Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
14°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2020 roku

DATA PUBLIKACJI: 2020-06-05 08:28 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2020 roku
1. Poziom bezrobocia  
            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży  w końcu miesiąca sprawozdawczego roku wyniosła 3318 osób (w tym 1793 kobiety) i była większa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2019 roku o 317 osób (liczba kobiet zwiększyła się o 148 osób) tj. o 10,6%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 97 osób tj. 3,0%.
            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 323 bezrobotnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 270), w tym 207 nie posiadało prawa  do zasiłku (w maju 2019 roku – 213) Wśród rejestrujących się w danym miesiącu 13 osób pracowało za granicą (w ubiegłym roku w tym samym okresie – 19), w tym w Wielkiej Brytanii – 5, Niemczech – 4, Norwegii – 1, Islandii – 1 i Irlandii – 1.
W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 226 osób bezrobotnych (w maju poprzedniego roku – 647) z następujących przyczyn:

 
Wyszczególnienie
Maj 2019 Maj 2020
Odpływ bezrobotnych 452 226
w tym:
- podjęcie pracy: 226 166
z tego podjęcia pracy niesubsydiowanej 198 145
z tego podjęcia subsydiowanej: 28 21
  • prace interwencyjne
6 9
  • roboty publiczne
3 3
  • dotacje
0 3
  • podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
12 3
  • podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
0 1
  • podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego
0 0
  • podjęcia pracy w ramach dofinansowana wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia
0 0
  • inne
7 1
- szkolenie 0 2
- staż 8 5
- prace społecznie użyteczne 5 11
- odmowa bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 11 1
- niepotwierdzenie gotowości do pracy 94 3
- dobrowolna rezygnacja 51 19
- osiągnięcia wieku emerytalnego 6 3
- nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1
- nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 2 1
- inne przyczyny 48 14
 

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 61,8% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 2049.
 
            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 115 ofert pracy (rok temu - 137), w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 40,9% (w maju 2019 roku – 27,0%).
Zanotowany wzrost bezrobocia związany jest m.in. z większą liczbą rejestracji osób bezrobotnych spowodowaną zwolnieniami pracowników w związku z pandemią koronawirusa, mniejszą liczbą podjęć pracy i ograniczeniem kierowania bezrobotnych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
2. Wybrane kategorie bezrobotnych  
Liczba bezrobotnych kobiet na koniec maja 2020 roku wyniosła 1793 osoby  i była wyższa o 81 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca i większa o 148 osób w porównaniu do maja 2019 roku. Bezrobotne kobiety stanowiły na koniec miesiąca sprawozdawczego 54,0% ogółu zarejestrowanych (54,8% na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego).
Liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych na koniec maja 2020 roku wynosiła 549 osób i była mniejsza o 16 osób w porównaniu do ubiegłego miesiąca 2020 roku. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku (384 osoby uprawnione do zasiłku), odnotowano wzrost o 165 osób. Udział tej kategorii bezrobotnych wyniósł – 16,5% (12,8% na koniec maja ubiegłego roku).
Na koniec maja 2020 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1123 osoby i była wyższa o 24 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a w stosunku do maja ubiegłego roku była również wyższa o 79 osób. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 33,8% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu (34,8% na koniec analogicznego okresu 2019 roku). 177 osób posiadało prawo do zasiłku, co stanowiło 32,2% uprawnionych do prawa do zasiłku (na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego odpowiednio 119 i 31,0%).  
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły 83,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (84,5% na koniec maja poprzedniego roku). Osoby do 30 roku życia stanowiły 30,7% ogółu zarejestrowanych (30,1% na koniec analogicznego okresu  poprzedniego roku), osoby powyżej 50 roku życia to 24,7% ogółu zarejestrowanych (26,2% na koniec maja 2019 roku). Do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zalicza się też długotrwale bezrobotnych, na koniec miesiąca sprawozdawczego było ich rejestrach PUP w Łomży 1495 osób, które stanowiły 45,1% ogółu zarejestrowanych (50,7% na koniec analogicznego okresu ubiegłego roku). W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost w tej grupie o 44 osoby. W odniesieniu do ubiegłego roku w omawianej grupie odnotowano spadek o 26 osób.
3. Stopa bezrobocia  
Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec maja 2020 roku kształtowała się na poziomie 7,6%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,2% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 6,7%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,7 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,4 tys., Powiat Łomżyński 19,3 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec kwietnia 2020 roku.
 4. Zgłoszenia zwolnień
W miesiącu sprawozdawczym 1 firma zgłosiła zwolnienie 1 osoby w ramach zwolnień grupowych. Tesco w związku z likwidacją sklepu w Łomży w ramach zwolnień grupowych zwolniło 6 osób.
 
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu maja 2020 roku

Wyszczególnienie PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem Udział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 3 318 2 049 1 269 61,8 38,2
w tym z prawem do zasiłku 549 348 201 63,4 36,6
Liczba kobiet 1 793 1 099 694 61,3 38,7
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 41 28 13 68,3 31,7
Zamieszkali na wsi 1 123 0 1 123 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 101 57 44 56,4 43,6
Cudzoziemcy 40 37 3 92,5 7,5
Bez kwalifikacji zawodowych 1 086 616 470 56,7 43,3
Bez doświadczenia zawodowego 652 341 311 52,3 47,7
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 549 336 213 61,2 38,8
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 757 1 689 1 068 61,3 38,7
z tego do 30 roku życia 1 019 514 505 50,4 49,6
w tym: do 25 roku życia 482 217 265 45,0 55,0
długotrwale bezrobotni 1 495 928 567 62,1 37,9
powyżej 50 roku życia 820 579 241 70,6 29,4
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 54 39 15 72,2 27,8
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 700 420 280 60,0 40,0
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 0 100,0 0,0
niepełnosprawni 227 164 63 72,2 27,8
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 115 95 20 82,6 17,4
w tym niewykorzystane 58 43 15 74,1 25,9
Podjęcia pracy ogółem 166 107 59 64,5 35,5
w tym praca subsydiowana 21 14 7 66,7 33,3
Osoby uprawnione do dodatków aktywizacyjnych 45 36 9 80,0 20,0
Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania 3 734 2 319 1 415 62,1 37,9
Stopa bezrobocia w % 7,6* 8,2* 6,7* - -
 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej