Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
24°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Rolnictwo

DATA PUBLIKACJI: 2005-01-13 16:55 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

 

Powiat łomżyński jest powiatem typowo rolniczym, w którym na ogólną powierzchnię 1.354 km², użytki rolne zajmują ok. 89,2 tys. ha. Ogólną ilość gospodarstw indywidualnych i działek rolniczych wynosi powyżej 9 tys., w tym około 50% gospodarstw to gospodarstwa, których powierzchnia użytków rolnych wynosi powyżej 10 ha.

Ludność związana z rolnictwem w powiecie łomżyńskim stanowi 7,70% ludności w województwie podlaskim i 66,83% ludności powiatu. Do ludności związanej z rolnictwem zaliczono osoby wchodzące w skład gospodarstw domowych z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego o powierzchni uzytków rolnych powyżej 1 ha, z użytkowaniem działki rolnej o powierzchni użytków wynoszącej od 10 arów do 1 ha włącznie oraz z właścicielem zwierząt gospodarskich, nie posiadającym użytków rolnych lub posiadającym użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 10 arów.

Ludność powiatu związana z rolnictwem według gmin

Powiat łomżyński ogółem

34.038

Gmina i miasto Jedwabne

4.068

Gmina i miasto Nowogród

2.164

Gmina Łomża

6.047

Gmina Miastkowo

2.790

Gmina Piątnica

6.825

Gmina Przytuły

1.763

Gmina Śniadowo

4.056

Gmina Wizna

3.333

Gmina Zbójna

2.992

Powszechny Spis Rolny 2002 wykazał, że powierzchnia gruntów należących do gospodarstw rolnych w całym Województwie Podlaskim wynosiła 1.360 tys. ha i w porównaniu z danymi ze spisu z 1996 roku była mniejsza o 114,0 tys. ha. Areał użytków rolnych w gospodarstwach rolnych zmniejszył się o 5,4% (do 1149,8 tys. ha) w porównaniu z 1996 roku.

 

Ogółem

Użytki rolne

Lasy i grunty leśne

Pozostałe grunty

razem

Grunty rolne

sady

łąki

Województwo Podlaskie

1.359.991

1.149.777

737.865

5.008

257.735

148.021

62.193

Powiat łomżyński

104.658

89.169

56.728

123

21.401

12.269

3.220

W 2002 roku największy udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych w województwie miały powiaty: sokólski (11%), białostocki (10,7%), wysokomazowiecki (8,1%) i łomżyński (7,8%), zaś najmniejszy – powiaty: sejneński (3,2%) i zambrowski (3,7%).

W powiecie Łomżyńskim użytki rolne stanowią 85,2% powierzchni powiatu, gdzie:

- grunty rolne razem stanowią 54,2% powierzchni powiatu

- sady – 0,1%

- łąki – 20,5%

- pastwiska – 10,4%

- pozostałe grunty – 3,1%

Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego według grup obszarowych w województwie Podlaskim kształtuje się na poziomie 11,33 ha, gdzie 45,22% stanowią gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha. W powiecie łomżyńskim przeciętna powierzchnia gruntu wynosi 13,25 ha, gdzie najwięcej gospodarstw stanowią gospodarstwa powyżej 15 ha (42,02 %). Dużą grupę gospodarstw stanowią również gospodarstwa od 5 do 10 ha (17,43%).

W przekroju terytorialnym, największą przeciętną powierzchnię gospodarstwa rolnego w województwie charakteryzują następujące powiaty: grajewski (16,76 ha), suwalski (15,65ha) i moniecki (14,97ha). Najmniejszą z kolei powierzchnię gospodarstwa w województwie odnotowano w powiecie hajnowskim (7 ha), białostockim (8,53 ha) i bielskim (9,84 ha). W miastach na prawach powiatu przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi odpowiednio: M. Suwałki (5,83 ha), M. Białystok (6,18 ha) i M. Łomża (6,67 ha).

Biorąc pod uwagę średnią użytków rolnych przypadających na jedno gospodarstwo to w powiecie łomżyńskim średnia ta (11,29) przekracza średnią w województwie (9,58 ha) o 1,71 ha.

Działalność rolniczą prowadzi w powiecie łomżyńskim 7.898 gospodarstw, w tym 93,3% stanowią gospodarstwa, które zajmują się wyłącznie tą działalnością.

 

Liczba gospodarstw rolnych według prowadzenia działalności rolniczej

Ogółem

Gospodarstwa prowadzące działalność wyłącznie rolniczą

Gospodarstwa nie prowadzące działalności rol.

Województwo Podlaskie

120.055

96.102

23.953

Powiat

Łomżyński

7.898

7.368

530

Porównując liczbę gospodarstw rolnych powiatów z terenu Województwa Podlaskiego (bez miast na prawach powiatu), najwięcej gospodarstw rolnych można zauważyć w powiecie białostockim (17.616, gdzie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą stanowią 69,9%), powiecie sokólskim (analogicznie 11.262, 87,3%) i powiecie bielskim (10.413, 84,5%). Z kolei najmniej gospodarstw jest na terenie powiatu sejneńskiego (3.244), grajewskiego (4.326) i powiatu zambrowskiego (4.371). Porównując z kolei największy odsetek gospodarstw prowadzących działalność rolniczą na pierwszym miejscu plasuje się powiat wysokomazowiecki (95,8% wszystkich gospodarstw), kolneński (93,6%) i powiat łomżyński (93,3%).

W 2002 roku w województwie Podlaskim przeznaczono 638,6 tys. ha (89,5% ogółu gruntów rolnych), tj. o 94,0 tys. ha (o 12,8%) mniej niż w 1996 roku, a w porównaniu z 2001 rokiem o 104,4 tys. ha (o 14,0%) mniej.

Powierzchnia zasiewów według grup ziemiopłodów ogółem

Wyszczególnienie

Ogółem

Zboża*

Strączkowe jadalne

Ziemniaki

Przemysłowe

Pastewne

Województwo

638.612

512.403

228

56.523

9.338

52.835

Podregion białostocko-suwalski

415.046

341.051

197

31.776

5.538

30.580

Podregion Łomżyński

223.566

171.352

30

24.747

3.800

22.255

Powiat Łomżyński

53.741

42.312

7

7.278

60

3.639

* - Zboża podstawowe, owies z jęczmieniem i inne mieszanki zbożowe, kukurydza na ziarno, proso i inne zbożowe

Jak wskazują powyższe dane, w strukturze zasiewów w Województwie 80,2% stanowią zboża ogółem (w kraju odsetek ten wynosi 77,1%), a w powiecie Łomżyńskim - 78,73%. Powierzchnia zasiewów poszczególnym upraw w gospodarstwach indywidualnych zdominowana jest zatem przez zasiew zbóż i ziemniaków. Taka struktura zasiewów spowodowana jest między innymi niską bonitacją gleb (przeważają grunty klasy V i VI).

Zgodnie z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2002 pogłowie gatunków zwierząt gospodarskich w powiecie łomżyńskim kształtowało się następująco:

Ogółem – pogłowie bydła

Cielęta w wieku poniżej 1 roku

Młode bydło w wieku 1-2 lat

Bydło w wieku powyżej 2 lat

59.875

13.709

10.279

35.887

Ogółem – pogłowie trzody chlewnej

Prosięta (do 20 kg)

Warchlaki (od 20 do 50 kg)

Trzoda chlewna powyżej 50 kg

89.049

34.605

23.321

31.120

Ogółem – pogłowie owiec i kóz

Owce

Kozy

 

516

244

272

 

Pogłowie pozostałych zwierząt gospodarskich ogółem

Konie

Króliki (samice)

Pnie pszczele

5.561

1.552

2.638

1.208

Należy nadmienić, że ponad 81% gospodarstw utrzymuje się wyłącznie bądź głównie z pracy we własnym gospodarstwie rolnym.