Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
16°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2019 roku

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-02 13:24 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2019 roku

1

1. Poziom bezrobocia 

            Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lipca 2019 roku wyniosła 2924 osoby (w tym 1657 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2018 roku o 345 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 168 osób) tj. o 10,6%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - maj 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 25 osób tj. 0,9%.
            Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 385 bezrobotnych, w tym 299 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w lipcu 2019 roku 34 osoby pracowały za granicą, w tym w Niemczech – 11 (2 z zasiłkiem transferowym), Islandii – 8 (7 z zasiłkiem transferowym), Wielkiej Brytanii – 5 (1 z zasiłkiem transferowym), Szwecji – 3, Holandii – 2, Belgii – 2, Włoszech – 2 i Norwegii – 1 (1 z zasiłkiem transferowym). W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 360 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 177, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 27,
  • rozpoczęcia szkolenia – 3,
  • rozpoczęcia stażu – 8,
  • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 7,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 3,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 72,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 64,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 9,
  • innych – 17.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,4% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 1766.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 4 osoby. Na koniec lipca 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,0% wszystkich zarejestrowanych  w ewidencji urzędu i liczyła 30 osób.
            W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 98 ofert pracy,  w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 31,6%.
Zanotowany nieznaczny wzrost bezrobocia związany jest m.in. z większą liczbą rejestracji osób bezrobotnych, mniejszą liczbą podjęć pracy przez bezrobotnych i mniejszą niepotwierdzeń gotowości do podjęcia pracy.


2.Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec lipca 2019 roku. kształtowała się na poziomie 6,7%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 7,4% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 6,2%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS  o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,6 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,3 tys., Powiat Łomżyński 19,3 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec czerwca 2019 roku.

 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
 
            3.1. Kobiety
 

            W końcu lipca 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1657 osób i była wyższa o 51 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 56,7% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,7% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 989.

 
3.2.Zamieszkali na wsi
 

            W końcu lipca 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1034 osoby (w tym 595 kobiet) i była wyższa o 17 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,4% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 34,7% bezrobocia rejestrowanego. 125 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 33,1% uprawnionych do świadczeń.  Na koniec lipca 2018 roku 27,4% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

 
3.3. Posiadający prawo do zasiłku
 

            W lipcu 2019 roku zwiększyła się o 6 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 378 osób (w tym 235 kobiet) i była niższa o 41 osób od stanu na koniec lipca 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej niż co na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.

 
4. Podjęcia pracy
 

W lipcu 2019 roku pracę podjęło 177 osób bezrobotnych tj. o 19 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

 
5. Przeciwdziałanie bezrobociu
 
5.1. Roboty publiczne
 

Do robót publicznych skierowano 9 osób bezrobotnych, w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziły z Łomży.

5.2. Prace interwencyjne
 

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 7 osób bezrobotnych, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 pochodziły z Łomży.

 
5.3. Dotacje i refundacje
 

W lipcu 2019 roku podpisano 1 umowę o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek w usługach na programowanie.
W czerwcu 2019 podpisano 1 umowę z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 1 stanowiska pracy asystent lekarza weterynarii.
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 4 osoby bezrobotne na stanowiska: robotnik drogowy– 1, przedstawiciel handlowy – 1, pomoc geodety – 1 i pracownik obróbki ręcznej – 1.

 
5.4. Staże 
 

W lipcu 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców  8 osób bezrobotnych z Powiatu Łomżyńskiego, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziły z Łomży.

 
5.5. Szkolenia
 

W lipcu 2019 roku na skierowano na szkolenie 3 osoby bezrobotne, w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

 
5.6. Bony zatrudnieniowe 
 
W czerwcu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
5.7. Bony na zasiedlenie 
 

W lipcu 2019 roku 5 bezrobotnych nie pozostających bez pracy długotrwale podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

 
 
 
5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
 

W lipcu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia
 

W lipcu 2019 roku 1 bezrobotny mężczyzna z Łomży podjął pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

 
5.10. Dodatki aktywizacyjne
 

W lipcu 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 20 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 34 osoby (w tym 16 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania
 

W lipcu 2019 roku przygotowano 476 osobom bezrobotnym (w tym 275 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3658 osób bezrobotnych (w tym 2075 kobiet) realizowało IPD.

 
6. Zgłoszenia zwolnień
 
W lipcu 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.
 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu czerwca 2019 roku
Wyszczególnienie PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński Udział Miasta Łomży w ogółem Udział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 2 924 1 766 1 158 60,4 39,6
w tym z prawem do zasiłku 378 241 137 63,8 36,2
Liczba kobiet 1 657 989 668 59,7 40,3
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 30 24 6 80,0 20,0
Zamieszkali na wsi 1 034 0 1 034 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 62 32 30 51,6 48,4
Cudzoziemcy 41 40 1 97,6 2,4
Bez kwalifikacji zawodowych 948 538 410 56,8 43,2
Bez doświadczenia zawodowego 609 323 286 53,0 47,0
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 583 333 250 57,1 42,9
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 507 1 497 1 010 59,7 40,3
z tego do 30 roku życia 874 438 436 50,1 49,9
w tym: do 25 roku życia 374 156 218 41,7 58,3
długotrwale bezrobotni 1 520 894 626 58,8 41,2
powyżej 50 roku życia 779 526 253 67,5 32,5
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 7 5 2 71,4 28,6
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 653 371 282 56,8 43,2
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 2 2 0 100,0 0,0
niepełnosprawni 239 178 61 74,5 25,5
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 98 79 19 80,6 19,4
w tym niewykorzystane 72 56 16 77,8 22,2
Podjęcia pracy ogółem 177 105 72 59,3 40,7
w tym praca subsydiowana 27 13 14 48,1 51,9
Stopa bezrobocia w % 6,7* 7,4* 6,2*    
 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

źródło: http://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej