Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
17°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

DATA PUBLIKACJI: 2016-12-05 11:02 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych:

Podstawa prawna:
Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.).

1

Nabór partnera dotyczy:

Współpracy w przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2O14-2020.

Numer naboru: RPPD.02.03.00-IZ.00-20-001/16

Planowany zakres zadań projektowych przewidziany dla partnera:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie działań, metod, harmonogramu realizacji, planu wdrożenia realizacji projektu.
 2. Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w oparciu o wypracowaną koncepcje realizacji projektu.
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych oraz współzarządzanie projektem.
 4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektu.

 Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, lub w innym równorzędnym organie.
 2. Nie podlega wykluczeniu z możliwości dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).
 3. Podmiot złożył kompletną ofertę na wybór Partnera, sporządzoną w języku polskim, opatrzoną pieczęcią podmiotu oraz podpisana przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania.
 4. Posiada zdolność do zapewnienia obsługi merytoryczno-organizacyjnej projektu w ramach wykonywanych zadań Partnera.

 Wymagania merytoryczne przewidziane dla partnera:

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowych zdolnym do realizowania działań projektowych. - 0 - 30 pkt.
 2. Gwarantuje potencjał techniczny, w tym warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadań partnera w projekcie. - 0 - 10 pkt.
 3. Zakres odziaływania podmiotu zwiększa szansę skutecznego dotarcia do potencjalnych uczestników projektu. - 0- 20 pkt.
 4.  Prowadził działania i/lub realizował projekty współfinansowane ze środków UE w obszarze merytorycznym konkursu (dotyczy podmiotu i/lub kadry).
  - 0 - 20 pkt.
 5. Deklarowany wkład własny i podział kosztów pośrednich pomiędzy partnerami -  0 - 20 pkt.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Opis dotychczasowych działań, doświadczenie uwzgledniające największe osiągniecia.
 2. Planowana koncepcję projektu.
 3. Opis podziału zadań i obowiązków każdej ze stron.
 4. Informacje na temat wkładu partnera w realizacje projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Być sporządzone w języku polskim.
 2. Zawierające dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.

 Termin i tryb składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na partnera na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży (decyduje data wpływu pod wskazany adres w niniejszym Ogłoszeniu).

 Sposób składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty oraz Formularz oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

Kancelaria – pokój 301

z dopiskiem:

„Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu 2.3 RPO”

 Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia naboru przez Komisję Konkursową ds. wyboru partnera powołaną przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
 2. Na podstawie opinii Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera Zarząd Powiatu dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
 3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej