Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
29°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2019 roku

DATA PUBLIKACJI: 2019-12-03 11:14 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zdjęcie

1

1. Poziom bezrobocia 

            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu listopada 2019 roku wyniosła 2950 osób (w tym 1655 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec listopada 2018 roku o 283 osoby (liczba kobiet zmniejszyła się o 134 osoby) tj. o 8,8%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - maj 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 85 osób tj. 3,0%.
            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 434 bezrobotnych, w tym 311 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w listopadzie 2019 roku 24 osoby pracowały za granicą, w tym w Niemczech – 11 (3 z zasiłkiem transferowym), Wielkiej Brytanii – 7, Szwecji – 2, Holandii – 2, Islandii – 1 z zasiłkiem transferowym i we Włoszech – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 349 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 196, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 22,
  • rozpoczęcia stażu – 2,
  • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 10,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 3,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 74,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 27,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 5,
  • innych – 32.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,6% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 1789.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 7 osób. Na koniec listopada 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,0% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 30 osób.
            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 57 ofert pracy,  w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 40,4%.
Zanotowany nieznaczny wzrost bezrobocia związany jest m.in. z większą liczbą rejestracji osób bezrobotnych oraz z mniejszą liczbą podjęć pracy.


2. Stopa bezrobocia 
 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec listopada 2019 roku. kształtowała się na poziomie 7,0%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 7,7% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 6,1%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (42,9 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,3 tys., Powiat Łomżyński 19,6 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec października 2019 roku.

 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
 
            3.1. Kobiety
 

            W końcu listopada 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1655 osób i była większa o 24 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 56,1% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,7% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 988.

 
3.2.Zamieszkali na wsi
 

            W końcu listopada 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1035 osób (w tym 597 kobiet) i była większa o 36 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,1% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili również 34,9% bezrobocia rejestrowanego. 146 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 32,8% uprawnionych do świadczeń. Na koniec listopada 2018 roku 27,0% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

 
3.3. Posiadający prawo do zasiłku
 

            W listopadzie 2019 roku zwiększyła się o 57 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 445 osób (w tym 255 kobiety) i była większa o 16 osób od stanu na koniec listopada 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 15,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 1,8 punktu procentowego więcej niż co na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.


4. Podjęcia pracy
 

W listopadzie 2019 roku pracę podjęło 196 osób bezrobotnych tj. o 62 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

 
5. Przeciwdziałanie bezrobociu
 
5.1. Roboty publiczne
 

Do robót publicznych skierowano 13 osób bezrobotnych, w tym 4 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 6 pochodziło z Łomży.

 
5.2. Prace interwencyjne
 

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 1 bezrobotnego mężczyznę z Powiatu Łomżyńskiego nie pozostającego bez pracy długotrwale.  

 
5.3. Dotacje i refundacje
 

W listopadzie 2019 roku zawarto 1 umowę o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek w usługach – firma budowlana.
W listopadzie 2019 nie podpisano żadnej umowy na refundację części kosztów doposażenia stanowiska pracy.
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 1 bezrobotną kobietę z Łomży na  stanowisko asystent lekarza weterynarii – 1.

 
5.4. Staże
 

W listopadzie 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 2 osoby bezrobotne, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodził z Łomży.

 
5.5. Szkolenia
 
W listopadzie 2019 roku nie skierowano na szkolenie żadnej osoby bezrobotnej.
 
5.6. Bony zatrudnieniowe
 
W listopadzie 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
5.7. Bony na zasiedlenie
 

W listopadzie 2019 roku 1 bezrobotny mężczyzna z Łomży nie pozostający bez pracy długotrwale podjął pracę w ramach bonu na zasiedlenie.

 
5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 

W listopadzie 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia
 

W listopadzie 2019 roku 3 osoby bezrobotne podjęły pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Wśród skierowanych 1 pochodził z Łomży.

 
5.10. Dodatki aktywizacyjne
 

W listopadzie 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 19 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 45 osób (w tym 20 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania
 

W listopadzie 2019 roku przygotowano 355 osobom bezrobotnym (w tym 201 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3559 osób bezrobotnych (w tym 2019 kobiet) realizowały IPD.

 
6. Zgłoszenia zwolnień
 
W listopadzie 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.
 
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu listopadzie 2019 roku

 

Wyszczególnienie PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem Udział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 2 950 1 789 1 161 60,6 39,4
w tym z prawem do zasiłku 445 277 168 62,2 37,8
Liczba kobiet 1 655 988 667 59,7 40,3
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 30 24 6 80,0 20,0
Zamieszkali na wsi 1 035 0 1 035 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 144 57 87 39,6 60,4
Cudzoziemcy 39 37 2 94,9 5,1
Bez kwalifikacji zawodowych 939 536 403 57,1 42,9
Bez doświadczenia zawodowego 604 316 288 52,3 47,7
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 563 325 238 57,7 42,3
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 516 1 509 1 007 60,0 40,0
z tego do 30 roku życia 886 435 451 49,1 50,9
w tym: do 25 roku życia 400 172 228 43,0 57,0
długotrwale bezrobotni 1 461 883 578 60,4 39,6
powyżej 50 roku życia 764 535 229 70,0 30,0
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 4 3 1 75,0 25,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 662 372 290 56,2 43,8
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 0 100,0 0,0
niepełnosprawni 239 179 60 74,9 25,1
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 57 36 21 63,2 36,8
w tym niewykorzystane 40 25 15 62,5 37,5
Podjęcia pracy ogółem 196 105 91 53,6 46,4
w tym praca subsydiowana 22 10 12 45,5 54,5
Stopa bezrobocia w % 7,0* 7,7* 6,1*    
 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

źródło: https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

POWIAT ŁOMŻYŃSKI OTRZYMA DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ DROGOWYCH, O KTÓRE SIĘ UBIEGAŁ NA 2020 ROK!

kwi 17, 2020
Czytaj więcej

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na inwestycje drogowe!

maj 07, 2020
Czytaj więcej