Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
11°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2018

DATA PUBLIKACJI: 2018-09-03 13:56 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu sierpnia 2018 roku wyniosła 3303 osoby (w tym 1862 kobiety) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec sierpnia 2017 roku o 815 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 409 osób) tj. o 19,8%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - czerwiec 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 34 osoby tj. 1,0%.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 521 bezrobotnych, w tym 441 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w sierpniu 2018 roku 33 osoby pracowały za granicą, w tym w Niemczech – 15 (1 z zasiłkiem transferowym), Holandii – 6, Wielkiej Brytanii – 5, Islandii – 2 (2 z zasiłkiem transferowym), Norwegii – 2, Danii 1 – z zasiłkiem transferowym, Włoszech – 1 i Hiszpanii – 1.
W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 487 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

  • podjęcia pracy – 281, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 48,
  • rozpoczęcia szkolenia – 2,
  • rozpoczęcia stażu – 8,
  • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 4,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 7,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 105,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 44,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 9,
  • innych – 27.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,8% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 2007.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 6 osób. Na koniec sierpnia 2018 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,5% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 49 osób.
W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 216 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 40,3%
Zanotowany niewielki wzrost bezrobocia związany jest m.in. z  większą liczbą rejestracji osób bezrobotnych.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec sierpnia 2018 roku. kształtowała się na poziomie 7,6%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,4% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 6,6%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,3 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,8 tys., Powiat Łomżyński 19,7 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec lipca 2018 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

W końcu sierpnia 2018 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1862 osoby i była większa o 37 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 56,4% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 61,0% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1135.
 

3.2. Zamieszkali na wsi

W końcu sierpnia 2018 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1156 osób (w tym 648 kobiet) i była większa o 21 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,0% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2017 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,0% bezrobocia rejestrowanego. 126 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 29,6% uprawnionych do świadczeń. Na koniec sierpnia 2017 roku 28,4% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.
 

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W sierpniu 2018 roku zwiększyła się o 7 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 426 osób (w tym 237 kobiet) i była niższa o 56 osoby od stanu na koniec sierpnia 2017 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 1,2 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.
 

4. Podjęcia pracy

W sierpniu 2018 roku pracę podjęło 281 osób bezrobotnych tj. o 58 więcej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 14 osób bezrobotnych w tym 3 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 9 pochodziło z Łomży.
 

5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 20 osób bezrobotnych z Łomży, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale.

5.3. Dotacje i refundacje

W sierpniu 2018 roku podpisano 7 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 6 w usługach (praktyka stomatologiczna – 1, mobilne usługi kosmetyczne – 3, działalność fizjoterapeutyczna – 1, i usługi remontowo-budowlane – 1) i 1 w handlu sklep przemysłowy.
W sierpniu 2018 roku podpisano 6 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 6 stanowisk pracy (stolarz – 1, technik weterynarii – 1, menadżer obiektu – 1, kucharz – 1, fryzjer – 1 i kartoniarz – 1).
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 5 osób bezrobotnych, w tym 4 z Łomży (pracownik techniczny – 1, cukiernik – 1, operator koparko-ładowarki – 1, pomoc operatora koparko-ładowarki – 1 i pomoc stolarza – 1).
 

5.4. Staże

W sierpniu 2018 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 8 osób bezrobotnych, w tym 2 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziło z Łomży.
 

5.5. Szkolenia

W sierpniu 2018 roku skierowano na szkolenie 2 bezrobotnych mężczyzn z Powiatu Łomżyńskiego pozostających bez pracy długotrwale.
 

5.6. Bony zatrudnieniowe

W sierpniu 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 

5.7. Bony na zasiedlenie

W sierpniu 2018 roku 8 osób bezrobotnych podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym żaden nie pozostawał bez pracy długotrwale. Wśród podejmujących pracę 3 pochodziło z Łomży.
 

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W sierpniu 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
 

5.9. Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W sierpniu 2018 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęły 24osoby bezrobotne. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.
 

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W sierpniu 2018 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 16 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 28 osób (w tym 16 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.
 

5.11. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W sierpniu 2018 roku przygotowano 339 osobom bezrobotnym (w tym 172 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3463 osoby bezrobotne (w tym 2014 kobiet) realizowało IPD.
 

5.12. Profile pomocy

W sierpniu 2018 roku 439 osobom bezrobotnym (w tym 213 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3060 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 126 profil I, 1723 profil II, 1211 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

W sierpniu 2018 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.
 
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu maja 2018 roku

WyszczególnieniePUPMiasto ŁomżaPowiat ŁomżyńskiUdział Miasta Łomży w ogółemUdział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 3 303 2 007 1 296 60,8 39,2
w tym z prawem do zasiłku 426 279 147 65,5 34,5
Liczba kobiet 1 862 1 135 727 61,0 39,0
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 49 37 12 75,5 24,5
Zamieszkali na wsi 1 156 0 1 156 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 107 60 47 56,1 43,9
Cudzoziemcy 41 41 0 100,0 0,0
Bez kwalifikacji zawodowych 1 073 585 488 54,5 45,5
Bez doświadczenia zawodowego 738 389 349 52,7 47,3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 645 352 293 54,6 45,4
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 868 1 714 1 154 59,8 40,2
z tego do 30 roku życia 1 024 537 487 52,4 47,6
w tym: do 25 roku życia 464 218 246 47,0 53,0
długotrwale bezrobotni 1 788 1 055 733 59,0 41,0
powyżej 50 roku życia 843 556 287 66,0 34,0
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 4 3 1 75,0 25,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 725 403 322 55,6 44,4
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 0 - -
niepełnosprawni 236 180 56 76,3 23,7
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 273 186 87 68,1 31,9
w tym niewykorzystane 237 174 63 73,4 26,6
Podjęcia pracy ogółem 281 196 85 69,8 30,2
w tym praca subsydiowana 48 31 17 64,6 35,4
Stopa bezrobocia w % 7,7* 8,5* 6,7* - -
 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

http://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej