Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
25°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Współpraca Powiatu Łomżyńskiego z partnerami zagranicznymi

DATA PUBLIKACJI: 2004-03-02 09:38 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Związki z zagranicą ludności powiatu łomżyńskiego datują się od wielu dziesiątek lat. Ma to związek z emigracją zarobkową głównie do USA od XIX w. aż do obecnych czasów, oraz do Niemiec (szczególnie w latach 1971-1980 do dawnego RFN). Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło również nową sytuację w procesach migracyjnych. Zagwarantowanie polskim obywatelom pełnego dostępu do rynków pracy państw członkowskich przyczyniły się również do emigracji zarobkowej mieszkańców powiatu łomżyńskiego, szczególnie do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji oraz do innych krajów zachodniej Europy'

W celu nawiązania partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju lokalnej gospodarki, wymiany poglądów szerokich kręgach tematycznych, jak i bezpośrednich doświadczeń ludności, w tym młodzieży, powiat łomżyński w maju 1999 roku, w styczniu 2005 roku i w styczniu 2008 r. podpisał porozumienie o współpracy międzynarodowej, odpowiednio z powiatem Dingolfing – Landau (Bawaria, Niemcy), powiatem Daugavpils (Republika Łotewska) i Rejonem Soleczniki (Litwa).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 172 stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi państw. Artykuł 172 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada art. 10 ust. 2 i 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Zasadniczymi celami partnerstwa podpisanej umowy z powiatem Dingolfing-Landau jest między innymi włączenie się w proces trwałego zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości, nawiązanie do przyjaznego współżycia w wielowiekowej historii Polski i Niemiec, umocnienie wzajemnych więzi przyjaźni dążąc do wzmocnienia obywatelskiej samodzielności oraz rozwoju współpracy i wymiany poglądów, jak i bezpośrednich doświadczeń ludności. Umowa ta sprzyja budowaniu wolnej, zjednoczonej Europy kierującej się prawami człowieka, demokracją i praworządnością.

Współpraca stron i wymiana doświadczeń z partnerskimi powiatami obejmuje w szczególności:
1) spotkania między mieszkańcami obu powiatów szczególnie wymianę młodzieży, wspieranie kontaktów międzyszkolnych
2) popieranie kontaktów między instytucjami działających na polu kultury, turystyki
3) popieranie kontaktów pomiędzy organizacjami i związkami sportowymi,
4) wymianę doświadczeń w dziedzinie opieki zdrowotnej,
5) wspieranie kontaktów i wymianę doświadczeń na polu gminnych zadań w obu powiatach,
6) wymianę doświadczeń w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego,
7) wspieranie przejawów aktywności, mających na celu ułatwienie współpracy gospodarczej lokalnych podmiotów i instytucji otoczenia biznesu,
8) wymianę doświadczeń w zakresie działalności socjalnej, w szczególności w zwalczaniu bezrobocia.
Współpraca i partnerstwo pomiędzy samorządami, instytucjami kultury czy szkołami jest dobrym i skutecznym instrumentem służącym wzmocnieniu europejskiej tożsamości.

W ramach integracji powiatu łomżyńskiego z powiatem Dingolfing – Landau, powiatem Daugavpils i Rejonem Soleczniki:
• po pierwsze – stworzono warunki dla młodzieży wiejskiej na zdobycie praktyk zawodowych na terenie powiatu niemieckiego oraz zawiązania długotrwałych przyjaźni w ramach corocznych wymian młodzieży polskiej i niemieckiej
• po drugie – stworzono warunki do poznania wzajemnych zadań samorządów poprzez organizowane seminaria i konferencje. Były to np. wzorce dotyczące organizowania struktury administracji samorządowej, dobre pomysły w zakresie rozwiązywania problemów samorządowych, szczególnie dotyczącej problematyki bezrobocia, pomysły w zakresie wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
• po trzecie – stworzono warunki do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy poszczególnymi gminami powiatu łomżyńskiego, Dingolfing-Landau i Daugavpils. Pierwszy krok należał do gminy Śniadowo, która podpisała partnerskie porozumienie z Gminą Marklkofen (powiat Dingolfing-Landau). Za przykładem gminy Śniadowo poszła gmina Miastkowo, która nawiązała współpracę z gminą Naujene (powiat Daugavpils)
• po czwarte - stworzono warunki do poznania niemieckich, łotewskich i litewskich obyczajów i kultury. Dobrym przykładem jest chociażby uczestnictwo kurpiowskich zespołów folklorystycznych w uroczystości 750 – lecia istnienia miasta Dingolfing w Niemczech oraz w uroczystościach 530-lecia zaślubin Księcia Dolnobawarskiego Jerzego Bogatego z księżniczką Jadwigą – córką polskiego Króla Kazimierza Jagiellończyka. Uczestnictwo niemieckiej delegacji w słynnym Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, czy uczestnictwo chóru łotewskiego „Promień” z Dyneburga na uroczystościach 88 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
• po piąte – duży nacisk położy został na promocję walorów turystycznych i przyrodniczych powiatów. Goście mieli okazję obejrzenia pięknych łomżyńskich krajobrazów nadrzecznych stanowiących fragment Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, miejsc będących ostoją ptactwa i zwierzyny na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Białowieskiego Parku Narodowego. Ponadto krajobrazy Mazurskich Jezior, miejsca historyczne (Gierłoż, Treblinka) oraz zabytkowe obiekty architektury na terenie województwa podlaskiego (m.in. Kościół i Klasztor w Świętej Lipce, Kościół Parafialny w Drozdowie, Synagoga w Tykocinie, Katedra Łomżyńska) mogli zobaczyć nasi zagraniczni partnerzy.

Pozytywna współpraca polsko – niemiecka i polsko – łotewska stała się ważnym elementem dorobku powiatu łomżyńskiego i tym samym województwa podlaskiego. Podtrzymanie nawiązanej współpracy jest ponadto ważnym czynnikiem rozwoju, dającym szanse zarówno młodzieży, jak i przedsiębiorcom z terenu powiatu łomżyńskiego. Dlatego aby podtrzymać już nawiązaną współpracę należy upowszechnić w trzech społecznościach wiedzę na temat możliwości, jakie daje współpraca dla różnych grup społecznych oraz wzmocnić pozytywne efekty współprace poprzez wymianę kulturalną, młodzieży, przedsiębiorców.