNY W MOJEJ PAMIĘCI” lub spisane w dowolnej formie.https://forms.gle/aYYNs2FjGGgFjADp8
 4. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę materiałów.
 5. Prosimy o przekazywanie materiałów do 15 czerwca 2022 r. przez uczestników akcji do Starostwa Powiatowego w Łomży – ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 314 lub 326.
 6. Uczestnik, przystępując do akcji, zobowiązany jest do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Przystąpienie do akcji oznacza nieodpłatne udzielenie Organizatorowi przez uczestnika zgody w stosunku do udostępnianych / przekazywanych materiałów będących jego własnością / w stosunku do których posiada autorskie prawa majątkowe na wykorzystanie przez Powiat Łomżyński lub jego partnerów, na wszystkich polach eksploatacji w dowolnie wybranym miejscu i czasie, w tym utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej.
 8. Przystąpienie do akcji oznacza udzielenie Organizatorowi przez uczestnika zgody w stosunku do udostępnianych / przekazywanych materiałów, w stosunku do których posiada autorskie prawa osobiste na modyfikacje treści i formy utworu m.in. w zakresie wprowadzania korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie całości utworu lub jego fragmentu.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść, charakter oraz kontekst przesłanych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw lub/i wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich wynikłych z rozpowszechniania tych materiałów.
 10. Przystąpienie do udziału w akcji jest tożsame z wyrażeniem zgody na kopiowanie, utrwalanie i opracowywanie oryginałów materiałów dostarczonych do Organizatora, który zapewnia w tym zakresie profesjonalną obsługę.
 11. Dostarczone materiały podlegają zwrotowi w przeciągu 14 dni roboczych od ich dostarczenia, w sposób uzgodniony z uczestnikiem akcji.
 12. Uczestnictwo w akcji nie pociąga za sobą ze strony Organizatora obowiązku upublicznienia przekazanych materiałów.
 13. Przekazane przez uczestników materiały podlegać będą kwalifikacji do akcji, w szczególności w przypadkach wzbudzających wątpliwości co do związku treści w nich zawartej z celami akcji.
 14. Zebrane materiały stanowić będą zasób dokumentacyjny, z którego Organizator będzie mógł czerpać dowolnie również w zakresie zestawiania ich z sobą, komentarza oraz przekazania jako materiału źródłowego do stworzenia

V. PODSUMOWANIE AKCJI I NAGRODY

 1. Kwalifikacja do akcji przekazanych materiałów zostanie przeprowadzona przez Zespół Koordynacyjny, w skład którego wejdą osoby powołane przez Organizatora, w tym historyk.
 2. Podsumowanie akcji nastąpi w ciągu 3 miesięcy od jej zakończenia.
 3. Informacja z podsumowania akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 4. Wśród uczestników, których materiały zostaną zakwalifikowane do akcji, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
 5. Nagrodzeni zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Przekazanie materiałów stanowi jednocześnie deklarację, że osoba zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym jest ich pełnoprawnym dysponentem.
 3. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łomży. Informacja na: https://powiatlomzynski.pl/bip/index.php?k=544 .

 

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska mówiła o akcji na antenie Radia Nadzieja:

https://radionadzieja.pl/powiat-lomzynski-powstaje-publikacja-dotyczaca-stanu-wojennego-w-regionie/

Udokumentujmy prawdziwą historię!

 

190916031417.jpg

Święto Pułkowe w Śniadowie

kwi 27, 2022
Czytaj więcej

Akcja "Dokumentujemy STAN WOJENNY!"

maj 24, 2022
Czytaj więcej

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Łomży

cze 15, 2022
Czytaj więcej

Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej odwiedziła uchodźców w Ośrodku Caritas w Ptakach

kwi 08, 2022
Czytaj więcej