Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
7°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2019

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-05 07:43 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2019 roku

1. Poziom bezrobocia
 

            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży  w końcu stycznia 2019 roku wyniosła 3676 osób (w tym 1913 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2018 roku o 524 osoby (liczba kobiet zmniejszyła się o 242 osoby) tj. o 12,5%. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec stycznia. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 253 osoby tj. 7,4%.
            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 630 bezrobotnych, w tym 491 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w styczniu 2019 roku 33 osoby pracowały za granicą, w tym w  Niemczech – 17, Wielkiej Brytanii – 6, Norwegii – 4, Holandii – 3 i Islandii – 3. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 377 osób bezrobotnych  następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 196, w tym  podjęcia pracy subsydiowanej – 34,
  • rozpoczęcia szkolenia – 2,
  • rozpoczęcia stażu – 5,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 1,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 78,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 51,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 6,
  • innych – 38.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,6% wszystkich zarejestrowanych osób    w urzędzie i było ich 2229.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 4 osoby. Na koniec stycznia 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,2% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 44 osoby.
            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 216 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 61,9%.
Zanotowany wzrost bezrobocia związany jest m.in. z większą liczbą rejestracji osób bezrobotnych po zakończonych pracach sezonowych i aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, mniejszą liczbą podjęć pracy i ograniczeniem kierowania bezrobotnych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


2. Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec stycznia 2019 roku. kształtowała się na poziomie 8,2%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 9,0% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 6,8%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (45,0 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,4 tys., Powiat Łomżyński 20,6 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec grudnia 2018 roku.

 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
 
            3.1. Kobiety
 

            W końcu stycznia 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1913 osób i była wyższa o 95 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 52,0% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 61,3% populacji kobiet zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy  i było ich 1172.

 
3.2.Zamieszkali na wsi
 

            W końcu stycznia 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1285 osób (w tym 655 kobiet) i była wyższa o 74 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,0% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,8% bezrobocia rejestrowanego. 176 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 32,4% uprawnionych do świadczeń. Na koniec stycznia 2018 roku 33,7% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

           
3.3. Posiadający prawo do zasiłku

 
            W styczniu 2019 roku zwiększyła się o 44 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 544 osoby (w tym 234 kobiet) i była niższa o 59 osób od stanu na koniec stycznia 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 14,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,4 punktu procentowego więcej niż na koniec  analogicznego okresu roku ubiegłego.


4.Podjęcia pracy 
 

W styczniu 2019 roku pracę podjęło 196 osób bezrobotnych tj. o 32 więcej  niż w ubiegłym miesiącu.
 

5.Przeciwdziałanie bezrobociu 

5.1. Roboty publiczne


Do robót publicznych skierowano 10 osób bezrobotnych, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziły z Łomży.

 
5.2. Prace interwencyjne
 

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 10 osób bezrobotnych z Łomży,  w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale.

 
5.3. Dotacje i refundacje
 

W styczniu 2019 roku podpisano 1 umowę o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek (pracownia protetyczna).
W styczniu 2019 roku nie podpisano żadnej umowy z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia stanowiska pracy.
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 5 osób bezrobotnych, w tym 3 z Łomży (pośrednik ubezpieczeniowy – 1, informatyk – 1, robotnik budowlany-kierowca – 1, instruktor fitness-trener personalny – 1 i sprzedawca-serwisant – 1).

 
5.4. Staże 
 

W styczniu 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców  5 osób bezrobotnych, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziły z Łomży.

 
5.5. Szkolenia
 

W styczniu 2019 roku na szkolenia skierowano 2 osoby bezrobotne z Łomży nie pozostające bez pracy długotrwale.

 
5.6. Bony zatrudnieniowe 
 

W styczniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 

5.7. Bony na zasiedlenie 
 

W styczniu 2019 roku 5 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziły z Łomży.

 
5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
 

W styczniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia
 

W styczniu 2019 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęły 3 osoby bezrobotne. Wśród skierowanych    2 pochodziły z Łomży.

 
5.10. Dodatki aktywizacyjne
 

W styczniu 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 16 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 31 osób (w tym 24 kobiety) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania
 

W styczniu 2019 roku przygotowano 416 osobom bezrobotnym (w tym 197 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3297 osób bezrobotnych (w tym 1852 kobiety) realizowało IPD.

 
5.12 Profile pomocy
 

W styczniu 2019 roku 585 osobom bezrobotnym (w tym 234 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3392 osoby bezrobotne miało ustalony profil pomocy, w tym: 137 profil I, 2108 profil II, 1147 profil III.

 
6. Zgłoszenia zwolnień
 
W styczniu 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu stycznia 2019 roku

WyszczególnieniePUPMiasto ŁomżaPowiat ŁomżyńskiUdział Miasta Łomży w ogółemUdział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 3 676 2 229 1 447 60,6 39,4
w tym z prawem do zasiłku 544 341 203 62,7 37,3
Liczba kobiet 1 913 1 172 741 61,3 38,7
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 44 31 13 70,5 29,5
Zamieszkali na wsi 1 285 0 1 285 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 166 83 83 50,0 50,0
Cudzoziemcy 59 58 1 98,3 1,7
Bez kwalifikacji zawodowych 1 213 690 523 56,9 43,1
Bez doświadczenia zawodowego 800 422 378 52,8 47,3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 659 378 281 57,4 42,6
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 101 1 847 1 254 59,6 40,4
z tego do 30 roku życia 1 184 596 588 50,3 49,7
w tym: do 25 roku życia 533 233 300 43,7 56,3
długotrwale bezrobotni 1 753 1 048 705 59,8 40,2
powyżej 50 roku życia 943 640 303 67,9 32,1
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 3 2 1 66,7 33,3
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 753 423 330 56,2 43,8
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 0 - -
niepełnosprawni 266 192 74 72,2 27,8
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 216 162 54 75,0 25,0
w tym niewykorzystane 48 34 14 70,8 29,2
Podjęcia pracy ogółem 196 127 69 64,8 35,2
w tym praca subsydiowana 34 22 12 64,7 35,3
Stopa bezrobocia w % 8,2* 9,0* 6,8* - -
 

 
* - wartości nie weryfikowane przez GUS

źródło: http://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej