Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
15°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017

DATA PUBLIKACJI: 2017-03-13 10:59 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w lutym 2017 roku

1

1. Poziom bezrobocia

            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lutego 2017 roku wyniosła 5099 osób (w tym 2504 kobiety) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lutego 2016 roku o 767 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 326 osób) tj. o 13,1%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 154 osoby tj. 2,9%.

            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 462 bezrobotnych, w tym 382 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w lutym 2017 roku 21 osób pracowało za granicą, w tym w  Niemczech – 9, Holandii – 4, Islandii – 4, Norwegii – 2, Szwecji – 1  i Grecji – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 616 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

-         podjęcia pracy – 295, w tym  podjęcia pracy subsydiowanej – 135,

-         rozpoczęcia szkolenia – 20 (5 w ramach bonu szkoleniowego),

-         rozpoczęcia stażu – 56,

-         rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 41,

-         skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych – 6,

-         odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy – 18,

-         nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 73,

-         dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 78,

-         innych – 29.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 58,6% wszystkich zarejestrowanych osób   w urzędzie i było ich 2987.

Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 9 osób. Na koniec lutego 2017 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,0% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 51 osób.

            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 288 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 60,4%.

Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z rozpoczęciem aktywizacji bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, większą liczbą podjęć pracy i mniejsza liczbą rejestracji bezrobotnych.

2. Stopa bezrobocia

 Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec lutego 2017 roku. kształtowała się na poziomie 11,7%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 12,6%  a dla Powiatu Łomżyńskiego – 10,6%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,6 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,8 tys., Powiat Łomżyński 19,8 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec stycznia 2017 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

             W końcu lutego 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2504 osoby i była niższa o 53 osoby  w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 49,1% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 58,5% populacji kobiet zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy  i było ich 1466

3.2.Zamieszkali na wsi

             W końcu lutego 2017 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1872 osoby (w tym 926 kobiet) i była niższa o 95 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 36,7% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2016 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 36,6% bezrobocia rejestrowanego. 212 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 32,7% uprawnionych do świadczeń. Na koniec lutego 2016 roku 30,3% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

 3.3. Posiadający prawo do zasiłku

             W lutym 2017 roku zmniejszyła się o 15 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła   649 osób (w tym 267 kobiet) i była niższa o 83 osoby od stanu na koniec lutego 2016 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,2 punktu procentowego więcej niż na koniec  analogicznego okresu roku ubiegłego.

4. Podjęcia pracy

 W lutym 2017 roku pracę podjęło 295 osób bezrobotnych tj. o 114 więcej   niż w ubiegłym miesiącu.

 5. Przeciwdziałanie bezrobociu

 5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 32 osoby bezrobotne, w tym 5 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 10 pochodziło z Łomży.

 5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 31 osób bezrobotnych, w tym  7 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 19 pochodziło z Łomży.

 5.3. Dotacje i refundacje

 W lutym 2017 roku podpisano 18 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 17 w usługach (opieka dla zwierząt – 1, kancelaria prawnicza – 1, usługi rekuperacji – 1, usługi remontowo-budowlane – 7, mechanika pojazdowa – 1, gastronomia – 1, wycena nieruchomości – 1, gabinet kosmetyczny – 1, zarządzanie stronami internetowymi – 1, projektowanie wnętrz – 1, promocja – 1) i 1 w handlu (sklep spożywczo-przemysłowy).

W lutym 2017 roku podpisano 17 umów z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 18 stanowisk pracy, w tym: pracownik produkcyjny-obsługa reklam – 1, technik organizacji reklamy-kierownik – 1, kucharz-zaopatrzeniowiec – 1, pracownik budowlany-zaopatrzeniowiec – 1, robotnik budowlany - 1,cukiernik – 1, kucharz-kelner –1 , informatyk – 1, zaopatrzeniowiec – 2, spawacz-monter – 1 , pomoc kuchenna – 1, lekarz weterynarii – 1, technik weterynarii – 1, specjalista ds. sprzedaży – 1, sprzedawca-serwisant – 1, sprzedawca-kasjer – 1 i pracownik produkcyjny – 1.

Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 13 osób, w tym 8 z Łomży (pracownik pomocniczy – 1, szwacz-pakowacz – 1, dozorca  – 2, pakowacz – 1, pracownik produkcyjny-magazynier – 1, pracownik fizyczny – 1, kucharz-kelner – 1, sprzedawca-projektant – 1, pracownik produkcyjny – 1, grafik – 1, pracownik obsługi klienta – 1 i stolarz – 1.

5.4. Staże

 W lutym 2017 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 56 osób bezrobotnych, w tym 25 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 32 pochodziły z Łomży.

 5.5. Szkolenia

 W lutym 2017 roku skierowano na szkolenie 20 osób bezrobotnych (5 w ramach bonu szkoleniowego), w tym 3 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 9 pochodziło z Łomży.

 5.6. Bony zatrudnieniowe

 W lutym 2017 roku  6 osób bezrobotnych podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.

 5.7. Bony na zasiedlenie

W lutym 2017 roku 7 osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziło z Łomży.

 5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

 W lutym 2017 roku 7 osób bezrobotnych podjęło pracę w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym 2 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 6 pochodziło z Łomży. 

 5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

 W lutym 2017 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęło 21 osób bezrobotnych, w tym  4 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 13 pochodziło z Łomży.

 5.10. Dodatki aktywizacyjne

W lutym 2017 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy przyznano 25 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 36 osób (w tym 25 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

 W lutym 2017 roku przygotowano 569 osobom bezrobotnym (w tym 263 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 5495 osób bezrobotnych (w tym 22846 kobiet) realizowało IPD.

5.12 Profile pomocy

 W lutym 2017 roku 542 osobom bezrobotnym (w tym 279 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 4892 osoby bezrobotne bezrobotnych miały ustalony profil pomocy, w tym: 136 profil I, 3453 profil II, 1303 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

 W lutym 2017 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.

 

źródło: http://www.pup.lomza.pl/kat/20/statystyka-lokalnego-rynku-pracy/

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej