Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
13°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI - II edycja

DATA PUBLIKACJI: 2017-03-22 09:18 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza nabór do Konkursu I/2017 o przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja” dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

1

Termin naboru wniosków od 13.03.2017r. do 30.03.2017r.

I.            Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji - II edycja” jest zwiększenie ilości różnorodnych małych inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnot poprzez udzielenie wsparcia finansowego młodym NGOs oraz grupom nieformalnym i samopomocowym, umożliwiając obywatelom większe angażowanie się w sprawy lokalne na terenie woj. podlaskiego.

II.            Wysokość środków

Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie może przekraczać 5000 zł. Alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2017 na dofinansowanie Mikrodotacji to 135 975,00 zł.

III.        Termin realizacji projektów w ramach Konkursu

- Termin rozpoczęcia realizacji projektów w ramach Konkursu I/2017 to 01.06.2017 r.

- Termin zakończenia realizacji projektów w ramach Konkursu I/2017 to 31.08.2017 r.

- Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów w ramach Konkursu I/2017 to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

IV.         Kto może otrzymać wsparcie?

 - Grupa nieformalna - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, zamieszkujące teren województwa podlaskiego, zdolne do oświadczeń woli, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Taka grupa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art.4 UoDPPioW.

 - Grupa samopomocowa – dobrowolny zespół osób zamieszkujących teren województwa podlaskiego, zdolnych do składania oświadczeń woli, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu I przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej 3 osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

 - Młoda organizacja pozarządowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.

V.           Kryteria wyboru Wniosków

 Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

 I etap - Ocena formalna

 II etap - Ocena zgodności Wniosku z priorytetami FIO - rekomendacja RADY AMBASADORÓW (społeczne ciało opiniodawcze kwalifikujące Formularze do oceny merytorycznej)

 III etap - Ocena merytoryczna

KRYTERIUM PREMIUJĄCE
- realizator lub przedmiot realizacji projektu jest z obszaru tzw."białych plam" m.in.:
◊ region wysokomazowiecki - miasto, gmina, powiat Wysokie Mazowieckie, gmina Czyżew, gmina Sokoły
◊ region kolneński - gmina Kolno, gmina Turośl
◊ region grajewski - miasto Grajewo, miasto Szczuczyn
◊ region łomżyński - gmina, powiat Łomża, miasto Jedwabne, gmina Śniadowo, gmina Zbójna, gmina Przytuły

VI.         Termin i warunki składania Wniosków:

 Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 13.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.

 Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok oraz w Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych oddział w Łomży ul. Farna 1, 18 - 400 Łomża

 UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu.

Kontakt:

Biuro projektu:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok. 4
15 - 889 Białystok
tel./fax: 85 675 00 17
kom. 509 198 202

email: fio@fir.org.pl

- oddział Łomża
ul. Farna 1, 18 – 400 Łomża
tel. 601 241 828

PARTNERZY:
Łomżyńskie Forum Samorządowe
pl. Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża
tel./fax: 724 551 858
e-mail: biuro@lfs.lomza.pl
www.lfs.lomza.pl

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej