Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
14°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2017

DATA PUBLIKACJI: 2017-04-04 14:43 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w marcu 2017 roku

1

 1.Poziom bezrobocia

             Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu marca 2017 roku wyniosła 4842 osoby (w tym 2403 kobiety) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec marca 2016 roku o 709 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 288 osób) tj. o 12,8%. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec marca. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 257 osób tj. 5,0%.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 472 bezrobotnych, w tym  387 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w lutym 2017 roku 21 osób pracowało za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii – 7, Niemczech – 4, Holandii – 3, Islandii – 3, Danii – 2, Francji – 1 i Belgi – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 729 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 390, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 131,

-         rozpoczęcia szkolenia – 7 (2 w ramach bonu szkoleniowego),

-         rozpoczęcia stażu – 98,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 9,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 8,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 12,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 77,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 95,

-         innych – 33.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 58,8% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 2846.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 7 osób. Na koniec marca 2017 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,0% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 48 osób.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 299 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 42,6%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z rozpoczęciem aktywizacji bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, rozpoczęciem prac sezonowych, większą liczbą podjęć pracy i mniejsza liczbą rejestracji bezrobotnych.

 2. Stopa bezrobocia

 Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec marca 2017 roku. kształtowała się na poziomie 10,9%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 11,6% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 10,1%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44,0 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,2 tys., Powiat Łomżyński 19,8 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec lutego 2017 roku.

 3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

             W końcu marca 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2403 osoby i była niższa o 101 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 49,6% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,6% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1432.

 3.2.Zamieszkali na wsi

             W końcu marca 2017 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1784 osoby (w tym 868 kobiet) i była niższa o 88 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 36,8% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2016 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,1% bezrobocia rejestrowanego. 182 osoby z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 31,4% uprawnionych do świadczeń Na koniec marca 2016 roku 28,5% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

             3.3. Posiadający prawo do zasiłku

             W marcu 2017 roku zmniejszyła się o 69 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła  580 osób (w tym 265 kobiet) i była niższa o 82 osoby od stanu na koniec marca 2016 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

 4. Podjęcia pracy

 W marcu 2017 roku pracę podjęło 390 osób bezrobotnych tj. o 95 więcej niż w ubiegłym miesiącu.

 5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

 Do robót publicznych skierowano 28 osób bezrobotnych, w tym 9 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 12 pochodziło z Łomży.

 5.2. Prace interwencyjne

 Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 29 osób bezrobotnych, w tym  9 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 16 pochodziło z Łomży.

 5.3. Dotacje i refundacje

 W marcu 2017 roku podpisano 15 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 13 w usługach (mycie ciśnieniowe – 1,  serwis sprzętu chłodniczego – 1, pośrednictwo ubezpieczeniowe – 1, usługi remontowo-budowlane – 2, działalność informatyczna – 1, działalność rekreacyjno-rozrywkowa – 1, inżynieria budowy – 1, usługi cateringowe – 1, projektowanie wnętrz – 1, naprawa pojazdów samochodowych – 1, naprawa maszyn rolniczych – 1 i agencja reklamowa– 1) i 2 w handlu (sklep odzieżowy – 1 i sprzedaż zboża, nasion – 1).

W marcu 2017 roku podpisano 17 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 17 stanowisk pracy, w tym: montażysta-kierowca – 1, pracownik budowlany – 2, dekarz-robotnik budowlany – 1, magazynier – 2, projektant -modelarz-konstruktor – 1, księgowa – 1, pracownik gospodarczy-zaopatrzeniowiec – 1, kucharka – 1, przedstawiciel handlowy – 1, specjalista ds. kadr – 1, zaopatrzeniowiec – 1, pracownik biurowy – 1 i sprzedawca-kasjer – 3.

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 9 osób, w tym 7 z Łomży (kucharz-kelner – 1, kucharz-zaopatrzeniowiec – 1, zaopatrzeniowiec – 1, pracownik produkcyjny – 1, pracownik budowlany-zaopatrzeniowiec – 1, pracownik produkcyjny-obsługa reklam – 1, technik organizacji reklamy-kierownik – 1, robotnik budowlany - 1 i technik weterynarii – 1.

5.4. Staże

 W marcu 2017 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 98 osób bezrobotnych, w tym 23 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 64 pochodziło z Łomży.

 5.5. Szkolenia

 W marcu 2017 roku skierowano na szkolenie 7 osób bezrobotnych (2 w ramach bonu szkoleniowego), w tym 1 pozostawał bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.

 5.6. Bony zatrudnieniowe

 W marcu 2017 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.

5.7. Bony na zasiedlenie

 W marcu 2017 roku 13 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym  1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 6 pochodziło z Łomży.

 5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

 W marcu 2017 roku 1 bezrobotna kobieta z Łomży pozostająca bez pracy długotrwale podjęła pracę w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

 5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

 W marcu 2017 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 36 osób bezrobotnych, w tym    5 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 14 pochodziło z Łomży.

 5.10. Dodatki aktywizacyjne

 W marcu 2017 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy przyznano 21 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 47 osób (w tym 28 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W marcu 2017 roku przygotowano 538 osobom bezrobotnym (w tym 259 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 5401 osób bezrobotnych (w tym 2824 kobiety) realizowało IPD.

 5.12 Profile pomocy

 W marcu 2017 roku 520 osobom bezrobotnym (w tym 256 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 4677 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 127 profil I, 3227 profil II, 1323 profil III.

 6. Zgłoszenia zwolnień

 W marcu 2017 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

  

 Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży  w końcu marca 2017 roku

 Wyszczególnienie

PUP               

Miasto Łomża

Powiat Łomżyński

Udział Miasta Łomży w ogółem

Liczba bezrobotnych

4 842

2 846

1 996

58,8

w tym z prawem do zasiłku

580

371

209

64,0

Liczba kobiet

2 403

1 432

971

59,6

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

48

27

21

56,3

Zamieszkali na wsi

1 784

0

1 784

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

263

127

136

48,3

Cudzoziemcy

64

63

1

98,4

Bez kwalifikacji zawodowych

1 240

655

585

52,8

Bez doświadczenia zawodowego

1 176

548

628

46,6

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

707

364

343

51,5

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

4 227

2 469

1 758

58,4

z tego

do 30 roku życia

1 566

743

823

47,4

w tym: do 25 roku życia

784

315

469

40,2

długotrwale bezrobotni

2 762

1 606

1 156

58,1

powyżej 50 roku życia

1 321

927

394

70,2

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0

0

-

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

706

402

304

56,9

posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

0

0

-

niepełnosprawni

329

253

76

76,9

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

298

209

89

70,1

w tym niewykorzystane

138

98

40

71,0

Podjęcia pracy ogółem

390

235

155

60,3

w tym praca subsydiowana

131

65

66

49,6

Stopa bezrobocia w %

10,9*

11,6*

10,1*

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

 

źródło: http://www.pup.lomza.pl/kat/20/statystyka-lokalnego-rynku-pracy/

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej