Motyl

Powiat Łomżyński

Dodatkowa rekrutacja do projektu pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”

Informujemy o dodatkowej rekrutacji w projekcie „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” w ramach działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 .

 

Rekrutacja trwa w okresie od dnia 29.01.2018 r. do dnia 02.02.2018 r. do godz. 15.30.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14  w pokoju 117 lub w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - pok. 326.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w postaci dofinansowania na założenia działalności gospodarczej w ramach projektu typu Outplacement.

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu łomżyńskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. 

Ponadto wsparcie może być udzielone wyłącznie osobie, która spełnia co najmniej jeden warunek:

•    jest osobą z niepełnosprawnością,
•    jest osobą powyżej 50 roku życia,
•    jest kobietą,
•    jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
•    jest osobą poniżej 30 roku życia.

Rekrutacja realizowana będzie zgodnie z załączonym regulaminem rekrutacji z zastrzeżeniem, iż osoby muszą spełniać dodatkowo następujące kryterium:

„uczestnik projektu posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej”

w celu udokumentowania spełnienia tego warunku kandydat/ka przedłoży zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie wiedzy/umiejętności z w/w zakresu lub przestawi stosowne oświadczenie o posiadaniu wiedzy/umiejętności w tym zakresie.

 

Załączniki

  1. regulamin rekrutacji
  2. formularz rekrutacyjny
  3. oświadczenie o danych wrażliwych
2018-01-29 14:13 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.