Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
2°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2020

DATA PUBLIKACJI: 2020-02-04 10:11 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

1.Poziom bezrobocia 

            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu stycznia 2020 roku wyniosła 3352 osoby (w tym 1782 kobiety) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2019 roku o 324 osoby (liczba kobiet zmniejszyła się o 131 osób) tj. o 8,8%. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec stycznia. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 312 osób tj. 10,3%.
            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 594 bezrobotnych, w tym  403 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w styczniu 2019 roku 33 osoby pracowały za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii – 12, Niemczech – 11, Norwegii – 3, Irlandii – 2, Islandii – 2 (1 z zasiłkiem transferowym), Holandii – 1, Austrii – 1 i w Szwecji – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 282 osoby bezrobotne z następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 135, w tym  podjęcia pracy subsydiowanej – 20,
  • rozpoczęcia szkolenia – 3,
  • rozpoczęcia stażu – 6,
  • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 7,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 52,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 49,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 10,
  • innych – 20.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,8% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 2003.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 4 osoby. Na koniec stycznia 2020 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,0% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 32 osoby.
            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 161 oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 69,6%.
Zanotowany wzrost bezrobocia związany jest m.in. z większą liczbą rejestracji osób bezrobotnych po zakończonych pracach sezonowych i aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, mniejszą liczbą podjęć pracy i ograniczeniem kierowania bezrobotnych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 

2. Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec stycznia 2020 roku. kształtowała się na poziomie 7,8%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,3% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 6,6%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,7 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,0 tys., Powiat Łomżyński 19,7 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec grudnia 2019 roku.

 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
 
            3.1. Kobiety
 

            W końcu stycznia 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1782 osoby i była wyższa o 123 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 53,2% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,3% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1057.

 
3.2.Zamieszkali na wsi
 

            W końcu stycznia 2020 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1195 osób (w tym 644 kobiety) i była wyższa o 105 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,7% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2019 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,0% bezrobocia rejestrowanego. 205 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 33,3% uprawnionych do świadczeń. Na koniec stycznia 2019 roku 32,4% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

 
            3.3. Posiadający prawo do zasiłku
 

            W styczniu 2020 roku zwiększyła się o 103 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 616 osób (w tym 284 kobiety) i była wyższa o 72 osoby od stanu na koniec stycznia 2019 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 18,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 3,6 punktów procentowych więcej niż na koniec  analogicznego okresu roku ubiegłego.


4. Podjęcia pracy 

W styczniu 2020 roku pracę podjęło 135 osób bezrobotnych tj. o 56 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

 
5. Przeciwdziałanie bezrobociu
 
5.1. Roboty publiczne
 

Do robót publicznych skierowano 7 osób bezrobotnych, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziły z Łomży.

 
5.2. Prace interwencyjne
 

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 4 osoby bezrobotne z Łomży,   tym żadna pozostawała bez pracy długotrwale.

 
5.3. Dotacje i refundacje
 
W styczniu 2020 roku nie podpisano żadnej umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

W styczniu 2020 roku nie podpisano żadnej umowy z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia stanowiska pracy.
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 1 bezrobotną kobietę z Powiatu Łomżyńskiego nie pozostającą bez pracy długotrwale (kelner – 1).

 
5.4. Staże
 

W styczniu 2020 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 6 osób bezrobotnych, w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziły z Łomży.

 
5.5. Szkolenia
 

W styczniu 2020 roku na szkolenia skierowano 3 osoby bezrobotne nie pozostające bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.

 
5.6. Bony zatrudnieniowe
 
W styczniu 2020 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
5.7. Bony na zasiedlenie
 

W styczniu 2020 roku 4 osoby podjęły pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.

 
5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 

W styczniu 2020 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia
 

W styczniu 2020 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęły 2 osoby bezrobotne. Wśród skierowanych  1 pochodził z Łomży.

 
5.10. Dodatki aktywizacyjne
 

W styczniu 2020 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 14 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 28 osób (w tym 11 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania
 

W styczniu 2020 roku przygotowano 400 osobom bezrobotnym (w tym 183 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3826 osób bezrobotnych (w tym 2095 kobiet) realizowało IPD.

 
6. Zgłoszenia zwolnień
 

W styczniu 2020 roku TESCO dokonało zgłoszenia zwolnienia 52 osób w ramach zwolnień grupowych (likwidacja z dniem 30 kwietnia 2020 roku sklepu mieszczącego się przy                               ul. Zawadzka 38).
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu stycznia 2019 roku
Wyszczególnienie PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem Udział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 3 352 2 003 1 349 59,8 40,2
w tym z prawem do zasiłku 616 383 233 62,2 37,8
Liczba kobiet 1 782 1 057 725 59,3 40,7
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 32 26 6 81,3 18,8
Zamieszkali na wsi 1 195 0 1 195 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 174 68 106 39,1 60,9
Cudzoziemcy 39 36 3 92,3 7,7
Bez kwalifikacji zawodowych 1 061 589 472 55,5 44,5
Bez doświadczenia zawodowego 640 318 322 49,7 50,3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 554 320 234 57,8 42,2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 773 1 651 1 122 59,5 40,5
z tego do 30 roku życia 1 024 498 526 48,6 51,4
w tym: do 25 roku życia 474 203 271 42,8 57,2
długotrwale bezrobotni 1 461 886 575 60,6 39,4
powyżej 50 roku życia 823 562 261 68,3 31,7
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 34 17 17 50,0 50,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 726 412 314 56,7 43,3
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 0 100,0 0,0
niepełnosprawni 240 174 66 72,5 27,5
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 161 121 40 75,2 24,8
w tym niewykorzystane 38 27 11 71,1 28,9
Podjęcia pracy ogółem 135 82 53 60,7 39,3
w tym praca subsydiowana 20 9 11 45,0 55,0
Stopa bezrobocia w % 7,8* 8,3* 6,6* - -

 
* - wartości nie weryfikowane przez GUS
Sporządził: Tomasz Szewczyk
Łomża, 04.02.2020r.

źródło: https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/

190916031417.jpg

I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego

paź 30, 2019
Czytaj więcej

Połamaliśmy się opłatkiem

gru 19, 2019
Czytaj więcej

Wręczyliśmy stypendia i Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu!

lis 12, 2019
Czytaj więcej

Powiat Łomżyński trzeci w województwie w pozyskiwaniu środków z FDS!

gru 27, 2019
Czytaj więcej