Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
24°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Program Stypendiów Pomostowych 2013/2014

DATA PUBLIKACJI: 2013-05-02 08:13 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Rozpoczęła się XII edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na magisterskich studiach dziennych realizowanych w trybie jednostopniowym lub dwustopniowym
i pochodzących z rodzin byłego pracownika ppgr.
Zdjęcie

1

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • dostaną się na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich publicznych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym:

      liczbę punktów nie niższą niż 105. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza     samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku
      nr 1 do Regulaminu;

 • mieszkają co najmniej 6 m-cy na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1120 zł lub 1280 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 roku).

Kandydat do stypendium spełniający wyżej wymienione warunki, po przyjęciu na studia wypełnia wniosek on-line dostępny od 1 lipca na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013 roku do godziny 16.00.

Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje i wraz z kompletem załączników, tj.:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów swojej rodziny w czerwcu 2013 roku,
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w ppgr przez co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy w ppgr),
 • potwierdzenie zameldowania, na terenie wiejskim lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, w okresie nie krótszym niż pół roku od dnia ogłoszenia Programu
  na stronie.

składa w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach (adres poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2013/2014 – Segment IA”

Regulamin wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl

 

Informacji o Programie udzielają: 

Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości                  Agencja Nieruchomości Rolnych

adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,                   Oddział Terenowy w Olsztynie

tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,                             Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22,

fax: (0-42) 630-27-81,                                               16-400 Suwałki

e-mail: fep@fep.lodz.pl                                            tel.: (0-87) 562-79-97  p. 10

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Rządowe wsparcie dla naszego samorządu!

wrz 03, 2020
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2020/2021

wrz 03, 2020
Czytaj więcej

100. rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II, Świętego Kościoła katolickiego

maj 18, 2020
Czytaj więcej