Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
20°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

OGŁOSZENIE

DATA PUBLIKACJI: 2018-05-25 13:48 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza

KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

I.   Przedmiotem przetargu jest:

 - Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2157 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym możliwe są do wyodrębnienia lokale mieszkalne lub niemieszkalne. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.

 - Nieruchomość nie posiada obciążeń.

 - Budynek o konstrukcji murowej z cegły i pustaka, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajduje się lokal po byłej przychodni zdrowia posiadający możliwość adaptacji na dwa-trzy lokale mieszkalne, a na piętrze trzy możliwe do wyodrębnienia lokale mieszkalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni ze składami opału, hydroforni, pralni, suszarni, pomieszczenia magazynowe, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

 - Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.

 II.      Cena wywoławcza: 78 257,00 zł, wadium: 3 913,00 zł, minimalne postąpienie: 783,00 zł.
III.      Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
IV.      Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2018 roku o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro). Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się 22 lutego 2018 roku i 26 kwietnia 2018 roku.
V.      Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym
że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
VI.      W przetargu mogą brać udział osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
VII.      Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do 25 czerwca 2018 roku. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie. W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 44, obręb Gać”.
VIII.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
IX.      Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
X.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
XI.      Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie przedmiotowej nieruchomości wymaga takiego zezwolenia.
XII.      Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
XIII.      Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XIV.      Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XV.      Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XVI.      Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. (86) 215 69 27.
XVII.      Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip/ i www.powiatlomzynski.pl.

 Zapraszamy do udziału w przetargu

Łomża, 22 maja 2018 r.

 W imieniu

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Elżbieta Parzych

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej