Motyl

Powiat Łomżyński

PGNiG częściowo nie wykonało decyzji UOKiK

PGNiG nie wykonało decyzji UOKiK w części zobowiązującej tę spółkę do usunięcia z umów z odbiorcami ograniczeń w zmniejszaniu ilości zamawianego gazu. Na spółkę została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 10 mln zł

 

PGNiG częściowo nie wykonało decyzji UOKiK

 

Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Wiceprezes UOKiK
Wypowiedź Wiceprezes UOKiK Bernadety Kasztelan-Świetlik


Zobacz więcej materiałów multimedialnych

W grudniu 2013 r. UOKiK wydał decyzję nr DOK-8/2013, którą przyjął  zobowiązanie PGNiG S.A. do usunięcia z umów sprzedaży gazu kwestionowanych przez Urząd postanowień. W decyzji uprawdopodobnione zostało wykorzystywanie pozycji dominującej przez PGNiG S.A. Treść nałożonego zobowiązania ustalona została przez PGNiG S.A. Spółka z własnej inicjatywy przedstawiła propozycje zmian w umowach, które w jej opinii miałyby zniwelować kwestionowane przez Urząd klauzule umowne.

Postanowienia, które PGNiG S.A. zobowiązała się usunąć z umów przewidywały m.in. ograniczenia dla odbiorców PGNiG S.A. w zakresie możliwości zmniejszania ilości paliwa oraz mocy umownej zamawianych na kolejny rok gazowy. UOKiK przystał na złożoną przez PGNiG S.A. propozycję aneksowania kontraktów, poprzez które kwestionowane zapisy miały być usunięte z umów lub odpowiednio zmienione. Właśnie odnośnie do tych postanowień powstały wątpliwości co do prawidłowości wykonania przez PGNiG S.A. nałożonego ww. Decyzją zobowiązania i w tym zakresie w październiku 2014 r. Urząd wszczął postępowanie sprawdzające wykonanie decyzji.

Postępowanie  wykazało, że PGNiG S.A. nie wypełniła w całości przyjętego na siebie zobowiązania. Spółka zaproponowała odbiorcom usunięcie zakwestionowanych postanowień, łącząc jednak przedmiotową zmianę z wprowadzeniem do aneksowanych umów nowych postanowień, o skutkach analogicznych do tych, jakie wywoływały postanowienia, które zobowiązała się usunąć. W razie przyjęcia zaproponowanych warunków przez odbiorców, zobowiązaliby się oni do nabywania od PGNiG S.A. gazu, którego minimalna ilość byłaby stała, ustalona na określonym poziomie zamówienia z 2014 r.

Na PGNiG S.A. została nałożona kara pieniężna w wysokości 5 000 euro za każdy z 490 dni zwłoki w wykonaniu zaoferowanego zobowiązania. Łączna wysokość kary wyniosła 2 450 000 euro, co stanowi równowartość ponad  10 mln złotych.

Postępowaniem sprawdzającym objęta została również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która została powołana po wydaniu decyzji z grudnia 2013r. i z mocy prawa stała się stroną części umów zawierających zakwestionowane postanowienia. UOKiK uznał, że przedsiębiorca ten wykonał decyzję w terminie i postępowanie w stosunku do tego przedsiębiorcy zostało umorzone.

UOKiK, deklarując negocjacyjny sposób eliminowania z rynku szkodliwych praktyk, jednocześnie zwraca uwagę, że będzie konsekwentnie kontrolował sposób wykonania przez przedsiębiorców złożonych w toku postępowania zobowiązań. Jeżeli kontrola wykaże, że przedsiębiorca nie realizuje podjętych zobowiązań, UOKiK będzie korzystał z przewidzianych prawem instrumentów, mających na celu jego skuteczną egzekucję.

Decyzja nie jest ostateczna, przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Decyzja, w wersji bez tajemnic przedsiębiorstwa będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu najpóźniej do 9 października 2015 br.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 183, 55 60 314
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

2015-10-02 09:57 Opublikował: Marcin Pieńkowski

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.