Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
20°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 r.

DATA PUBLIKACJI: 2017-05-08 11:36 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwietniu  2017 roku

1. Poziom bezrobocia

                 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu kwietnia 2017 roku wyniosła 4533 osoby (w tym 2278 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2016 roku o 735 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 286 osób) tj. o 14,0%. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec kwietnia. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 309 osób, tj. 6,4%.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 376 bezrobotnych, w tym  302 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w kwietniu 2017 roku 13 osób pracowało za granicą, w tym w Niemczech – 1, Holandii – 2, Irlandii – 2 i wielkiej Brytanii – 8. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 685 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 377, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 129,

-         rozpoczęcia szkolenia – 10 (1 w ramach bonu szkoleniowego),

-         rozpoczęcia stażu – 89,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 6,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 6,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 14,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 79,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 87,

-         innych – 17.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 58,6% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 2687.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 3 osoby. Na koniec kwietnia 2017 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,1% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 49 osób.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 345 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 49,6%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z rozpoczęciem aktywizacji bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, rozpoczęciem prac sezonowych, większą liczbą podjęć pracy i mniejsza liczbą rejestracji bezrobotnych.

2. Stopa bezrobocia

 Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec kwietnia 2017 roku. kształtowała się na poziomie 10,4%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 11,5%  a dla Powiatu Łomżyńskiego – 9,1%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,3 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,5 tys., Powiat Łomżyński 19,8 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec marca 2017 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

             W końcu kwietnia 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2278 osób i była niższa o 125 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 50,3% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,8% populacji kobiet zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1362.

3.2.Zamieszkali na wsi

             W końcu kwietnia 2017 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1650 osób (w tym 815 kobiet) i była niższa o 134 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 36,4% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2016 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,4% bezrobocia rejestrowanego.161 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 31,4% uprawnionych do świadczeń.   Na koniec kwietnia 2016 roku 28,8% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe  na wsi.

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

           W kwietniu 2017 roku zmniejszyła się o 67 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 513 osób (w tym 248 kobiet) i była niższa o 92 osoby od stanu na koniec kwietnia 2016 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 11,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,2 punktu procentowego mniej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

 4. Podjęcia pracy

 W kwietniu 2017 roku pracę podjęło 377 osób bezrobotnych tj. o 13 mniej  niż w ubiegłym miesiącu.

 5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 26 osób bezrobotnych, w tym 8 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 18 pochodziło z Łomży.

 5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 30 osób bezrobotnych, w tym  9 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 26 pochodziło z Łomży.

5.3. Dotacje i refundacje

 W kwietniu 2017 roku podpisano 17 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 16 w usługach (autonaprawa – 1,  gabinet trychonologiczno-zabiegowy – 1, usługi wodno-kanalizacyjne – 3, usługi remontowo-budowlane – 4, gabinet dietetyczny – 1, nauka języka angielskiego – 1, usługi kosmetyczne – 1, wypożyczanie sprzętu budowlanego – 1, zbieranie odpadów – 1, multiagencja ubezpieczeniowa – 1 i nauka jazdy – 1) i 1 w handlu (sprzedaż materiałów budowlanych).

W kwietniu 2017 roku podpisano 10 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 11 stanowisk pracy, w tym: specjalista ds. ubezpieczeń – 1, geodeta – 1, operator sprzętu avd – 1, przedstawiciel handlowy – 1, pomoc ślusarza – 1, kucharz – 1, księgowa – 1, magazynier-kierowca – 1, sprzedawca-kasjer – 1 i pracownik działu obsługi ręcznej – 2.

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 26 osób, w tym 14 z Łomży (lekarz weterynarii – 1 spawacz-monter – 1, .sprzedawca – 4, specjalista ds. sprzedaży – 1, projektant-modelarz-konstruktor – 1, kucharz-kelner – 1, pracownik produkcyjny – 1, pracownik mobilnej wypożyczalni narzędzi – 1, dozorca – 1, cukiernik – 1, robotnik budowlany - 2, informatyk – 1, kinooperator – 1, pracownik przygotowujący posiłki typu fast food – 1, pomoc stolarza – 1, przedstawiciel handlowy – 1, zaopatrzeniowiec-dostawca – 1, pomoc kuchenna – 1, pracownik biurowy – 1, montażysta-kierowca – 1, magazynier – 1 i operator trak taśmowego – 1.

5.4. Staże

W kwietniu 2017 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 89 osób bezrobotnych, w tym 29 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 52 pochodziły z Łomży.

5.5. Szkolenia

W kwietniu 2017 roku skierowano na szkolenie 10 osób bezrobotnych (1 w ramach bonu szkoleniowego), w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 5 pochodziło z Łomży.

5.6. Bony zatrudnieniowe

W kwietniu 2017 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

 5.7. Bony na zasiedlenie

 W kwietniu 2017 roku 8 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym 3 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziło z Łomży.

 5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

 W kwietniu 2017 roku 2 osoby bezrobotne podjęły pracę w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodził z Łomży.

 5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

 W kwietniu 2017 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 20 osób bezrobotnych, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 10 pochodziło z Łomży.

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W kwietniu 2017 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 19 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny  z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 37 osób (w tym 15 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

 W kwietniu 2017 roku przygotowano 414 osobom bezrobotnym (w tym 197 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 5226 osób bezrobotnych (w tym 2774 kobiety) realizowało IPD.

5.12 Profile pomocy

 W kwietniu 2017 roku 378 osobom bezrobotnym (w tym 181 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 4892 osoby bezrobotne bezrobotnych miały ustalony profil pomocy, w tym: 122 profil I, 2916 profil II, 1326 profil III.

 6. Zgłoszenia zwolnień

 W kwietniu 2017 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

   Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu kwietnia 2017 roku

 

 Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

4 533

2 687

1 846

59,3

w tym z prawem do zasiłku

513

330

183

64,3

Liczba kobiet

2 278

1 362

916

59,8

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

49

29

20

59,2

Zamieszkali na wsi

1 650

0

1 650

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

124

67

57

54,0

Cudzoziemcy

64

63

1

98,4

Bez kwalifikacji zawodowych

1 188

641

547

54,0

Bez doświadczenia zawodowego

1 086

518

568

47,7

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

686

355

331

51,7

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 987

2 351

1 636

59,0

z tego

do 30 roku życia

1 430

698

732

48,8

w tym: do 25 roku życia

701

288

413

41,1

długotrwale bezrobotni

2 681

1 576

1 105

58,8

powyżej 50 roku życia

1 258

872

386

69,3

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

1

1

0

100,0

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

680

386

294

56,8

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

307

230

77

74,9

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

345

297

48

86,1

w tym niewykorzystane

103

88

15

85,4

Podjęcia pracy ogółem

377

226

151

59,9

w tym praca subsydiowana

129

81

48

62,8

Stopa bezrobocia w %

10,4*

11,5*

9,1*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

źródło: http://www.pup.lomza.pl/kat/20/statystyka-lokalnego-rynku-pracy/

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej