Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
26°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Opieka społeczna

DATA PUBLIKACJI: 2003-05-26 14:22 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

18-400 Łomża

ul. Szosa Zambrowska 1/27

tel. (086) 215-69-42

Dyrektor: Edward Jarota

 

Powiat łomżyński jako region typowo rolniczy zamieszkuje około 93% ludności wiejskiej. Niekorzystna jest struktura wiekowa, głownie na wsi. W wieku 60 lat i więcej znajduje się ponad 21% mieszkańców. Osoby niepełnosprawne zaś stanowią 10,4 % mieszkańców powiatu.


Największą grupą rodzin objętych pomocą społeczną przez gminne ośrodki pomocy społecznej, głownie w formie zasiłków okresowych są rodziny bezrobotne i niepełnosprawne. Przyczyn korzystania z pomocy jest wiele. Najczęściej są nimi ubóstwo, bezdomność, wielodzietność, długotrwała choroba, dysfunkcjonalność rodzin itp.
Przedstawione uwarunkowania wpływają na zakres i formy udzielonej pomocy społecznej. I tak do najważniejszych zadań zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach pomocy społecznej w latach 1999 – 2002 jest przede wszystkim pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, pomoc dzieciom i rodzinom zastępczym, udzielanie różnego rodzaju poradnictwa dla rodzin i osób niepełnosprawnych.

Główne wysiłki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży koncentrują się przede wszystkim na:


a) pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (np. organizowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych);
b) pomocy rodzinom zastępczym oraz usamodzielniającym się wychowankom;
c) utrzymaniu właściwego poziomu usług w dwóch domach opieki społecznej (Tykocin, Łomża);
d) udzielaniu różnego rodzaju poradnictwa dla rodzin i osób niepełnosprawnych;
e) współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie rozwiązywania trudnych problemów grup społecznych.


Dokonane dotychczas analizy PCPR wskazują na pogarszającą się sytuację życiową mieszkańców powiatu łomżyńskiego i rosnące potrzeby korzystania z pomocy społecznej. Zmianę w strukturze korzystających z pomocy oraz znaczne ograniczenie ich liczby mogą jedynie spowodować działania w polityce gospodarczej prowadzące do utworzenia nowych miejsc pracy i programy, które umożliwiłyby ponowne zatrudnienie osób bezrobotnych.