Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
28°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2018

DATA PUBLIKACJI: 2018-08-03 12:19 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zdjęcie

1

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lipca 2018 roku wyniosła 3269 osób (w tym 1825 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2017 roku o 877 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 412 osób) tj. o 21,2%. Mniej osób bezrobotnych zarejestrowanych było w okresie styczeń - czerwiec 1990 roku. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 55 osób tj. 1,7%.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 442 bezrobotnych, w tym 342 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w lipcu 2018 roku 34 osoby pracowały za granicą, w tym w Niemczech – 9, Islandii – 8 (6 z zasiłkiem transferowym), Wielkiej Brytanii – 6, Holandii – 4 (1 z zasiłkiem transferowym), Norwegii – 3, Szwecji – 1, Belgii – 1, Włoszech – 1 i Irlandii – 1.
W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 497 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

  • podjęcia pracy – 223, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 65,
  • rozpoczęcia szkolenia – 1,
  • rozpoczęcia stażu – 29,
  • rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 18,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI – 4,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 140,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 50,
  • osiągnięcia wieku emerytalnego – 11,
  • innych – 21.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,9% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 1990.
Z przyczyn zakładów pracy status bezrobotnego uzyskało 7 osób. Na koniec lipca 2018 roku ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,6% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 53 osoby.
W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 216 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 40,3%
Zanotowany spadek bezrobocia związany jest m.in. z  rozpoczęciem prac sezonowych.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec lipca 2018 roku. kształtowała się na poziomie 7,7%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,5% a dla Powiatu Łomżyńskiego – 6,9%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (42,9 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,5 tys., Powiat Łomżyński 19,4 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec czerwca 2018 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. Kobiety

W końcu lipca 2018 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1825 osób i była mniejsza o 4 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 55,8% ogółu bezrobotnych.
Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 60,9% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1112.
 

3.2. Zamieszkali na wsi

W końcu lipca 2018 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1135 osób (w tym 632 kobiety) i była mniejsza o 19 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 34,7% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2017 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,3% bezrobocia rejestrowanego. 115 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 27,4% uprawnionych do świadczeń. Na koniec lipca 2017 roku 26,9% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.
 

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W lipcu 2018 roku zwiększyła się o 3 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 419 osób (w tym 239 kobiet) i była niższa o 72 osoby od stanu na koniec lipca 2017 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 12,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,6 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.
 

4. Podjęcia pracy

W lipcu 2018 roku pracę podjęły 223 osoby bezrobotne tj. o 8 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu

5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 23 osoby bezrobotne, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 pochodziło z Łomży.
 

5.2. Prace interwencyjne

Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 20 osób bezrobotnych, w tym 5 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 13 pochodziło z Łomży.
 

5.3. Dotacje i refundacje

W lipcu 2018 roku podpisano 5 umów o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek wszystkie w usługach (przewodnik wycieczek – 1, wznoszenie budynków – 1, zagospodarowanie terenów zieleni – 1, usługi kosmetyczne – 1 i usługi budowlane – 1).
W lipcu 2018 roku podpisano 3 umowy z lokalnymi pracodawcami na refundację części kosztów doposażenia 4 stanowisk pracy (serwisant-elektronik – 1, operator koparko-ładowarki – 1, pomocnik operatora – 1 i przedstawiciel handlowy – 1).
Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 6 osób bezrobotnych, w tym 3 z Łomży (pracownik techniczny – 1, lakiernik samochodowy – 1, robotnik drogowy – 1, monter żaluzji – 1, instruktor fitness – 1 i pomoc kuchenna – 1).
 

5.4. Staże

W lipcu 2018 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 29 osób bezrobotnych, w tym 8 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 15 pochodziło z Łomży.
 

5.5. Szkolenia

W lipcu 2018 roku skierowano na szkolenie 1 bezrobotnego mężczyznę z Łomży nie pozostającego bez pracy długotrwale.
 

5.6. Bony zatrudnieniowe

W lipcu 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach bonu zatrudnieniowego.
 

5.7. Bony na zasiedlenie

W lipcu 2018 roku 8 osób bezrobotnych podjęło pracę w ramach bonu na zasiedlenie z Łomży, w tym żaden nie pozostawał bez pracy długotrwale. Wśród podejmujących pracę 5 pochodziło z Łomży.
 

5.8. Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W lipcu 2018 roku nikt nie podjął pracy w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
 

5.9. Refundacja pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

W lipcu 2018 roku pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia podjęły 2 osoby bezrobotne. Wśród skierowanych 1 pochodziła z Łomży.
 

5.10. Dodatki aktywizacyjne

W lipcu 2018 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 12 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 33 osoby (w tym 16 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.
 

5.11. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania

W lipcu 2018 roku przygotowano 287 osobom bezrobotnym (w tym 163 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 3546 osób bezrobotnych (w tym 2048 kobiet) realizowało IPD.
 

5.12. Profile pomocy

W lipcu 2018 roku 460 osobom bezrobotnym (w tym 254 kobietom) ustalono profil pomocy. Na koniec omawianego okresu 3058 osób bezrobotnych miało ustalony profil pomocy, w tym: 117 profil I, 1685 profil II, 1256 profil III.

6. Zgłoszenia zwolnień

W lipcu 2018 roku nie odnotowano zwolnień w ramach zwolnień grupowych.
 
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży
w końcu maja 2018 roku

WyszczególnieniePUPMiasto ŁomżaPowiat ŁomżyńskiUdział Miasta Łomży w ogółemUdział Powiatu Łomżyńskiego w ogółem
Liczba bezrobotnych 3 269 1 990 1 279 60,9 39,1
w tym z prawem do zasiłku 419 288 131 68,7 31,3
Liczba kobiet 1 825 1 112 713 60,9 39,1
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 53 39 14 73,6 26,4
Zamieszkali na wsi 1 135 0 1 135 0,0 100,0
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 68 31 37 45,6 54,4
Cudzoziemcy 43 43 0 100,0 0,0
Bez kwalifikacji zawodowych 1 034 554 480 53,6 46,4
Bez doświadczenia zawodowego 698 353 345 50,6 49,4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 626 344 282 55,0 45,0
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 835 1 696 1 139 59,8 40,2
z tego do 30 roku życia 968 487 481 50,3 49,7
w tym: do 25 roku życia 431 190 241 44,1 55,9
długotrwale bezrobotni 1 802 1 074 728 59,6 40,4
powyżej 50 roku życia 867 586 281 67,6 32,4
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 2 1 1 50,0 50,0
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 705 390 315 55,3 44,7
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 0 100,0 0,0
niepełnosprawni 231 177 54 76,6 23,4
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 216 181 35 83,8 16,2
w tym niewykorzystane 145 94 51 64,8 35,2
Podjęcia pracy ogółem 223 125 98 56,1 43,9
w tym praca subsydiowana 65 24 41 36,9 63,1
Stopa bezrobocia w % 7,7* 8,5* 6,7* - -
 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS

Źródło: http://lomza.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

POWIAT ŁOMŻYŃSKI OTRZYMA DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ DROGOWYCH, O KTÓRE SIĘ UBIEGAŁ NA 2020 ROK!

kwi 17, 2020
Czytaj więcej

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na inwestycje drogowe!

maj 07, 2020
Czytaj więcej