Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
28°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2019 roku

DATA PUBLIKACJI: 2020-01-10 08:11 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zdjęcie

1

1. Poziom bezrobocia  

            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży  w końcu grudnia 2019 roku wyniosła 3040 osób (w tym 1659 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2018 roku o 383 osoby (liczba kobiet zmniejszyła się o 159 osób) tj. o 11,2%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - maj 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 90 osób tj. 3,1%.
            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 403 bezrobotnych, w tym  273 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w grudniu 2019 roku 25 osób pracowało za granicą, w tym w Niemczech – 11 (3 z zasiłkiem transferowym), Norwegii – 4, Wielkiej Brytanii – 3, Islandii – 3 wszystkie z zasiłkiem transferowym, Holandii – 2, Szwecji – 1 i w Belgii – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 313 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 191, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 76,
  • rozpoczęcia stażu – 3,
  • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 4,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 1,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 63,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 31,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 4,
  • innych – 16.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,7,7% wszystkich zarejestrowanych osób  w urzędzie i było ich 1814.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskała 1 osoba. Na koniec grudnia 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 0,9% wszystkich zarejestrowanych  w ewidencji urzędu i liczyła 28 osób.
            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 36 oferty pracy,  w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 25,0%.
Zanotowany nieznaczny wzrost bezrobocia związany jest m.in. z większą liczbą rejestracji osób bezrobotnych oraz z mniejszą liczbą podjęć pracy.
 

2. Stopa bezrobocia  

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec grudnia 2019 roku. kształtowała się na poziomie 6,7%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 7,4% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 5,8%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (45,0tys. osób, w tym miasto Łomża 24,3 tys., Powiat Łomżyński 20,7 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec listopada 2019 roku.

 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
 
3.1. Kobiety
 

            W końcu grudnia 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1659 osób i była większa o 4 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 54,6% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,7% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 990.

 
3.2.Zamieszkali na wsi
 

            W końcu grudnia 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1090 osób        (w tym 599 kobiet) i była większa o 55 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,9% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili również 35,4% bezrobocia rejestrowanego. 172 osoby z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 33,5% uprawnionych do świadczeń. Na koniec 2018 roku 30,2% populacji  z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

 
 3.3. Posiadający prawo do zasiłku
 

            W grudniu 2019 roku zwiększyła się o 68 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 513 osoby (w tym 244 kobiety) i była większa o 13 osób od stanu na koniec grudnia 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 16,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 2,3 punktu procentowego więcej niż co na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.
 

4. Podjęcia pracy
 

W grudniu 2019 roku pracę podjęło 191 osób bezrobotnych tj. o 5 mniej niż w ubiegłym miesiącu.


5. Przeciwdziałanie bezrobociu
 
5.1. Roboty publiczne
 

Do robót publicznych skierowano 4 osoby bezrobotne, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

 
5.2. Prace interwencyjne
 

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 1 bezrobotnego mężczyznę  z Łomży nie pozostającego bez pracy długotrwale.  

 
5.3. Dotacje i refundacje
 

W grudniu 2019 roku podpisano 6 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 5 usługach (usługi kosmetyczne – 2, usługi informatyczne – 2 i usługi budowlane – 1) i 1 w handlu sklep motoryzacyjny.
W grudniu 2019 podpisano 3 umowy refundację części kosztów doposażenia 3 stanowisk pracy (monter instalacji – 1, kierowca-magazynier – 1 i kelner – 1).
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 3 osoby bezrobotne, w tym 2 z Łomży (robotnik drogowy – 1, monter instalacji – 1, kierowca-magazynier – 1)

 
5.4. Staże
 

W grudniu 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 3 bezrobotne kobiety z Łomży, w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale.

 
5.5. Szkolenia
 
W grudniu 2019 roku nie skierowano na szkolenie żadnej osoby bezrobotnej.
 
5.6. Bony zatrudnieniowe
 
W grudniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
5.7. Bony na zasiedlenie
 

W grudniu 2019 roku 2 bezrobotne kobiety z Powiatu Łomżyńskiego nie pozostające bez pracy długotrwale podjęły pracę w ramach bonu na zasiedlenie.

 
5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 

W grudniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia
 

W grudniu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

 
5.10. Dodatki aktywizacyjne
 

W grudniu 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 13 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 32 osoby (w tym 19 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania
 
W grudniu 2019 roku przygotowano 362 osobom bezrobotnym (w tym 160 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3645 osób bezrobotnych (w tym 2026 kobiet) realizowało IPD.
 
6. Zgłoszenia zwolnień
 
W grudniu 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.
 
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu grudnia 2019 roku

 

Wyszczególnienie PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem Udział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 3 040 1 814 1 226 59,7 40,3
w tym z prawem do zasiłku 513 313 200 61,0 39,0
Liczba kobiet 1 659 990 669 59,7 40,3
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 28 22 6 78,6 21,4
Zamieszkali na wsi 1 090 0 1 090 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 154 61 93 39,6 60,4
Cudzoziemcy 37 35 2 94,6 5,4
Bez kwalifikacji zawodowych 971 554 417 57,1 42,9
Bez doświadczenia zawodowego 599 308 291 51,4 48,6
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 556 327 229 58,8 41,2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 565 1 524 1 041 59,4 40,6
z tego do 30 roku życia 911 440 471 48,3 51,7
w tym: do 25 roku życia 402 172 230 42,8 57,2
długotrwale bezrobotni 1 433 865 568 60,4 39,6
powyżej 50 roku życia 771 527 244 68,4 31,6
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 4 2 2 50,0 50,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 686 391 295 57,0 43,0
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 0 100,0 0,0
niepełnosprawni 229 169 60 73,8 26,2
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 36 25 11 69,4 30,6
w tym niewykorzystane 37 19 18 51,4 48,6
Podjęcia pracy ogółem 191 119 72 62,3 37,7
w tym praca subsydiowana 76 47 29 61,8 38,2
Stopa bezrobocia w % 6,7* 7,4* 5,8*    
 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

źródło: https://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

POWIAT ŁOMŻYŃSKI OTRZYMA DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ DROGOWYCH, O KTÓRE SIĘ UBIEGAŁ NA 2020 ROK!

kwi 17, 2020
Czytaj więcej

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na inwestycje drogowe!

maj 07, 2020
Czytaj więcej