Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Pogoda dziś:
19°C
Slajd

Serce Lutosławskich

Drozdowo w Powiecie Łomżyńskim
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-23 10:27 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
1

 

W dniu 18.11.2016 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Konsultacje społeczne trwały od 28.10 - 18.11.2016 roku, w tym czasie żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie wniosły uwag i opinii do programu współpracy. W ramach autopoprawki Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji wniósł następujące zmiany:

  1. W sferze zadania publicznego:

„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji  narodowej, pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej, obywatelskiej  i  kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona  dóbr  kultury  i  tradycji”

w „Planowanych  działaniach”   wprowadzić dodatkowy zapis:

- ochrona zachowanych zabytków;

do  „Zakładanej  kwoty  w budżecie”   w wysokości   24  000 zł,  na realizacje zadań w tej sferze proponuje   przeznaczyć  dodatkowo kwotę  7 000,00 zł.

  1. W   Sferze zadania publicznego: 

„Promocja i upowszechnianie turystyki”

w „Planowanych  działaniach”   wprowadzić dodatkowe zapisy:

 - popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym,

 - praktyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla wykreowania produktu turystycznego.

UZASADNIENIE:

Zabytki ( nieruchome, ruchome)  stanowią niezwykle cenną,  integralną część naszego dziedzictwa kulturowego, świadectwo minionych epok, historii, źródło naszej tożsamości
i dlatego winne być  chronione i przekazywane z pokolenia na pokolenia.

W sferze : „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji  narodowej, pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej, obywatelskiej  i  kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona  dóbr  kultury  i  tradycji” konieczne staje się  poszerzenie planowanych   działań o ochronę zachowanych zabytków (m.in. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych nieruchomych będących własnością powiatu,  zabezpieczenie i utrzymanie tych obiektów oraz otoczenia), która służyć będzie  zahamowaniu  procesów degradacji i poprawie stanu ich zachowania,  a także kształtowaniu świadomości i odpowiedzialności społecznej.

W  sferze zadania publicznego:  „Promocja i upowszechnianie turystyki” wprowadzenie  zapisów: popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym oraz  praktyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla wykreowania produktu turystycznego służyć będzie mi. in. masowej  popularyzacji zasobów dziedzictwa  kulturowego powiatu, uświadomieniu wartości obiektów zabytkowych, eksponowaniu walorów krajobrazu kulturowego, wzmocnieniu tematyki ochrony dziedzictwa.

„Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” zostanie przyjęty na najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

190415025612.png

OGŁOSZENIE

kwi 17, 2019
Czytaj więcej

Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwastania Pańskiego

kwi 17, 2019
Czytaj więcej

Międzynarodowe spotkania z Lutosławskimi

maj 15, 2019
Czytaj więcej

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej