Motyl

Powiat Łomżyński

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2019 roku


 
1.
 Poziom bezrobocia  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu czerwca 2019 roku wyniosła 2899 osób (w tym 1606 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2018 roku o 425 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 223 osoby) tj. o 12,8%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - maj 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 102 osoby tj. 3,4%.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 287 bezrobotnych, w tym  223 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w czerwcu 2019 roku 29 osób pracowało za granicą, w tym w Islandii – 16 (13 z zasiłkiem transferowym), Niemczech – 6 (1 z zasiłkiem transferowym), Wielkiej Brytanii – 2, Norwegii – 2 (2 z zasiłkiem transferowym), Holandii – 2 i w we Włoszech – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 389 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 196, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 24,
  • rozpoczęcia stażu – 6,
  • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 3,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 3,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 88,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 61,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 6,
  • innych – 26.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,7% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 1759.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 2 osoby. Na koniec czerwca 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,0% wszystkich zarejestrowanych  w ewidencji urzędu i liczyła 28 osób.
W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęły 73 oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 43,8%.
Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą rejestracji osób bezrobotnych, podjęciami pracy przez bezrobotnych niepotwierdzaniem gotowości do podjęcia pracy i dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego..


2. Stopa bezrobocia  

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec czerwca 2019 roku. kształtowała się na poziomie 6,6%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 7,4% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 5,6%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44,1 tys. osób, w tym miasto Łomża 24,4 tys., Powiat Łomżyński 19,7 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec kwietnia 2019 roku.

 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
 
            3.1. Kobiety

W końcu czerwca 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1606 osób i była niższa o 39 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 55,4% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,7% populacji kobiet zarejestrowanych  w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 959.
 
3.2.Zamieszkali na wsi
W końcu czerwca 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1017 osób (w tym 578 kobiet) i była niższa o 27 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,1% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 34,7% bezrobocia rejestrowanego. 120 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 32,3% uprawnionych do świadczeń.  Na koniec czerwca 2018 roku 27,9% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

 
            3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W czerwcu 2019 roku zmniejszyła się o 12 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 372 osoby (w tym 225 kobiet) i była niższa o 44 osoby od stanu na koniec czerwca 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,3 punktu procentowego więcej niż co na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.


4. Podjęcia pracy

W czerwcu 2019 roku pracę podjęło 196 osób bezrobotnych tj. o 30 mniej  niż w ubiegłym miesiącu.
 


5. Przeciwdziałanie bezrobociu
 
5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 8 osób bezrobotnych, w tym żadna nie  pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 pochodziło z Łomży.

 
5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 6 osób bezrobotnych z Powiatu Łomżyńskiego, w tym żadna nie pozostawała bez pracy długotrwale.

 
5.3. Dotacje i refundacje

W czerwcu 2019 roku podpisano 4 umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek wszystkie w usługach: transport lotniczy – 1, specjalistyczne projektowanie – 1, serwis urządzeń telekomunikacyjnych – 1 i wynajem narzędzi – 1.
W czerwcu 2019 podpisano 2 umowy z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 2 stanowisk pracy (pracownik administracyjny-sprzedawca – 1 i pomoc geodety – 1).
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 3 osoby bezrobotne na stanowiska: stolarz-cieśla – 1, pracownik fizyczny – 1 stolarz – 1.

 
5.4. Staże 

W czerwcu 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 6 osób bezrobotnych, w tym 3 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

 
5.5. Szkolenia
 
W czerwcu 2019 roku na nie skierowano na szkolenie żadnej  osoby bezrobotnej.
 
5.6. Bony zatrudnieniowe 
 
W czerwcu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
5.7. Bony na zasiedlenie 

W czerwcu 2019 roku 2 osoby bezrobotne nie pozostające bez pracy długotrwale podjęła pracę w ramach bonu na zasiedlenie. Wśród podejmujących pracę 1 pochodziła  z Łomży
 

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia 

W czerwcu 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 

 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W czerwcu 2019 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjął 1 bezrobotny mężczyzna z Łomży.

 
5.10. Dodatki aktywizacyjne

W czerwcu 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 14 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 37 osób (w tym 14 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W czerwcu 2019 roku przygotowano 433 osobom bezrobotnym (w tym 221 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3474 osoby bezrobotne (w tym 1957 kobiet) realizowało IPD.

 
5.12 Profile pomocy

W czerwcu 2019 roku 126 osobom bezrobotnym (w tym 69 kobietom) ustalono profil pomocy. Z dniem 14 czerwca 2019 roku Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 986) zostało zlikwidowane profilowanie bezrobotnych..

 
6. Zgłoszenia zwolnień
 
W czerwcu 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych. 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w końcu czerwca 2019 roku
 
WyszczególnieniePUPMiasto ŁomżaPowiat ŁomżyńskiUdział Miasta Łomży w ogółemUdział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 2 899 1 759 1 140 60,7 39,3
w tym z prawem do zasiłku 372 239 133 64,2 35,8
Liczba kobiet 1 606 959 647 59,7 40,3
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 28 21 7 75,0 25,0
Zamieszkali na wsi 1 017 0 1 017 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 65 30 35 46,2 53,8
Cudzoziemcy 48 47 1 97,9 2,1
Bez kwalifikacji zawodowych 949 540 409 56,9 43,1
Bez doświadczenia zawodowego 614 325 289 52,9 47,1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 582 329 253 56,5 43,5
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 445 1 455 990 59,5 40,5
z tego do 30 roku życia 872 439 433 50,3 49,7
w tym: do 25 roku życia 355 148 207 41,7 58,3
długotrwale bezrobotni 1 511 884 627 58,5 41,5
powyżej 50 roku życia 753 512 241 68,0 32,0
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 16 9 7 56,3 43,8
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 638 351 287 55,0 45,0
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 0 - -
niepełnosprawni 228 169 59 74,1 25,9
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 73 53 20 72,6 27,4
w tym niewykorzystane 78 34 44 43,6 56,4
Podjęcia pracy ogółem 196 126 70 64,3 35,7
w tym praca subsydiowana 24 8 16 33,3 66,7
Stopa bezrobocia w % 6,6* 7,4* 5,6*    

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

Łomża, 03.07.2019r.

źródło: http://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

2019-07-03 12:28 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.