Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
19°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Ochrona zdrowia

DATA PUBLIKACJI: 2003-05-26 14:21 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (sektor publiczny) zabezpiecza

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Siedziba Zakładu:
18 - 400 Łomża,
ul.Szosa Zambrowska 1/27

tel. (086) 215-69-49
Dyrektor: Stanisław Studencki

ZPOZ świadczy usługi zdrowotne na terenie miasta Łomża oraz następujących gmin: Jedwabne, Nowogród, gm. Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna.


Zakład świadczy usługi:

 • z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • ambulatoryjne usługi ginekologiczne


Usługi obejmują:

 • badanie i poradę lekarską
 • leczenie i rehabilitację
 • diagnostykę
 • działalność profilaktyczną i promocję zdrowia
 • orzecznictwo lekarskie
 • porady i usługi pielęgniarskie

Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej w jednostkach organizacyjnych ZPOZ w Łomży, posiadające odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Uprawnionymi do korzystania z świadczeń zdrowotnych Zakładu są:

1/ osoby ubezpieczone w NFZ
2/ osoby zgłaszające się do Zakładu z powodu nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia

Osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnione są do uzyskania świadczenia zdrowotnego nieodpłatnie po okazaniu umowy na objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i aktualnego dowodu opłacenia bieżącej i wymagalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zakład każdorazowo kontroluje uprawnienia ubezpieczonych do uzyskania bezpłatnych świadczeń lekarskich.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką lekarza wykonującego zawód w zakładzie. Zakład prowadzi imienne listy osób objętych opieką wg wzoru określonego umową z NFZ.
Zakład udziela niezbędnych świadczeń osobie ubezpieczonej, która nie złożyła pisemnej deklaracji objęcia opieką w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w okolicznościach gdy ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z opieki wybranego przez siebie świadczeniodawcy.


Prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakład prowadzi system wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej środowiskowej przez ubezpieczonego poprzez składanie deklaracji i wpisywanie się na imienne listy .
Wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej można dokonać dwa razy w roku.

Dostępność świadczeń.

Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia się ubezpieczonego lub w terminie z nim uzgodnionym.
W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie.
Poradę można uzyskać zgłaszając się osobiście do gabinetu. W razie potrzeby można zamówić także wizytę domową.

Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie, a w szczególności osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

Prawa i obowiązki Zakładu:

 • Zakład ma prawo kierowania pacjentów na konsultację i leczenie specjalistyczne.
 • Zakład może kierować ubezpieczonych na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji uzasadnia skierowanie, które jednocześnie wskazuje poziom referencyjny szpitala.
 • Zakład może kierować na leczenie uzdrowiskowe przysługujące ubezpieczonym, które potwierdza NFZ.
 • Zakład wystawia pacjentom zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
 • Zakład w celu zapewnienia ubezpieczonemu realizacji prawa wyboru lekarza specjalisty, szpitala i innego świadczeniodawcy związanego umową z NFZ ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwościach uzyskania świadczeń u innych świadczeniodawców z którymi NFZ zawiera umowy na świadczenie usług zdrowotnych.

Nie wymagają skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne realizowane przez:

 • ginekologa i położnika,
 • stomatologa,
 • dermatologa i wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • okulisty,
 • w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu środków odurzających i substancji psychotropowych oraz od tytoniu,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla inwalidów wojennych i kombatantów,
 • dla osób, które uległy wypadkom, zatruciom, urazom oraz innych zagrożeń życia.

W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli to skierowanie jest wymagane - ubezpieczony ponosi koszty świadczenia.