Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
7°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Uchwała zmieniająca "Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi"

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-26 11:06 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

UCHWAŁA Nr V/29/2019

Rady Powiatu Łomżyńskiego

                              z  dnia 20 marca 2019r.                                

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego  w sprawie: uchwalenia  „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

 

 Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2018 r.poz.995, 1000, 1349, 1432, 2500)  oraz  art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz.450, 650, 723, 1365, z  2019 poz.37 ) uchwala się,  co następuje:

                                                                                § 1

W załączniku do Uchwały  Nr II/9/2018  Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie w roku 2019”, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      skreśla się w § 5 ust. 2, 3 i 7;

2)      § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych Programem  wynosi 69 000,00 zł (słownie) sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady                                            

                                                                                                                                                                                                                                            Jan Kuczyński

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej