Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
12°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2019 roku

DATA PUBLIKACJI: 2019-09-10 09:41 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1
 1. Poziom bezrobocia

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu sierpnia 2019 roku wyniosła 2980 osób (w tym 1708 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec sierpnia 2018 roku o 323 osoby (liczba kobiet zmniejszyła się o 154 osoby) tj. o 9,8%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - maj 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 56 osób tj. 1,9%.
            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 430 bezrobotnych, w tym  369 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w sierpniu 2019 roku 36 osób pracowało za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii – 13, Niemczech – 9 (1 z zasiłkiem transferowym), Islandii – 7 (7 z zasiłkiem transferowym), Irlandii – 2 (1 z zasiłkiem transferowym), Holandii – 2, Belgii – 1, Norwegii – 1 i we Włoszech – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 374 osoby bezrobotne z następujących przyczyn:

 • podjęcia pracy – 202, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 16,
 • rozpoczęcia szkolenia – 1,
 • rozpoczęcia stażu – 10,
 • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 8,
 • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 5,
 • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 68,
 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 49,
 • osiągnięcia wieku emerytalnego – 8,
 • innych – 23.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,3% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 1796.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 3 osoby. Na koniec sierpnia 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 0,9% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 28 osób.
            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęły 115 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 20,9%.
Zanotowany nieznaczny wzrost bezrobocia związany jest m.in. z większą liczbą rejestracji osób bezrobotnych, i mniejszą liczbą niepotwierdzeń gotowości do podjęcia pracy i dobrowolnych rezygnacji ze statusu bezrobotnego.
 

 1. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec sierpnia 2019 roku. kształtowała się na poziomie 6,6%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 7,4%  a dla Powiatu Łomżyńskiego – 5,7%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (45,0 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,3 tys., Powiat Łomżyński 20,7 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec lipca 2019 roku.
 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
            3.1. Kobiety
            W końcu sierpnia 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1708 osób i była wyższa o 51 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 57,3% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,9% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1023.
 
3.2.Zamieszkali na wsi
            W końcu sierpnia 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1057 osób (w tym 611 kobiet) i była wyższa o 23 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,5% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,0% bezrobocia rejestrowanego. 130 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 34,2% uprawnionych do świadczeń.   Na koniec sierpnia 2018 roku 29,6% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe  na wsi.
 
 3.3. Posiadający prawo do zasiłku
            W sierpniu 2019 roku zwiększyła się o 2 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 380 osób (w tym 237 kobiet) i była niższa o 46 osób od stanu na koniec sierpnia 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż  na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.
 

 1.            Podjęcia pracy

 
W sierpniu 2019 roku pracę podjęło 202 osoby bezrobotne tj. o 25 więcej  niż w ubiegłym miesiącu.

 1. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne
Do robót publicznych skierowano 1 bezrobotną kobietę z Powiatu Łomżyńskiego, nie pozostającą bez pracy długotrwale.
 
5.2. Prace interwencyjne
Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 2 osoby bezrobotne, w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.
 
5.3. Dotacje i refundacje
W sierpniu 2019 roku nie zawarto żadnej umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.
W sierpniu 2019 nie podpisano żadnej umowy na refundację części kosztów doposażenia  stanowiska pracy.
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 5 osób bezrobotnych na stanowiska: pracownik administracyjny - sprzedawca – 1, kucharz – 1, pomocnik do produkcji kartonów – 1, sprzedawca – 1 i przedstawiciel handlowy – 1.
 
5.4. Staże
W sierpniu 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 10 osób bezrobotnych, w tym 3 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych  3 pochodziło z Łomży.
 
5.5. Szkolenia
W sierpniu 2019 roku skierowano na szkolenie 1 bezrobotnego mężczyznę   z powiatu łomżyńskiego, nie pozostającego bez pracy długotrwale.
 
5.6. Bony zatrudnieniowe
W sierpniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
5.7. Bony na zasiedlenie
W sierpniu 2019 roku 1 bezrobotny mężczyzna z Łomży nie pozostający bez pracy długotrwale rozpoczął działalność gospodarczą w ramach bonu na zasiedlenie.
 
5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia
W sierpniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 
 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia
W sierpniu 2019 roku 4 osoby bezrobotne z Powiatu Łomżyńskiego podjęły pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.
 
5.10. Dodatki aktywizacyjne
W sierpniu 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 10 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 30 osób (w tym 9 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.
 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania
W sierpniu 2019 roku przygotowano 292 osobom bezrobotnym (w tym 159 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3620 osób bezrobotnych (w tym 2056 kobiet) realizowało IPD.
 
6. Zgłoszenia zwolnień
W sierpniu 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.


Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w końcu sierpnia 2019 roku

 

Wyszczególnienie PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem Udział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 2 980 1 796 1 184 60,3 39,7
w tym z prawem do zasiłku 380 235 145 61,8 38,2
Liczba kobiet 1 708 1 023 685 59,9 40,1
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 28 23 5 82,1 17,9
Zamieszkali na wsi 1 057 0 1 057 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 91 44 47 48,4 51,6
Cudzoziemcy 42 40 2 95,2 4,8
Bez kwalifikacji zawodowych 980 567 413 57,9 42,1
Bez doświadczenia zawodowego 638 348 290 54,5 45,5
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 602 348 254 57,8 42,2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 544 1 522 1 022 59,8 40,2
z tego do 30 roku życia 907 472 52,0 48,0 47,7
w tym: do 25 roku życia 404 195 48,3 51,7 51,6
długotrwale bezrobotni 1 507 893 59,3 40,7 40,6
powyżej 50 roku życia 768 511 66,5 33,5 33,1
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 10 7 70,0 30,0 30,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 670 379 56,6 43,4 42,9
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 2 100,0 0,0 0,0
niepełnosprawni 232 170 73,3 26,7 26,6
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 115 75 40 65,2 34,8
w tym niewykorzystane 83 58 25 69,9 30,1
Podjęcia pracy ogółem 202 130 72 64,4 35,6
w tym praca subsydiowana 16 5 11 31,3 68,8
Stopa bezrobocia w % 6,6* 7,4* 5,7*    
 


* - wartości nie weryfikowane przez GUS
Sporządził: Beata Wysk
Łomża, 03.09.2019r.

źródło: http://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej