Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2019 roku

DATA PUBLIKACJI: 2019-11-04 14:37 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

1. Poziom bezrobocia 
 

            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu października 2019 roku wyniosła 2865 osób (w tym 1631 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2018 roku o 269 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 133 osoby) tj. o 8,6%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - maj 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 48 osób tj. 1,6%.
            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 433 bezrobotnych, w tym  361 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w październiku 2019 roku  20 osób pracowało za granicą, w tym w Islandii – 5 (4 z zasiłkiem transferowym), Niemczech – 5, Wielkiej Brytanii – 5, Norwegii – 2, Danii – 1 z zasiłkiem transferowym, Szwecji – 1 i we Włoszech – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 481 osób bezrobotnych  z następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 258, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 28,
  • rozpoczęcia stażu – 4,
  • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 5,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 6,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 99,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 58,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 12,
  • innych – 39.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,7% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 1740.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 5 osób. Na koniec października 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 0,9% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 25 osób.
            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 70 ofert pracy,   w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 31,4%.
Zanotowany nieznaczny spadek bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą rejestracji osób bezrobotnych oraz większą liczbą nie potwierdzeń gotowości do podjęcia pracy.
 

2. Stopa bezrobocia 
 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec października 2019 roku. kształtowała się na poziomie 6,4%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 6,9% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 5,3%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (45,3 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,6 tys., Powiat Łomżyński 20,7 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec września 2019 roku.

 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
 
 3.1. Kobiety
 

            W końcu października 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1631 osób i była niższa o 32 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 56,9% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,8% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 976.

 
3.2.Zamieszkali na wsi
 

            W końcu października 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 999 osób (w tym 582 kobiety) i była niższa o 30 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 34,9% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 34,7% bezrobocia rejestrowanego. 131 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 33,9% uprawnionych do świadczeń.  Na koniec października 2018 roku 30,2% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

 
 3.3. Posiadający prawo do zasiłku
 

            W październiku 2019 roku zwiększyła się o 4 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 386 osób (w tym 226 kobiet) i była niższa o 12 osób od stanu na koniec października 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 13,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,8 punktu procentowego mniej niż co na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.


4. Podjęcia pracy
 

W październiku 2019 roku pracę podjęło 258 osób bezrobotnych tj. o 57 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

 
5. Przeciwdziałanie bezrobociu
 
5.1. Roboty publiczne
 

Do robót publicznych skierowano 11 osób bezrobotnych, w tym 6 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

 
5.2. Prace interwencyjne
 

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 1 bezrobotną kobietę z Powiatu Łomżyńskiego nie pozostającą bez pracy długotrwale. 

 
5.3. Dotacje i refundacje
 

W październiku 2019 roku zawarto 3 umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek wszystkie w usługach (mechanika samochodowa – 1, kancelaria adwokacka – 1 i pielęgnacja psów – 1).
W październiku 2019 podpisano 1 umowę na refundację części kosztów doposażenia 1 stanowiska pracy technik weterynarii.
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 2 osoby bezrobotne na stanowiska: mechanik pojazdów samochodowych – 1 i technik weterynarii – 1.

 
5.4. Staże
 

W październiku 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców  4 osoby bezrobotne, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.

 
5.5. Szkolenia
 
W październiku 2019 roku nie skierowano na szkolenie żadnej osoby bezrobotnej.
 
5.6. Bony zatrudnieniowe
 
W październiku 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
5.7. Bony na zasiedlenie
 

W październiku 2019 roku 1 bezrobotny mężczyzna z Łomży nie pozostający bez pracy długotrwale podjął pracę w ramach bonu na zasiedlenie.


5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 

W październiku 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W październiku 2019 roku 2 osoby bezrobotne podjęły pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

 
5.10. Dodatki aktywizacyjne
 

W październiku 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 28 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny  z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 50 osób (w tym 27 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania
 

W październiku 2019 roku przygotowano 412 osobom bezrobotnym (w tym 231 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3549 osób bezrobotnych (w tym 2011 kobiet) realizowały IPD.

 
6. Zgłoszenia zwolnień
 
W październiku 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.
 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu października 2019 roku

 

Wyszczególnienie PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem Udział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 2 865 1 740 1 125 60,7 39,3
w tym z prawem do zasiłku 386 237 149 61,4 38,6
Liczba kobiet 1 631 976 655 59,8 40,2
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 25 19 6 76,0 24,0
Zamieszkali na wsi 999 0 999 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 147 62 85 42,2 57,8
Cudzoziemcy 43 41 2 95,3 4,7
Bez kwalifikacji zawodowych 932 537 395 57,6 42,4
Bez doświadczenia zawodowego 630 337 293 53,5 46,5
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 570 332 238 58,2 41,8
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 454 1 476 978 60,1 39,9
z tego do 30 roku życia 866
 
429 437 49,5 50,5
w tym: do 25 roku życia 397 178 219 44,8 55,2
długotrwale bezrobotni 1 468 894 574 60,9 39,1
powyżej 50 roku życia 732 513 219 70,1 29,9
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 3 3 0 100,0 0,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 648 361 287 55,7 44,3
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 0 100,0 0,0
niepełnosprawni 228 169 59 74,1 25,9
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 70 56 14 80,0 20,0
w tym niewykorzystane 50 37 13 74,0 26,0
Podjęcia pracy ogółem 258 151 107 58,5 41,5
w tym praca subsydiowana 28 6 22 21,4 78,6
Stopa bezrobocia w % 6,4* 6,9* 5,3*    
 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

190916031417.jpg

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Festiwalowa Gala zamykająca XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

lip 15, 2019
Czytaj więcej

Wojskowy pogrzeb bezimiennych bohaterów wojny 1920 roku

sie 19, 2019
Czytaj więcej