Motyl

Powiat Łomżyński

Spadek bezrobocia w lutym br.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lutego 2015 roku wyniosła 6.654 osoby, w tym w mieście Łomża 3.960 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.694 osoby. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 49 osób tj. o 0,7 %.

W lutym 2015 r. do PUP w Łomży zgłosiło się 473 bezrobotnych, w tym 381 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 522 osoby bezrobotne. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 314 ofert  pracy.

Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w lutym 2015 r. związany jest m.in. z uruchomieniem środków na aktywne formy, w ramach których skierowano ogółem 158 bezrobotnych oraz podjęcia niesubsydiowanej pracy przez 168 bezrobotnych.  

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec lutego 2015 roku wyniosła 15,2 %,
- dla miasta Łomży 16,6 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 13,5 %.


Na koniec lutego 2015 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.381 osób  (w tym 1.153 kobiety) i była taka sama w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W lutym 2015 r. zmniejszyła się o 36 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 832  osoby (w tym 318 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu lutego 2015 roku 12,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu lutym 2015 r. pracę podjęło 248 bezrobotnych, tj. o 6 osób więcej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 37 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 12 osób,

- zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 7 stanowisk pracy,

- udzielono 4 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- skierowano 44 osoby na staż zawodowy,

- skierowano 17 osób na szkolenie,

- przyznano 9 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

2015-03-09 14:42 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.