BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 39/90/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2008 roku

2008-04-02 10:42 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 39/90/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Przejdź do wiadomości