Motyl

Powiat Łomżyński

Zgoda na koncentrację - Cargill Poland i Dossche

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Cargill Poland kontroli nad spółką Dossche. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

 

Zgoda na koncentrację - Cargill Poland i Dossche

 

Zarówno Cargill Poland, jak i Dossche prowadzą działalność w zakresie produkcji i sprzedaży mieszanek paszowych (pasz pełnoporcjowych, koncentratów, preparatów mlekozastępczych) oraz mieszanek mineralno-witaminowych przeznaczonych do karmienia zwierząt.

Planowana koncentracja ma polegać na nabyciu przez Cargill Poland 100 proc. udziałów Dossche. Wstępna analiza transakcji wykazała, że koncentracja może mieć negatywny wpływ na konkurencję. Dlatego UOKiK wydał postanowienie o przedłużeniu postępowania o cztery miesiące i przeprowadzeniu badania rynku, którym objętych zostało 60 przedsiębiorców. Analiza potwierdziła zagrożenie dla konkurencji, w związku z tym Urząd wystosował zastrzeżenia do koncentracji. W odpowiedzi Cargill Poland m.in. wskazał  kolejnych 17 konkurentów, którzy nie zostali objęci wcześniejszym badaniem rynku. Informacje uzyskane przez UOKiK od tych przedsiębiorców spowodowały konieczność zweryfikowania danych stanowiących podstawę wystosowanych wcześniej zastrzeżeń. W efekcie przeprowadzonej analizy zebranych w toku postępowania informacji ustalono, że koncentracja będzie wywierała wpływ na 8 lokalnych rynków sprzedaży pasz, jednak na żadnym z nich nie dojdzie do ograniczenia konkurencji. Uczestnicy koncentracji będą nadal musieli konkurować z innymi przedsiębiorcami.

W ocenie Urzędu mieszanki paszowe przeznaczone dla bydła, trzody oraz drobiu nie są substytutami i należy analizować je odrębnie. Wynika to z obowiązujących przepisów, które ograniczają możliwość produkcji pasz dla bydła oraz trzody i drobiu w tych samych zakładach, składu mieszanek paszowych dla poszczególnych zwierząt, różnych odbiorców oraz odmiennych zastosowań. Z przeprowadzonego badania wynika również, że zdecydowana większość sprzedaży mieszanek paszowych jest realizowana na ograniczonym obszarze od zakładu produkcyjnego (120 km w przypadku pasz dla drobiu, 160 km dla trzody i 210 km - bydła), co uzasadnia traktowanie tych rynków jako lokalnych. Jednym z powodów jest brak opłacalności transportu produktów na większe odległości. Nie dotyczy to jednak preparatów mlekozastępczych i mieszanek mineralno-witaminowych, których rynek sprzedaży ma zasięg krajowy.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 183, 55 60 314
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

2016-03-23 10:03 Opublikował: Marcin Pieńkowski

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.