Motyl

Powiat Łomżyński

Biuro doradcze VOX - decyzja UOKiK

Zobowiązywanie konsumentów do zapłaty wynagrodzenia pośrednikowi nawet gdy nie przyczynił się on do wypłaty odszkodowania może być niezgodne z prawem. Po interwencji Prezesa UOKiK, przedsiębiorca zaniechał stosowania zakwestionowanych praktyk

 

Biuro doradcze VOX - decyzja UOKiK

 

Ireneusz Maciąg, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Lublinie
Ireneusz Maciąg, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Lublinie

Biuro Doradcze VOX z Szydłowca zajmuje się m.in. dochodzeniem w imieniu klientów roszczeń od zakładów ubezpieczeniowych. UOKiK zajął się analizą praktyk przedsiębiorcy po otrzymaniu zawiadomienia od konsumenta.

Postępowanie Urzędu wykazało, że w umowach zawieranych z konsumentami przedsiębiorca zastrzegał m.in., że kwoty przyznanych świadczeń dla Klienta od zakładów ubezpieczeń w terminie trzech miesięcy po rozwiązaniu niniejszej umowy stanowić będą efekt działań i starań Biura Doradczego. W opinii UOKiK praktyka ta umożliwiała przedsiębiorcy pobieranie wynagrodzenia niezależnie od tego czy przyczynił się on do odzyskania świadczeń przez klienta. Tymczasem zgodnie z prawem jeżeli przedsiębiorca nie wykonał umowy, nie należy mu się wynagrodzenie.

Urząd zakwestionował też m.in. stosowanie we wzorcach umownych postanowienia zgodnie z którym konsumenci zrzekali się dochodzenia roszczeń od Biura Doradczego VOX w przypadku gdy nie wykona ono zlecenia. Zdaniem UOKiK praktyka ta mogła być niezgodna z prawem ponieważ ograniczała odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta za nienależyte wykonanie umowy. Gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań konsument ma prawo dochodzić rekompensaty.

W trakcie postępowania wyjaśniającego, bezpośrednio przed wszczęciem przez UOKiK postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Biuro Doradcze VOX zaniechało stosowania zakwestionowanych postanowień wzorców umownych. Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę obowiązek wysłania do konsumentów propozycji podpisania aneksów do obowiązujących jeszcze umów w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji.

Pomoc dla konsumentów: rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów, bezpłatna infolinia 800 889 866. Porady są udzielane także drogą elektroniczną pod adresem porady@dlakonsumentow.pl .

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

2015-11-27 11:08 Opublikował: Marcin Pieńkowski

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.