Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
26°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie

DATA PUBLIKACJI: 2005-08-02 12:36 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie.

Warsztat stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat rozpoczął swoją działalność 3 lutego 2000 roku. Placówka działa na podstawie ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej .

Siedziba warsztatu mieści się w Marianowie 5, 18-421 Piątnica.

Działalność placówki w roku 2008 w 90% finansowana jest ze środków PFRON, a pozostałą część kosztów pokrywa Powiat Łomżyński.

W placówce poddanych rehabilitacji jest 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu łomżyńskiego (21 osób) oraz z miasta Łomży (14 osób). Uczestnikami zajęć terapeutycznych są osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy oraz wskazanie do terapii zajęciowej.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. Placówka prowadzi swoją działalność przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00.
Uczestnicy na zajęcia dowożeni są 14 – miejscowym autobusem służbowym zakupionym w ramach programu „Pegaz 2003”. 80% środków zakupu pochodziło z dofinansowania funduszu PFRON, a pozostała część ze środków własnych Stowarzyszenia.
Dzienna trasa wynosi ok. ponad 320 kilometrów.
Warsztat zajmuje parter skrzydła budynku internatu Zespołu Szkół w Marianowie o łącznej powierzchni użytkowej 366 m2 Zajmowana część obiektu wyposażona jest w oddzielne wejście i podjazd da wózków inwalidzkich.

Celem działalności placówki jest:
• aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna w warsztacie prowadzona jest w postaci terapii indywidualnej i grupowej poprzez:
• usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej,
• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym.
• rozwijanie umiejętności za wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej takich jak: arteterapia, ergoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia, relaksoterapia, psychoterapia oraz elementy ćwiczeń logopedycznych.
• rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy

W placówce działają następujące pracownie terapeutyczne:
• Pracownia Przystosowania Do Życia Codziennego
• Pracownia Malarstwa i Rękodzieła
• Pracownia Ceramiczna
• Pracownia Techniczna
• Pracownia Multimedialna i Technik Graficznych
• Pracownia Muzykoterapii i Teatru
• Pracownia Przyrodnicza

Za prawidłowy przebieg realizacji programu odpowiada 13 - osobowy zespół pracowniczy kierowany przez Zbigniewa Biernackiego.


Rehabilitacja społeczna

Proces rehabilitacji społecznej realizowany jest zgodnie z założeniami zawartymi w planie pracy warsztatu, a szczegółowo – w opracowanych przez Radę Programową planach pracy dla poszczególnych pracowni. Podczas zajęć terapeutycznych uczestnicy nabywają umiejętności oraz techniki społecznego zachowania się czyli funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Działania terapeutyczne prowadzą do rozwijania zaradności życiowej, pobudzają aktywność społeczną, wyrabiają umiejętność samodzielnego wypełniania ról społecznych, komunikowania się z otoczeniem, słuchania i rozumienia innych, uczą współpracy itp.

Rehabilitacja zawodowa

Jest częścią ogólnego procesu rehabilitacji. Jej celem jest wyposażenie osoby niepełnosprawnej w sprawności i umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. a określone sprawności niezbędne do jej wykonywania. Znalezienie właściwego zajęcia dla tej osoby jest rozwiązaniem problemu jej zatrudnienia. Rehabilitacja zawodowa składa się z wielu etapów, między innymi z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i wreszcie zatrudnienia.
Za całokształt rehabilitacji odpowiada Rada Programowa Warsztatu, w skład której wchodzą: kierownik, psycholog, terapeuci oraz rehabilitant.
Zadaniem rady jest opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji oraz ocena efektów rehabilitacji. Nad całością procesu terapii czuwa psycholog zakładowy.

Działania Warsztatu na rzecz społeczności lokalnej
Warsztat – realizując program rehabilitacji podąża ku usamodzielnieniu osoby niepełnosprawnej w kierunku możliwie optymalnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Wykorzystując metody terapeutyczne Warsztat podjął się opracowania i realizacji Programu Rehabilitacyjno-Edukacyjnego skierowanego zarówno do osób upośledzonych oraz do środowiska lokalnego. Celem tego programu jest kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań wobec osób niepełnosprawnych oraz postaw sprzyjających integracji z tymi osobami. Zakłada się, że stereotypy i uprzedzenia funkcjonujące w społeczeństwie w wielkim stopniu utrudniają np. integrację, założenie własnej rodziny lub rozpoczęcie samodzielnego życia.

Brak podstawowej wiedzy na temat niepełnosprawności w środowisku lokalnym oraz irracjonalny lęk przed tym, co nieznane – doprowadzają do obojętnych czy negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Z tych właśnie powodów placówka podjęła się bardzo aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej licząc na to, że udział uczestników warsztatu w imprezach lokalnych oraz sam fakt ich pojawiania się w miejscach publicznych wpłynie pozytywnie na proces integracji i zaakceptowania osoby niepełnosprawnej przez środowisko lokalne. Założono, że przełamywanie izolowania tych osób jest absolutnie kluczową sprawą w przywracaniu naturalnej struktury społeczeństwa, którego nieodłączną częścią były i są osoby niepełnosprawne.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką otwartą na społeczność lokalną. W warsztacie realizowane są praktyki dla studentów oraz zajęcia dla uczniów różnych szkół na terenie placówki, a także w innych miejscach. W Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy prezentowane jest środowisko osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zapoznanie społeczności lokalnej z możliwościami i umiejętnościami w zakresie teatru, muzyki, hafciarstwa, zdobnictwa, ceramiki i codziennego funkcjonowania podopiecznych podczas codziennych zajęć terapeutycznych. Warsztat podejmuje się bardzo wielu różnorodnych działań, jest aktywny i chętny do współpracy.

W lipcu br. w warsztacie rozpoczęła działalność nowa pracownia terapeutyczna o profilu przyrodniczym. Powstanie kolejnej - 7 pracowni umożliwiło przyjęcie do placówki oraz poddanie rehabilitacji społecznej i zawodowej 5-cio osobowej grupy młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu łomżyńskiego. Nowi uczestnicy zamieszkują wsie gminy Piątnica, Łomża oraz Jedwabne.

Działalność nowej pracowni współfinansowana jest w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kontakt:

Warsztat Terapii Zajęciowej STS
18-421 Piątnica
Marianowo 5 (budynek internatu Zespołu Szkół)
Tel./fax (086) 219-29-80
Nr wewnętrzne:
kierownik -21
księgowość – 22
terapeuci – 23
rehabilitacja – 24
Tel. kom. do Kierownika WTZ - 0 694459313
e-Mail: wtzmarianowo@o2.pl
Strona internetowa: www.nasz-cel.pl