Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
9°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-01 15:01 | OPUBLIKOWAŁ: Marcin Pieńkowski
Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63).

 

Wprowadziła ona narzędzie zapewniające konsumentom możliwość składania wniosków o rozwiązanie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Przy czym przed złożeniem takiego wniosku konsument przede wszystkim powinien podjąć próbę rozwiązania sporu poprzez złożenie reklamacji, a także poprzez podjęcie próby kontaktu z przedsiębiorcą i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich ma na celu rozwiązanie konfliktu między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikającego z zawartej z konsumentem umowy i stanowi alternatywę dla ewentualnego wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym. 

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów opiera się na dobrej woli i chęci porozumienia, dlatego wymaga zgody obu stron.

Skrót ADR pochodzi od angielskiego sformułowania Alternative Dispute Resolution (ADR) i oznacza alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów.  

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dokonała zmian w ustawie - Prawo energetyczne, powołując m.in. Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE („Koordynator”).

W dniu 22 maja 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał Koordynatora ds. negocjacji.

Bezpieczeństwo wysokich krzesełek dla dzieci - kontrola Inspekcji Handlowej

maj 20, 2020
Czytaj więcej

Zarzutywzględem firm z branży mięsnej

maj 13, 2020
Czytaj więcej

Sprzedawcy prądu i gazu - postępowanie Prezesa UOKiK

maj 13, 2020
Czytaj więcej

Rynek odpadów - raport

maj 13, 2020
Czytaj więcej