Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
14°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Przedłużenie terminu rekrutacji do projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” .

DATA PUBLIKACJI: 2017-10-16 08:07 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

3

Do 20 października 2017r. zostaje przedłużona rekrutacja do projektu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” .

Projekt jest skierowany do 50 osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu łomżyńskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym w co najmniej w 50% uczestników projektu z następujących zakładów pracy: AGROCENTRUM Kolno, Szpital Ogólny w Kolnie, NET-KOMP Kolno, MOSIR w Grajewie, Okruszek w Łomży, PPH Grot Grajewo, EKOPAK Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, PPHU Format Łomża Zakład stolarski, PHU SASS Grajewo, Firma Transportowa Martintrans Grajewo, Usługi Ziemne i Melioracyjne w Grajewie, Szkoła Drzewna w Łomży.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie osobie, która spełnia dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

•       jest osobą z niepełnosprawnością,

•       jest osobą powyżej 50 roku życia,

•       jest kobietą,

•       jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,

•       jest osobą poniżej 30 roku życia.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje: indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, a następnie dla wyłonionych 40 osób :

•    Dotacja inwestycyjna – 23.000zł
•    Wsparcie pomostowe 1400 zł x pierwsze 6 m-cy
•    Wsparcie pomostowe 700 zł x następne 6 m-cy
•    bon szkoleniowy 2500 zł na szkolenie zawodowe
•    doradztwo specjalistyczne śr.2 h miesięcznie/osoba.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać  dokumenty rekrutacyjne (wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ) w terminie do 20.10. 2017r. w biurach rekrutacji:  Starostwo Powiatowe ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 326 lub Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 117.

W celu potwierdzenia statusu: Osoba zwolniona/ Pracownik przewidziany do zwolnienia/ Pracownik zagrożony zwolnieniem - Kandydat załącza do formularza rekrutacyjnego kserokopię dokumentu, potwierdzoną za zgodność przez kandydata, potwierdzających jego status (np. świadectwo pracy/wypowiedzenie umowy/ informacja od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia umowy/ informacja od pracodawcy o zagrożeniu utratą pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych).

Formularze rekrutacyjne- do pobrania poniżej lub w biurach rekrutacji.

Formularz rekrutacyjny należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biur rekrutacji. Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz być zaadresowana do Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub Powiatu Łomżyńskiego ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

  Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostają bez rozpatrzenia.  Dla dokumentów rekrutacyjnych przesłanych pocztą/kurierem oraz dostarczonych osobiście za dzień wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty rekrutacyjne zostały doręczone do biur rekrutacji.

Szczegółowe warunki rekrutacji zawiera „ Regulamin rekrutacji uczestników projektu” (do pobrania poniżej).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

 

 

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej