Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
7°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2018 r.

DATA PUBLIKACJI: 2018-06-06 07:33 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w maju 2018 roku

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu maja 2018 roku wyniosła 3490 osób (w tym 1890 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2017 roku o 865 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 338 osób) tj. o 19,9%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - czerwiec 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 288 osób tj. 7,6%.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 347 bezrobotnych, w tym 280 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w maju 2018 roku 22 osoby pracowały za granicą, w tym w Islandii – 8 (7 z zasiłkiem transferowym), Niemczech – 5 (2 z zasiłkiem transferowym), Wielkiej Brytanii – 5, Norwegii – 2 (1 z zasiłkiem transferowym), Szwecji – 1, i Holandii – 1.

W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 635 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-  podjęcia pracy – 298, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 62,

-  rozpoczęcia szkolenia – 1,

-  rozpoczęcia stażu – 34,

-  rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 14,

-  odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 22,

-  nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 133,

-  dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 78,

-  osiągnięcia wieku emerytalnego – 9,

-  innych – 46.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,5% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 2110.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 4 osoby. Na koniec marca 2018 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,5% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 52 osoby.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęły 203 oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 42,9%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą rejestracji i rozpoczęciem prac sezonowych.

 2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec maja 2018 roku. kształtowała się na poziomie 8,0%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,6% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 7,2%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44,0 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,5 tys., Powiat Łomżyński 19,5 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec kwietnia 2018 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

W końcu maja 2018 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1890 osób i była mniejsza o 117 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 54,2% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 60,5% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1143.

3.2.Zamieszkali na wsi

W końcu maja 2018 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1219 osób (w tym 662 kobiety) i była mniejsza o 111 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 34,9% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2017 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,7% bezrobocia rejestrowanego. 131 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 29,9% uprawnionych do świadczeń.  Na koniec maja 2017 roku 30,8% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W maju 2018 roku zmniejszyła się o 64 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 438 osób (w tym 226 kobiet) i była niższa o 13 osób od stanu na koniec maja 2017 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 2,2 punktów procentowych więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

4. Podjęcia pracy

W maju 2018 roku pracę podjęło 298 osób bezrobotnych tj. o 38 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 16 osób bezrobotnych, w tym 7 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 5 pochodziło z Łomży.

5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 26 osób bezrobotnych, w tym  9 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 14 pochodziło z Łomży.

5.3. Dotacje i refundacje

W maju 2018 roku podpisano 7 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek wszystkie w usługach (usługi remontowo-budowlane – 1, roboty budowlane – 1, fotobudka – 1, układanie kostki brukowej – 1, usługi dekarskie – 1, salon kosmetyczny – 1 i przedstawicielstwo firm i pośrednictwo ubezpieczeniowe – 1).

W maju 2018 roku podpisano 5 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 5 stanowisk pracy (pracownik budowlany – 1, robotnik drogowy – 1, elektromechanik samochodowy – 1, lakiernik samochodowy – 1 i projektant-montażysta – 1).

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 8 osób bezrobotnych, w tym 5 z Łomży (sprzedawca-kasjer – 1, cukiernik – 1, pracownik fizyczny – 1, doradca klienta – 1, pomoc piekarza – 1, pracownik budowlany-kierowca – 1, doradca serwisowy-sprzedawca – 1 i stolarz – 1).

5.4. Staże

W maju 2018 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców  34 osoby bezrobotne, w tym 12 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 7 pochodziło z Łomży.

5.5. Szkolenia

W maju 2018 roku skierowano na szkolenie 1 bezrobotnego mężczyznę z Łomży pozostającego bez pracy długotrwale.

5.6. Bony zatrudnieniowe

W maju 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

5.7. Bony na zasiedlenie

W maju 2018 roku 1 bezrobotny mężczyzna z Łomży nie pozostający bez pracy długotrwale podął pracę w ramach bonu na zasiedlenie.

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W maju 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W maju 2018 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 5 osób bezrobotnych. Wśród skierowanych 3 pochodziło z Łomży.

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W maju 2018 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy przyznano 19 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 36 osób (w tym 15 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W maju 2018 roku przygotowano 314 osobom bezrobotnym (w tym 162 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3877 osób bezrobotnych (w tym 2166 kobiet) realizowało IPD.

5.12 Profile pomocy

W maju 2018 roku 352 osobom bezrobotnym (w tym 183 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3310 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 110 profil I, 1838 profil II, 1362 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

W maju 2018 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu maja 2018 roku

Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

3 490

2 110

1 380

60,5

w tym z prawem do zasiłku

438

287

151

65,5

Liczba kobiet

1 890

1 143

747

60,5

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

52

38

14

73,1

Zamieszkali na wsi

1219

0

1 219

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

105

60

45

57,1

Cudzoziemcy

56

54

2

96,4

Bez kwalifikacji zawodowych

1 147

612

535

53,4

Bez doświadczenia zawodowego

785

408

377

52,0

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

659

357

302

54,2

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 079

1 843

1 236

59,9

z tego

do 30 roku życia

1 061

537

524

50,6

w tym: do 25 roku życia

478

214

264

44,8

długotrwale bezrobotni

1 977

1 182

795

59,8

powyżej 50 roku życia

948

640

308

67,5

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

9

2

7

22,2

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

715

399

316

55,8

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

246

183

63

74,4

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

203

254

76

62,6

w tym niewykorzystane

115

173

71

38,3

Podjęcia pracy ogółem

298

127

109

63,4

w tym praca subsydiowana

62

32

30

51,6

Stopa bezrobocia w %

8,0*

8,6*

7,2*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

źródło: http://pup.lomza.pl/kat/20/statystyka-lokalnego-rynku-pracy/

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej