Motyl

Powiat Łomżyński

Uchwała zmieniająca "Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi"

UCHWAŁA Nr V/29/2019

Rady Powiatu Łomżyńskiego

                              z  dnia 20 marca 2019r.                                

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego  w sprawie: uchwalenia  „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

 

 Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2018 r.poz.995, 1000, 1349, 1432, 2500)  oraz  art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz.450, 650, 723, 1365, z  2019 poz.37 ) uchwala się,  co następuje:

                                                                                § 1

W załączniku do Uchwały  Nr II/9/2018  Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie w roku 2019”, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      skreśla się w § 5 ust. 2, 3 i 7;

2)      § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych Programem  wynosi 69 000,00 zł (słownie) sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady                                            

                                                                                                                                                                                                                                            Jan Kuczyński

Załączniki

  1. Uchwała
2019-03-26 11:06 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.