Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
14°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku

DATA PUBLIKACJI: 2015-11-16 08:10 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i upowszechniania turystyki.

1

 

I. RODZAJ ZADAŃ OBJĘTYCH KONKURSEM 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1) imprezy realizowane w formie koncertów, festiwali - o wysokim dorobku artystycznym,

2) działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

3) inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kultury, kultury ludowej (kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, jak również edukacja kulturalna poprzez upowszechnianie cennych elementów rodzimej kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych),

4) organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych, festynów w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar powiatu łomżyńskiego,

5) prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie  powiatu łomżyńskiego,

6) tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu,

7) edukacja filmowa dedykowaną różnym grupom  wiekowym.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej

Propagowanie, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym na poziomie powiatowym, w tym:

1) organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu łomżyńskiego,

2) organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla  dzieci i młodzieży,

3) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie powiatu łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego,

4) upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych.

3. Promocja i upowszechnianie turystyki

1) upowszechnianie turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

2) promocja walorów krajobrazowych i kulturowych powiatu łomżyńskiego,

3) organizacja i uczestnictwo w imprezach turystycznych o zasięgu lokalnym i wyższym,

4) wspieranie działań na rzecz upowszechniania wiedzy turystyczno – krajoznawczej,

5) audiowizualna promocja regionu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 25.000 zł

2. Upowszechnianie kultury fizycznej – 35.000 zł

3. Promocji i upowszechnianie turystyki – 6.000 zł

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

1. O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z  2013 poz. 885 z późn. zm.),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

4) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące działalność pożytku publicznego,

5) spółdzielnie socjalne.

2. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25).

3. O dotację na realizację zadań mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i turystyki.

4. Warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 15% wkład własny (finansowy lub rzeczowy) lub z innych źródeł finansowania.

5. Dotacje na realizację zadań publicznych mogą być wykorzystywane w szczególności na:

1) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło i umowy zlecenia oraz honoraria,

2) wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,

3) koszty obsługi technicznej,

4) koszty wydawnicze,

5) nagrody rzeczowe i finansowe oraz materiały,

6) zakup usług obcych: przejazdy i zakwaterowanie, transport.

6. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego oferenta.

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent:

1) obowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu,

2) może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji,

3) może zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia
o wysokości przyznanej dotacji.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Realizacja zadań powinna odbywać się w wybranym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie (m.in. być realizowane na terenie powiatu łomżyńskiego; upowszechniać cenne elementy kultury artystycznej, które, na co dzień nie są dostępne mieszkańcom powiatu; propagować i promować wielokulturowość charakterystyczną dla regionu podlaskiego).

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, której wzór określa Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25) pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a podmiotem uprawnionym 

4. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązany do:

1) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków powiatu łomżyńskiego. Informacja na ten temat powinna się znaleźć w wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach do mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego (treść informacji: „Projekt jest współfinansowany ze środków powiatu łomżyńskiego”).

2) umieszczenia logo Starostwa Powiatowego w Łomży na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania. 

6. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25).

 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2015 r. 

2. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (II piętro, pok. 304), w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa. 

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu łomżyńskiego – w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu łomżyńskiego – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu łomżyńskiego – w zakresie promocji i upowszechniania turystyki”. Na kopercie należy umieścić nazwę oferenta oraz jego adres zwrotny. 

4. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25). Formularz w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży (www.powiatlomzynski.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.powiatlomzynski.pl/bip). 

5. Sporządzona oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

6.   Do oferty należy załączyć następujące załączniki:

1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) Zawarta umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera).      

Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

7. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia, odpowiada oferent. 

8. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.      

 

VI. TERMINY, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERTY 

1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

2. Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

3. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 31.12.2015 roku. 

4. Wybór ofert stanowiący formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Merytoryczne: stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność,

2) Finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania,

3) Organizacyjne: posiadane zasoby kadrowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,

4) Ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach. 

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty nieuprawnione,

2) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

3) złożone po terminie,

4) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

5) niekompletne,

6) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,

7) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

8) oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały ją niezgodnie z przeznaczeniem,

9) podpisane przez osoby nieupoważnione. 

6. Z organizacjami wyłonionymi w konkursie zostaną podpisane umowy, w których zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadań oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji. 

7. O wyborze oferty, organizacje pozarządowe, których ofertę wybrano zostanie powiadomiona o tym fakcie pisemnie, e-mailem lub telefonicznie. 

8. Do uchwały Zarządu Powiatu łomżyńskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

VII. ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO UDZIELIŁ, W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO, DOTACJI W 2015 ROKU 

1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1) Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich w kwocie 5.000 zł;

2) Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Wydanie gawęd historycznych z 15 lat „Wieczorów pieśni patriotycznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie” w kwocie 3.500 zł;

3) Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Piosenka jest dobra na wszystko – cykl festiwali tematycznych w kwocie 3.000 zł;

4) Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Wystawa „Działalność sejmowa Adama Chętnika” w kwocie 3.000 zł;

5) „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych w zakresie realizacji zadania:

Festiwale obiektywie: „Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża” & „Łomża, JA i TY” w kwocie 2.700 zł;

6) Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy w zakresie realizacji zadania:

Rozwój widowni filmowej w Powiecie Łomżyńskim w kwocie 2.000 zł;

7) Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie w zakresie realizacji zadania:

Spotkanie z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie w kwocie 2.000 zł;

8) Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży w zakresie realizacji zadania:

Ogólnopolska konferencja językoznawcza z cyklu „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów” w kwocie 1.800 zł;

9) Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadania:

Działalność Biblioteki Naukowej ŁTN im. Wagów w kwocie 1.000 zł;

 

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 

1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:

Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie 22.000 zł; 

2) Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania:

Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w kwocie 12.000 zł;

3) Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia” w zakresie realizacji zadania:

Cykl Biegów – Biegając po Gminie Łomża 2015 w kwocie 1.000 zł.

 

3. W zakresie promocji i upowszechniania turystyki: 

1) Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana w kwocie 2.500 zł;

2) Stowarzyszenie Przyjaciół łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w zakresie realizacji zadania:

Popularyzacja walorów turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych poprzez wydanie mapy turystycznej z okazji XX – lecia ŁPKDN w kwocie 2.000 zł;

3) „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych w zakresie realizacji zadania:

Album promujący walory Powiatu Łomżyńskiego w kwocie 1.000 zł;

4) Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska w zakresie realizacji zadania:

Wydanie drukiem biuletynu informacyjnego (turystyka i kultura) w kwocie 500 zł.

 

Przewodniczący Zarządu

Elżbieta Parzych

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej