Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-2°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Stan środowiska naturalnego

DATA PUBLIKACJI: 2003-05-21 13:01 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Ukształtowanie powierzchni, gleba i wody to najistotniejsze części krajobrazu, tworzące jego estetyczno-widokowe właściwości. Cechy estetyczne powiatu łomżyńskiego reprezentuje jego krajobraz zbliżony do pierwotnego lub krajobraz naturalny. Sam fakt, iż powiat leży w granicach Zielonych Płuc Polski, na północno-wschodnich terenach Mazowsza i obejmuje tereny o niewielkim stopniu zanieczyszczenia, jest terenem bardzo atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Powiat zajmuje obszar 1.387 km² powierzchni, a około 26% powierzchni stanowią obszary unikalnej przyrody objęte różnymi formami ochrony prawnej.
Powiat łomżyński jest w wysokim stopniu atrakcyjny turystycznie poprzez tereny o szczególnych walorach krajobrazowych jakimi są strefy przykrawędziowe wysoczyzn morenowych. Przyczyniają się do tego znaczne wysokości oraz silnie urozmaicona rzeźba: głęboko wcięte doliny, wzgórza i załomy. Duża zmienność warunków termiczno – wilgotnościowych wpływa na zróżnicowany charakter szaty roślinnej.
Zdjęcie

1

 

Geologia

Teren powiatu łomżyńskiego pokrywają twory lodowcowe. Są to piaski, żwiry z głazami i gliny naniesione poprzez lodowiec. Ich miąższność wynosi od 150 do 200 m. Zalegają one na utworach starszych – trzeciorzędowych (piaski glaukonitowe i kwarcowe pochodzenia morskiego, a na nich mioceńskie osady lądowe – piaski i iły). Doliny rzek pokrywają torfy. W dominującym krajobrazie równin denudacyjnych i akumulacyjnych wyróżniają się wzgórza Czerwonego Boru z kulminacjami wynoszącymi 214-227 m n.p.m.

Charakterystycznym elementem ukształtowania terenu jest Dolina Narwi, mająca w okolicy Łomży charakter doliny przełomowej, otoczonej wyniesieniami wznoszącymi się do 50 m nad poziom rzeki. Różnice wysokości na terenie powiatu wynoszą od 98 m do 129 m n.p.m. w dolinie Narwi i do 227 m n.p.m. na kulminacji Czerwonego Boru.

Sieć wodna

Tereny powiatu łomżyńskiego znajdują się w zlewniach Narwi, Biebrzy i Pisy i są zaliczane do uboższych w kraju pod względem zasobów wód powierzchniowych. Główną rzeką powiatu jest rzeka Narew, a jej największymi dopływami jest Biebrza i Pisa. Poza tym występuje szereg mniejszych rzek.

Klimat

Powiat Łomżyński posiada klimat o cechach przejściowych między bardziej kontynentalnym klimatem obszarów Niziny Północnopodlaskiej, a przejawiającym się zimą pewne cechy klimatu morskiego obszarami Nizin Północnomazowieckich. Leży on na pograniczu ścierania się wpływów tych dwóch klimatów, stąd też obserwuje się tutaj krótszy okres wegetacyjny niż w centralnej i zachodniej Polsce (195 – 208 dni), większe amplitudy temperatur między średnimi stycznia i lipca oraz wyraźnie zróżnicowanie pod względem termicznym.
Średnia temperatura powietrza w porze zimowej waha się w przedziale 5-3 st. C, w lecie zaś około 17 st. C. Zimy są dłuższe (ponad 110 dni), a lata krótsze (do 90 dni).

W najchłodniejszym miesiącu roku wartości średnie temperatury maleją od 3,5 st. C do –4 st. C. Dni mroźne (temperatura max poniżej 0 st. C) notowane są w roku w liczbie 55, dni bardzo mroźne (temperatura min. poniżej –10 st. C) – 27.
Występowanie opadów na terenie powiatu łomżyńskiego uzależnione jest od ogólnej sytuacji synoptycznej oraz od rzeźby terenu. Sumy roczne opadów przekraczają 520 mm. Przeważają opady okresu letniego, które stanowią ponad 65% sumy rocznej. Przeciętnie notuje się od 95 do ponad 100 dni z opadem powyżej 1,0 mm. Opady obfitsze (suma dobowa powyżej 10 mm) występują w ciągu roku od 10 do 15 dni. Z nimi bardzo często związane są burze. Z zimowymi opadami związana jest pokrywa śnieżna. Pojawia się ona między 25 a 30 listopada i utrzymuje się nawet do 31 marca.


Zjawiskiem niepożądanym, w szczególności dla rolnictwa są wiatry. Zimą występuje przewaga wiatrów z sektora południowo – zachodniego, wiosną wzrasta udział wiatrów wschodnich, w lecie dominują wiatry z kierunku zachodniego i północno – zachodniego, jesienią zaś – wiatry z kierunku południowo – zachodniego i zachodniego. Średnia prędkość wiatru waha się od 2 do 4,5 m/s.

Odrębnie kształtują się warunki klimatyczne obszarów, gdzie duże są powierzchnie bagien powodujących obniżkę temperatur i sumy opadów, podwyższenie wilgotności i skrócenie okresu wegetacyjnego.

Podwyżki abonamentu. UPC ma zrekompensować je klientom

paź 28, 2020
Czytaj więcej

Podwyżki abonamentu. UPC ma zrekompensować je klientom

paź 30, 2020
Czytaj więcej

Kolejne postępowania Prezesa UOKiK w sprawie zatorów płatniczych

lis 12, 2020
Czytaj więcej

Ostrzeżenie GIS: Salmonella w maśle. Zjedzenie grozi poważnymi konsekwencjami dla zdrowia

paź 30, 2020
Czytaj więcej