Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
7°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 r.

DATA PUBLIKACJI: 2017-06-07 13:13 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w maju  2017 roku

1. Poziom bezrobocia

            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu maja 2017 roku wyniosła 4355 osoby (w tym 2228 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 roku o 739 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 295 osób) tj. o 14,5%. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec maja. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 178 osób, tj. 3,9%.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 436 bezrobotnych, w tym 362 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w maju 2017 roku 23 osoby pracowały za granicą, w tym w Niemczech – 7, Wielkiej Brytanii – 5, Islandii – 5         (3 z zasiłkiem transferowym), Holandii – 3 (1 z zasiłkiem transferowym), Belgii – 1, Hiszpanii – 1 i Norwegii – 1 (z zasiłkiem transferowym). W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 614 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 343, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 85,

-         rozpoczęcia szkolenia – 6 (3 w ramach bonu szkoleniowego),

-         rozpoczęcia stażu – 43,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 1,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 11,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 12,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 95,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 70,

-         innych – 33.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 58,6% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 2552.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 3 osoby. Na koniec maja 2017 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 0,9% wszystkich zarejestrowanych  w ewidencji urzędu i liczyła 41 osób.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 337 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 41,5%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z rozpoczęciem aktywizacji bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, rozpoczęciem prac sezonowych i większą liczbą podjęć pracy nie subsydiowanej.

 2. Stopa bezrobocia

 Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec maja 2017 roku. kształtowała się na poziomie 10,2%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 10,9%  a dla Powiatu Łomżyńskiego – 9,4%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,0 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,9 tys., Powiat Łomżyński 19,1 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec kwietnia 2017 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

 3.1. Kobiety

             W końcu maja 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2228 osób i była niższa o 50 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 51,2% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,0% populacji kobiet zarejestrowanych   w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1314.

 3.2.Zamieszkali na wsi

             W końcu maja 2017 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1600 osób (w tym 813 kobiet) i była niższa o 50 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 36,7% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2016 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,0% bezrobocia rejestrowanego.139 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 30,8% uprawnionych do świadczeń.  Na koniec maja 2016 roku 27,6% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe  na wsi.

             3.3. Posiadający prawo do zasiłku

             W maju 2017 roku zmniejszyła się o 62 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła  451 osób (w tym 238 kobiet) i była niższa o 93 osoby od stanu na koniec maja 2016 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 10,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,3 punktu procentowego mniej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

 4. Podjęcia pracy

W maju 2017 roku pracę podjęły 343 osoby bezrobotne tj. o 34 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

 5. Przeciwdziałanie bezrobociu

 5.1. Roboty publiczne 

Do robót publicznych skierowano 16 osób bezrobotnych, w tym 3 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 9 pochodziło z Łomży.

 5.2. Prace interwencyjne

 Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 16 osób bezrobotnych, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 10 pochodziło z Łomży.

 5.3. Dotacje i refundacje

 W maju 2017 roku podpisano 9 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 7 w usługach (usługi budowlane – 1,    usługi kominiarskie – 1, automyjnia – 1, izolacje budynków – 1, usługi ślusarskie i spawalnicze – 1, usługi krawieckie – 1, i renowacja i naprawa akcesoriów samochodowych – 1), 1 w handlu (działalność agentów zajmujących się sprzedażą) i 1 w produkcji (produkcja wyrobów medycznych i naprawa).

W maju 2017 roku podpisano 5 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 5 stanowisk pracy, w tym: recepcjonistka – 1, mechanik-lakiernik – 1, pomoc kucharza – 1, pracownik budowlany – 1 i sprzedawca - serwisant – 1.

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 21 osób, w tym 17 z Łomży (dekarz – 1, księgowa – 2, sprzedawca-kasjer – 2, przedstawiciel handlowy – 2, kucharka – 1, pakowacz – 1, pracownik gospodarczy – 1, pracownik działu obróbki ręcznej – 2, magazynier-konfekcjoner – 1, inżynier budowy-asystent projektanta – 1, zaopatrzeniowiec – 1, specjalista ds. kadr – 1, kucharz – 1, ślusarz – 2, specjalista ds. ubezpieczeń – 1 i magazynier-kierowca – 1.

 5.4. Staże

 W maju 2017 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców   43 osoby bezrobotne, w tym 16 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 29 pochodziło z Łomży.

5.5. Szkolenia

 W maju 2017 roku skierowano na szkolenie 6 osób bezrobotnych (3 w ramach bonu szkoleniowego), w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych  4 pochodziło z Łomży.

 5.6. Bony zatrudnieniowe

 W maju 2017 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

 5.7. Bony na zasiedlenie

 W maju 2017 roku 8 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziło z Łomży.

 5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

 W maju 2017 roku 2 bezrobotnych mężczyzn z Łomży podjęły pracę w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale.

 

5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

 W maju 2017 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 11 osób bezrobotnych, w tym  żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 5 pochodziło z Łomży.

 5.10. Dodatki aktywizacyjne

 W maju 2017 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 18 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 26 osób (w tym 16 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

 W maju 2017 roku przygotowano 409 osobom bezrobotnym (w tym 209 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 5067 osób bezrobotnych (w tym 2743 kobiety) realizowało IPD.

 5.12 Profile pomocy

 W maju 2017 roku 415 osobom bezrobotnym (w tym 200 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 4187 osób bezrobotne bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 116 profil I, 2721 profil II, 1350 profil III.

 6. Zgłoszenia zwolnień

 W maju 2017 roku PKO BP zwolnił 1 osobę w ramach zwolnień grupowych.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu maja 2017 roku

 

 Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

4 355

2 552

1 803

58,6

w tym z prawem do zasiłku

451

292

159

64,7

Liczba kobiet

2 228

1 314

914

59,0

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

41

25

16

61,0

Zamieszkali na wsi

1 600

0

1 600

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

138

68

70

49,3

Cudzoziemcy

68

67

1

98,5

Bez kwalifikacji zawodowych

1 193

640

553

53,6

Bez doświadczenia zawodowego

1 057

497

560

47,0

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

692

365

327

52,7

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 857

2 252

1 605

58,4

z tego

do 30 roku życia

1 370

658

712

48,0

w tym: do 25 roku życia

655

277

378

42,3

długotrwale bezrobotni

2 622

1 528

1 094

58,3

powyżej 50 roku życia

1 209

831

378

68,7

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

2

2

0

100,0

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

682

390

292

57,2

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

302

224

78

74,2

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

337

236

101

70,0

w tym niewykorzystane

157

88

69

56,1

Podjęcia pracy ogółem

343

213

130

62,1

w tym praca subsydiowana

85

55

30

64,7

Stopa bezrobocia w %

10,2*

10,9*

9,4*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

 

http://www.pup.lomza.pl/kat/20/statystyka-lokalnego-rynku-pracy/

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej