Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
7°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2023 zadania

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-15 09:49 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2023 zadania publicznego w zakresie:

Rodzaj zadania: Prowadzenie domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r.   – 116.544 zł*

W  latach 2019-2023 wysokość środków publicznych będzie ustalana na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego.

 *Wysokość kwot została wyliczona  na podstawie dotacji przypadającej na 4 mieszkańców przebywających aktualnie na zasadach dotyczących skierowania przed 31.12.2004 r.

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2018 r, poz.2057) (załącznik Nr 1 do ogłoszenia) oraz złożenie go w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych
  w niej informacji.
 5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne
  z przyznaniem dotacji.
 6. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu
  i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 7. Dofinansowanie nastąpi w trybie zlecenia realizacji zadania publicznego.
 8. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu powiatu może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 9. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym
  lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną,
  w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa
  i obowiązki każdego z oferentów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 10. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 12. Każdy z oferentów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 13. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również
  o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone
  w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży oraz na stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży.
 14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania
  w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust. 15.
 18. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych
  w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz. U. z 2018 r, poz.2057)  (załącznik Nr 2 do ogłoszenia).
 20. Do oferty należy załączyć:
  1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
  2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. W przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

3) zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane przez wojewodę właściwego ze względu na położenie domu,

4) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom.

 

Termin i warunki realizacji zadań:

Prowadzenie domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży w okresie 01.01.2019 -31.12.2023 r.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o przepisy:

-  ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.)

- rozporządzenia MPiPS z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. , poz.734)

- ustawy z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.19)

Termin składania ofert:

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 5 grudnia 2018 roku o godz. 15.00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 I piętro pok. 209 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta.  

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a)      niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,

b)      złożenia oferty po terminie,

c)      złożenia oferty bez wymaganych załączników,

d)      złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu,
tj. np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),

e)      złożenia oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,

f)        złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony,

g)      złożenia oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności
w dziedzinie objętej konkursem,

h)      złożenia oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,

i)        złożenia oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym .
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.
 4. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym,
 5. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
 6. Dotacje udzielone z budżetu powiatu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz
  z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 7. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a)      nie zostanie złożona żadna oferta,

b)      żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Powiat Łomżyński przeznaczył w roku 2017 i  2018 następujące środki na realizację ww. zadania publicznego:

nazwa zadania publicznego

Wysokość dotacji w 2017 r

Wysokość dotacji w 2018 r

Prowadzenie domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

128,181 zł

111,792 zł

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza nabór do Komisji konkursowej

 1. W celu dokonania oceny ofert w otwartym konkursie ofert na lata 2019-2023 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert dla zadań publicznych.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu.
  1. W skład komisji konkursowej wchodzi do 5 osób z prawem głosu:

1)  trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

2) dwóch  przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe

 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje

             pozarządowe, biorące udział w konkursie.

 1.  Komisja konkursowa powoływana jest przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w drodze uchwały.
 2. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą
  w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs ofert.
 3. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a)      są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

b)      nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,

c)      nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.2096),

d)      zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

e)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119 z 04.05.2016 r.), stanowiących załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

f)        zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik Nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata,

g)      dostarczą wraz z formularzem zgłoszeniowym oświadczenie o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej, stanowiących załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów.

9.Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 28 listopada 2018 roku
o godz. 15.00
. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok.209.

 

Informacje dodatkowe:

1. Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”

2. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, w  Biuletynie Informacji Publicznej: www.powiatlomzynski.pl, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pokój nr 211 (tel. 86 215-69-45,) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.                                      

       Przewodniczący Zarządu

          Elżbieta Parzych

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej