Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
13°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2019 roku

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-04 13:21 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1
 

1. Poziom bezrobocia 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lutego 2019 roku wyniosła 3608 osób (w tym 1836 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lutego 2018 roku o 509 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 258 osób) tj. o 12,4%. To najniższa od 1991 roku liczba bezrobotnych odnotowana na koniec lutego. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 68 osób tj. 1,8%.
 
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 478 bezrobotnych, w tym 390 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w lutym 2019 roku 22 osoby pracowały za granicą, w tym w  Niemczech – 8, Wielkiej Brytanii – 5, Norwegii – 4, Holandii – 3 (1 z zasiłkiem transferowym) i Islandii – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 546 osób bezrobotnych  następujących przyczyn:
  • podjęcia pracy – 255, w tym  podjęcia pracy subsydiowanej – 113,
  • rozpoczęcia szkolenia – 6,
  • rozpoczęcia stażu – 83
  • rozpoczęcia prac społecznie-użytecznych – 28,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 4,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 71,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 57,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 8,
  • innych – 34.
Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,7% wszystkich zarejestrowanych osób    w urzędzie i było ich 2191.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskały 4 osoby. Na koniec lutego 2019 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,0% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 37 osób.
 
W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 299 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 70,6%.
 
Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z mniejszą liczbą rejestracji osób bezrobotnych, większą liczbą podjęć pracy i rozpoczęciem kierowania bezrobotnych  na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.


2. Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec lutego 2019 roku. kształtowała się na poziomie 8,3%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 9,2%  a dla Powiatu Łomżyńskiego – 7,2%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,3 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,9 tys., Powiat Łomżyński 19,4 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec stycznia 2019 roku.

 
3. Wybrane kategorie bezrobotnych
 
            3.1. Kobiety

W końcu lutego 2019 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1836 osób i była niższa o 77 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 50,9% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 61,7% populacji kobiet zarejestrowanych   w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1132.

 
3.2.Zamieszkali na wsi

W końcu lutego 2019 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1249 osób (w tym 612 kobiet) i była niższa o 36 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 34,6% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2018 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,9% bezrobocia rejestrowanego. 168 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 31,8% uprawnionych do świadczeń. Na koniec lutego 2018 roku 32,3% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

           
3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W lutym 2019 roku zmniejszyła się o 14 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 529 osób (w tym 231 kobiet) i była niższa o 69 osób od stanu na koniec lutego 2018 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 14,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,2 punktu procentowego więcej niż na koniec  analogicznego okresu roku ubiegłego.


4. Podjęcia pracy

W lutym 2019 roku pracę podjęło 255 osób bezrobotnych tj. o 59 więcej niż w ubiegłym miesiącu.

 
5. Przeciwdziałanie bezrobociu
 
5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 39 osób bezrobotnych, w tym 6 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 19 pochodziło z Łomży.

 
5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 39 osób bezrobotnych, w tym 5pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 22 pochodziły z Łomży.

 
5.3. Dotacje i refundacje

W lutym 2019 roku podpisano 11 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 10 w usługach (naprawa pojazdów samochodowych – 2, salon fryzjerski – 1, działalność inform. – 1, działalność prawnicza – 1, wynajem akcesoriów ślubnych i barm. – 1, usługi trenera personalnego – 1, usługi instalacyjno-sanitarne – 1, usługi ślusarskie – 1 i biuro rachunkowe – 1) i 1 w handlu (sprzedaż opału).
W lutym 2019 roku podpisano 1 umowę z lokalnym pracodawcą na refundację części kosztów doposażenia 1 stanowiska pracy pracownik produkcyjny.
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 1 bezrobotnego mężczyznę z Łomży na stanowisko serwisant-elektronik.

 
5.4. Staże 

W lutym 2019 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 83 osoby bezrobotne, w tym 18 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 43 pochodziły z Łomży.

 
5.5. Szkolenia

W lutym 2019 roku na szkolenia skierowano 6 osób bezrobotnych z Łomży, w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale.

 
5.6. Bony zatrudnieniowe 
 
W lutym 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 
5.7. Bony na zasiedlenie 

W lutym 2019 roku 13osób podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie, w tym 1 pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 8 pochodziło z Łomży.

 
5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
 
W lutym 2019 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia. 
 
5.9 Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W lutym 2019 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęły 2 osoby bezrobotne. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.

 
5.10. Dodatki aktywizacyjne

W lutym 2019 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 21 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 30 osób (w tym 23 kobiety) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

 
 
5.11 Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W lutym 2019 roku przygotowano 542 osobom bezrobotnym (w tym 230 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3512 osób bezrobotnych (w tym 1898 kobiet) realizowało IPD.

 
5.12 Profile pomocy

W lutym 2019 roku 559 osobom bezrobotnym (w tym 279 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3371 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 135 profil I, 2094 profil II, 1142 profil III.

 
6. Zgłoszenia zwolnień

W lutym 2019 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.


Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży w końcu lutego 2019 roku

WyszczególnieniePUPMiasto ŁomżaPowiat ŁomżyńskiUdział Miasta Łomży w ogółemUdział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 3 608 2 191 1 417 60,7 39,3
w tym z prawem do zasiłku 529 332 197 62,8 37,2
Liczba kobiet 1 836 1 132 704 61,7 38,3
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 37 26 11 70,3 29,7
Zamieszkali na wsi 1 249 0 1 249 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 166 79 87 47,6 52,4
Cudzoziemcy 53 52 1 98,1 1,9
Bez kwalifikacji zawodowych 1 197 678 519 56,6 43,4
Bez doświadczenia zawodowego 759 394 365 51,9 48,1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 629 364 265 57,9 42,1
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 016 1 793 1 223 59,4 40,6
z tego do 30 roku życia 1 153 565 588 49,0 51,0
w tym: do 25 roku życia 516 221 295 42,8 57,2
długotrwale bezrobotni 1 696 1 013 683 59,7 40,3
powyżej 50 roku życia 930 633 297 68,1 31,9
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 8 6 2 75,0 25,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 718 402 316 56,0 44,0
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 0 - -
niepełnosprawni 271 194 77 71,6 28,4
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 299 209 90 69,9 30,1
w tym niewykorzystane 95 67 28 70,5 29,5
Podjęcia pracy ogółem 255 147 108 57,6 42,4
w tym praca subsydiowana 113 58 55 51,3 48,7
Stopa bezrobocia w % 8,3* 9,3=2* 7,2* - -

 
* - wartości nie weryfikowane przez GUS
źródło:  http://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej